مثال هایی از انواع واگرایی


واگرایی معمولی منفی : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .

روایی پرسشنامه چیست و انواع آن با مثالی ساده و کاربردی

روایی پرسشنامه یکی از مباحث پرتکراری است که برای پایان نامه ها بسیار حائز اهمیت است. روایی پرسشنامه انواع مختلف دارد که در این مطلب ابتدا آن را تعریف کرده و دو روش روایی که شامل روایی درونی و روایی بیرونی است را شرح می دهیم و مثال های واقعی و ملموس را برای شما نمایش می دهیم.

روایی چیست ؟

روایی پرسشنامه (اعتبار پرسشنامه) به این معناست که وقتی می خواهیم پرسشنامه ای طراحی کنیم، آیا این پرسشنامه با اهداف در نظر گرفته شده مطابقت دارد یا خیر؟ برای روایی پرسشنامه دو مدل معرفی خواهیم کرد:

 • روایی درونی
 • روایی بیرونی

روایی درونی به این معناست که آیا وسیله اندازه گیری، خصیصه واقعی تحقیق را اندازه گیری می نماید یا خیر؟ به زبان ساده تر روایی درونی پرسشنامه می گوید: آیا پرسشنامه طراحی شده، متغیرها و صفت تحقیق را اندازه گیری می کند؟ به عنوان مثال پرسشنامه ای که می تواند ویژگی های شخصیتی مدیران یک سازمان را اندازه گیری کند، آیا می تواند عملکرد مدیران را نیز بررسی کند؟

روایی بیرونی به این معناست که با چه میزان دقت می توان مولفه هایی که از نمونه به دست آمده را برای جامعه ای که نمونه از آن آمده تعمیم داد. به عنوان مثال اگر جامعه آماری ما کل دانش آموزان شهر مشهد باشد. با استفاده از پرسشنامه ای میزان تاثیر استرس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 4 مدرسه در شهر مشهد را به طور تصادفی سنجیده ایم. آیا می توان مولفه های این پرسشنامه را برای کل دانش آموزان شهر مشهد استفاده کرد؟

روایی محتوایی چیست؟

روایی-مجتوایی

برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه گروهی متخصص که مسلط به موضوع پژوهش هستند دور هم جمع می شوند و در مورد ابزار اندازه گیری پژوهش نظر می دهند. این گروه سوالات زیر را بررسی می کنند:

 • آیا سوالات پرسشنامه اهداف پژوهش را برآورده می کند؟ یا خیر؟
 • آیا محتوای سوالات پژوهش قابل درک برای افراد متخصص و غیر متخصص هست؟
 • آیا مفهوم تمامی سوالات پژوهش برای اندازه گیری صفت مورد بررسی مناسب است؟
 • آیا ابزار اندازه گیری همه جوانب پژوهش را پوشش می دهد یا خیر؟

به طور کلی برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از قضاوت متخصصان و بررسی میزان پوشش و تناسب سوالات با اهداف موضوع تحقیق استفاده خواهد شد. جهت بررسی روایی محتوا پرسشنامه حاوی سوال های زیر به خبرگان محتوا داده خواهد شد تا در مورد تک تک سوال ها به سوال های زیر پاسخ دهند :

 • ضرورت سوال مورد نظر تا چه اندازه می باشد؟

کاملا ضروری نه ضروری و نه غیر ضروری غیر ضروری

 • مرتبط بودن سوال مورد نظر تا چه اندازه می باشد؟

کاملا مرتبط مرتبط با مختصر تغییر نیاز به مقداری تغییر غیر مرتبط

 • شفافیت سوال مورد نظر تا چه اندازه می باشد؟

کاملا شفاف شفاف با مختصرتغییر نیاز به مقداری تغییر غیر شفاف

 • سادگی سوال مورد نظر تا چه اندازه می باشد؟

کاملا ساده ساده با مختصرتغییر نیاز به مقداری تغییر غیر ساده

 • ابهام مفهوم سوال مورد نظر تا چه اندازه می باشد؟

کاملا روشن روشن با مختصرتغییر نیاز به مقداری تغییر مبهم

لازم به توضیح است که تعداد متخصصین که سوال های مورد نظر را مورد ارزیابی قرار خواهند داد حداقل باید چهار نفر باشد. به هر کدام از سوالات طراحی شده بر حسب امتیاز دهی عدد 1، 2، 3 و یا 4 داده خواهد شد. میانگین امتیاز نظرات خبرگان محاسبه خواهد شد که میانگین امتیاز کل پرسشنامه نیز با محاسبه میانگین سوالات بدست خواهد آمد.

شاخص دیگری که روایی محتوایی را مورد ارزیابی قرار خواهد داد ‘نرخ روایی محتوا’ است. این شاخص با استفاده از سوال اول و بر اساس ضرورت سوال مطرح شده اندازه گیری خواهد شد. پس از محاسبه بر اساس مقدار آن به ترتیب زیر در خصوص سوال تصمیم گیری خواهد شد:

 • اگر مقدار آن منفی باشد ضرورت سوال مورد نظر را رد کرده و سوال باید از پرسشنامه حذف گردد.
 • اگر مقدار آن صفر یا بیشتر باشد از جدول لاوشه برای مقایسه استفاده خواهیم نمود.

جهت بررسی شاخص روایی محتوا از روش والتز و باسل استفاده خواهد شد بدین صورت که متخصصان «مربوط بودن»، «واضح بودن» و «ساده بودن» هر گویه را بر اساس یک طیف لیکرتی 4 قسمتی مشخص می کنند. متخصصان مربوط بودن هر گویه را از نظر خودشان از 1 «مربوط نیست»، 2 «نسبتاً مربوط است»، 3 «مربوط است»، تا 4 «کاملاً مربوط است» مشخص می کنند. ساده بودن گویه نیز به ترتیب از 1 «ساده نیست»، 2 «نسبتاً ساده است»، 3 «ساده است»، تا 4 «ساده مربوط است» و واضح بودن گویه نیز به ترتیب از 1 «واضح نیست»، 2 «نسبتاً واضح است»، 3 «واضح است»، تا 4 «واضح مربوط است» مشخص می شود.

CVI=تعداد کل متخصصین/تعداد متخصصینی که به گویه نمره 3 و 4 داده اند

حداقل مقدار قابل قبول برای شاخص CVI برابر با 0/79 است و اگر شاخص CVI گویه ای کمتر از 0/79 باشد آن گویه بایستی حذف شود.

چگونه روایی محتوایی را محاسبه کنیم با مثال کاربردی

همانطور که قبلا گفتیم یکی از مهم‌ترین اعتبارسنجی‌های پرسشنامه شامل بررسی روایی محتوایی آن است. در ابتدای مقاله درخصوص محاسبه شاخص CVI صحبت کردیم. حال می‌خواهیم شاخص CVR را معرفی کنیم. حتما دقت کنید که برای محاسبه روایی محتوایی از یکی از شاخص‌ها استفاده کنید و همزمان هر دو شاخص CVI و CVR را مثال هایی از انواع واگرایی محاسبه نکنید. برای محاسبه شاخص CVR، ابتدا به خبرگان می‌گوییم برای تمام سوالات پرسشنامه یکی از گزینه‌های زیر را علامت بزنند:

 • این گویه ضروری است
 • این گویه مفید است ولی ضروری نیست
 • این گویه ضروری نیست

حال بر اساس تعداد متخصصینی که سوالات پرسشنامه را ارزیابی کردند، شاخص CVR را از فرمول زیر محاسبه می‌کنیم:

فرمول روایی محتوایی

در فرمول بالا N تعداد کل متخصصین است و n تعداد متخصصینی است که گزینه ضروری را انتخاب کرده‌اند.

حال سوال اینجاست که براساس نظرات خبرگان کدام سوال از پرسشنامه حذف و کدام سوال باقی می‌ماند؟ برای این موضوع حداقل مقدار CVR بستگی به تعداد خبرگان دارد و براساس جدول زیر تعیین می‌شود:

حداقل مقدار CVR قابل قبول بر اساس تعداد خبرگان

پس گویه اول در پرسشنامه باقی می‌ماند.

شاخص CVR برای گویه دوم برابر است با:

روایی محتوایی گویه دوم

پس گویه دوم از پرسشنامه حذف می‌شود.

شاخص CVR برای گویه سوم برابر است با:

روایی محتوایی گویه سوم

پس گویه سوم از پرسشنامه حذف می‌شود.

شاخص CVR برای گویه چهارم برابر است با:

روایی محتوایی گویه چهارم

پس گویه چهارم از پرسشنامه حذف می‌شود.

شاخص CVR برای گویه 5، 6، 7، 8 و 9 نیز مانند گویه اول برابر با 1 است و این گویه‌ها در پرسشنامه باقی می‌مانند.

روایی صوری

Face-validity

روایی صوری شباهت زیادی به روایی محتوایی دارد با این تفاوت که در روایی صوری شاخص ها و ضرایب محاسبه نمی شود. نظرات اصلاحي متخصصان در چک لیست گنجانده می شود و پرسش نامه اصلاح شده در اختيار کارشناسان قرار می گیرد و از نظرات اصلاحي آنان در مورد نحوة تدوين سؤالات و گزينه‌ها‌ استفاده می شود و به صورت صوری و با نظر گروه متخصص سوالات حذف، اضافه و یا تغییر می کنند.

روایی ملاکی

روایی ملاکی به این معناست که ابزار اندازه گیری در موقعیت های خاص چگونه عمل می کند؟ در روایی ملاکی، عملکرد افراد شرکت کننده در آزمون با یک ملاک مقایسه می شود. روایی ملاک به دو گروه تقسیم می شود:

 • روایی پیش بین: این روایی رابطه بین نمره های آزمودنی و آنچه ادعای آن را دارد می سنجد. به عنوان مثال در یک پژوهش ارتباط بین انگیزه و پیشرفت کاری کارکنان یک سازمان سنجیده شده است و این نتیجه حاصل شده که هر چه انگیزه بیشتر باشد پیشرفت کاری کارکنان نیز بیشتر است. حال 4 سال دیگر به همان سازمان مراجعه می شود و می بینیم که 60 درصد کارکنان با انگیزه، پیشرفت خوبی در کار خود داشته اند. این داده ها اعتبار پیش بین این ابزار اندازه گیری را نشان می دهند و اعتبار پیش بین به صورت ضریب همبستگی بین نمره های آزمون و نمره ملاک محاسبه می شود.
 • روایی همزمان: روایی همزمان در واقع به این معناست که نمره های حاصل از اندازه گیری در دو آزمون در یک زمان در دسترس باشد. به عنوان مثال فرض کنید پرسشنامه جهت اندازه گیری متغیر انگیزه کارکنان سازمان تهیه می کنیم. برای اینکه این ابزار اندازه گیری دارای روایی همزمان بالایی باشد باید افرادی که به پرسشنامه مذکور جواب داده اند به پرسشنامه های استاندارد دیگر در زمینه اندازه گیری متغیر انگیزه نیز جواب مشابهی دهند. محاسبه روایی همزمان، از تعیین ضریب همبستگی بین امتیازات پرسشنامه طراحی شده با امتیازهای پرسشنامه استاندارد به دست خواهد آمد.

Critical-validity

روایی سازه

روایی سازه بررسی کلی روابط بین عامل‌ها با یکدیگر و عامل‌ها با سوالات مربوط به هر عامل در پرسشنامه است. در روایی سازه می خواهیم به طور کلی بررسی کنیم که ابزار اندازه گیری ما تا چه اندازه صفت مورد نظر را اندازه گیری می کند. هر چه همبستگی بین عامل ها بیشتر باشد اعتبار پرسشنامه و یا سازه ما بالاتر است. فرض کنید می خواهید تاثیر ویژگی های شخصیتی مدیران را بر عملکرد کارکنان زیرمجموعه آن ها بسنجید. بنابراین مثال هایی از انواع واگرایی مدلی مانند زیر داریم:

Structural-validity

در مدل بالا ضرایب مسیر بین دو عامل ویژگی های شخصیتی و عملکرد کارکنان و ضرایب مسیر بین هر عامل با سوالاتش نشان دهنده اعتبار سازه است که همان تحلیل عاملی تاییدی است. تحلیل عاملی تأییدی توسط مدل‌یابی معادلات ساختاری قابل انجام است.

روایی همگرا

روایی همگرا میزان همبستگی بین هر عامل با سوالاتش است. در مدل بالا سوال های 1 تا 5 فقط باید با عامل ویژگی های شخصیتی، همبستگی داشته باشند و این میزان همبستگی باید از حدی بالاتر باشد تا روایی همگرا تایید شود. معيار AVE نشان‌دهنده ميانگين واريانس به اشتراک گذاشته شده بين هر عامل با سوالات خود مي‌باشد. به بيان ساده‌تر AVE ميزان همبستگي يک عامل با سوالات خود را نشان مي‌دهد که هرچه اين همبستگي بيشتر باشد، برازش نيز بيشتر است. روش فورنل و لارکر مقدار مناسب براي AVE (Average Variance Extracted) را 5/0 به بالا معرفي کرده‌اند. فرمول AVE به صورت زیر است:

Formulate-Convergent-validity

Convergent-validity

روایی واگرا

روایی واگرا در واقع دو موضوع را پوشش می دهد:

 • مقايسه ميزان همبستگي بين سوال‌هاي يک عامل با آن عامل در مقابل همبستگي آن سوال‌ها با عامل‌هاي ديگر (Cross Loading). در اين روش ميزان همبستگي بين سوالات يک عامل با آن عامل و ميزان همبستگي بين سوالات يک عامل با عامل‌هاي ديگر مقايسه مي‌گردد. در صورتي که مشخص شود ميزان همبستگي بين يک سوال با عامل‌هاي ديگر غير از عامل خود بيشتر از همبستگي آن سوال با عامل مربوط به خود است، روايي واگراي مدل زير سوال مي‌رود.
 • مقايسه ميزان همبستگي يک عامل با سوال‌هايش در مقابل همبستگي آن عامل با ساير عامل‌ها. معيار مهم ديگري که با روايي واگرا مشخص مي‌گردد،‌ ميزان رابطه يک عامل با سوالاتش در مقايسه با رابطه آن عامل با ساير عامل‌هاست، به طوري که روايي واگراي قابل قبول يک مدل حاکي از آن است که يک عامل در مدل تعامل بيشتري با سوالات خود دارد تا با عامل‌هاي ديگر. روايي واگرا وقتي در سطح قابل قبول است که ميزان AVE براي هر عامل بيشتر از واريانس اشتراکي بين آن عامل و عامل‌هاي ديگر در مدل باشد.

Divergent-Validity

به بیان ساده تر در مدل معرفی شده در بخش روایی سازه، برای اینکه روایی واگرا در مدل تایید شود اولا می بایست همبستگی بین سوالات 1 تا 5 با عامل ویژگی های شخصیتی مدیران بیشتر از همبستگی بین سوالات 1 تا 5 با عامل عملکرد کارکنان باشد. دوما می بایست همبستگی بین عامل ویژگی های شخصیتی مدیران با سوالات 1 تا 5 بیشتر از همبستگی بین عامل ویژگی های شخصیتی مدیران و عملکرد کارکنان باشد.

با توچه به اهمیت اعتبار پرسشنامه در مقالات پژوهشی و همچنین پایان نامه ها شماا باید نسبت به روایی و انواع آن دید لازم را پیدا کنید. برای اینکه دقت شما در بررسی روایی پرسشنامه بیش از پیش باشد بهتر است با متخصصان آمار مشورت کنید. آمار پیشرو پل ارتباطی رایگانی را بین شما و متخصصان خود قرار داده است برای بهره مندی از این خدمات می توانید با مراجعه به بخش مشاوره آماری رایگان مشکلات خود را با آن ها درمیان بگذارید.

در بسیاری از موارد افراد برای بررسی روایی پرسشنامه خود از خدمات شرکت های آماری استفاده می کنند. بسیار اهمیت دارد که در این مسیر خود نیز اطلاعات لازم را داشته باشید. متخصصان آمار پیشرو در ارائه خدمات خود تا آخرین لحظه در کنار شما خواهند بود. شما می توانید برای آگاهی لازم نسبت به خدمات انجام تحلیل آماری و تحلیل آماری پایان نامه با استفاده از معادلات ساختاری می توانید به این بخش ها مراجعه کنید.

چنانچه می خواهید از این خدمات استفاده کنید به قسمت ثبت سفارش مراجعه کرده و با تکمیل فرم در اولین فرصت کارشناسان ما با شما تماس برقرار خواهند کرد. همچنین اگر علاقه مند به مباحث آماری هستید می توانید با دنبال کردن صفحه اینستاگرام آمار پیشرو از جدید نرین مطالب اینحوزه با خبر شوید.

روایی چیست؟

روایی پرسشنامه (اعتبار پرسشنامه) به این معناست که وقتی می خواهیم پرسشنامه ای طراحی کنیم، آیا این پرسشنامه با اهداف در نظر گرفته شده مطابقت دارد یا خیر؟

روایی محتوایی چگونه انجام می‌شود؟

برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از قضاوت متخصصان و بررسی میزان پوشش و تناسب سوالات با اهداف موضوع تحقیق استفاده می‌شود.

روایی صوری چگونه انجام می‌شود؟

برای تعیین روایی صوری از نظرات اصلاحی کارشناسان در مورد نحوه تدوین سوالات و گزینه ها استفاده می‌شود.

روایی ملاکی چگونه انجام می‌شود؟

در روایی ملاکی عملکرد افراد شرکت کننده در آزمون با یک ملاک مقایسه می‌شود.

روایی سازه چیست؟

روایی سازه بررسی کلی روابط بین عامل‌ها با یکدیگر و عامل‌ها با سوالات مربوط به هر عامل در پرسشنامه است.

روایی همگرا چیست؟

روایی همگرا میزان همبستگی بین هر عامل با سوالاتش است.

روایی واگرا چیست؟

مقایسه میزان همبستگی بین سوال های یک عامل با آن عامل در مقابل همبستگی آن سوال با عامل های دیگر و مقایسه میزان همبستگی یک عامل با سوال هایش در مقابل همبستگی آن عامل با سایر عامل هاست.

خط روند چیست؟ انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال معاملات

استفاده از تحلیل تکنیکال در نمودارها، یکی از بهترین روش‌ها برای پیش بینی شرایط بازار و تعیین استراتژی ورود یا خروج به آن است. تحلیل تکنیکال ویژگی‌های متنوعی دارد که یادگیری آنها می‌تواند نقشی کلیدی در سرمایه‌گذاری‌های کاربران داشته باشد.

در این مقاله با خط روند و انواع روندها در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم. همچنین سه استراتژی مهم معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.

روند (Trend) چیست؟

یک روند، جهت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص است. در بیان بهتر، روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند و جهت این افت و خیزها، روند بازار را تعیین می‌کنند. روندها می‌توانند هم صعودی و هم نزولی باشند که به ترتیب مربوط به بازارهای صعودی و نزولی است. جهت کلی بازار نیازی به بازه زمانی مشخصی برای تشکیل خط روند ندارد، اما هر چه بازه طولانی‌تر باشد، روند تشکیل شده اعتبار بیشتری دارد. روندها با رسم خطوطی که به عنوان خطوط روند شناخته می‌شوند.

انواع مختلف روند

خط روند

روند‌ها نقشی حیاتی برای معامله‌گران دارند و توانایی شناسایی آنها و بکارگیری‌شان در معاملات می‌تواند کمک شایانی به تریدر‌ها کند. به طور معمول سه نوع مختلف خط روند در بازار وجود دارد:

روند صعودی (Uptrend)

یک خط روند صعودی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله افزایش یابد. به‌عنوان‌مثال اگر قیمت اتریوم ۳ دلار افزایش یابد و در همان بازه مجدداً ۳ دلار کاهش داشته باشد و پس از این افت و خیز مجدداً ۵ دلار افزایش یابد، روند تشکیل شده صعودی خواهد بود.

روند نزولی (Downtrend)

خط روند نزولی دقیقاً نقطه مقابل روند صعودی است. یک روند نزولی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله کاهش یابد. به‌عنوان مثال اگر قیمت اتریوم ۳ دلار کاهش داشته باشد و در همان بازه مجدداً ۳ دلار افزایش داشته باشد و پس از این افت و خیز، کندل بعدی ۵ دلار کاهش یابد، روند تشکیل شده نزولی خواهد بود.

روند جانبی (Sideways trend)

خط روند جانبی زمانی شکل می‌گیرد که بازار ثابت بماند، یعنی قیمت ارز دیجیتال به بالاترین یا پایین ترین نقطه قیمتی نرسد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای توجه زیادی به روند جانبی ندارند با این حال روندهای جانبی نقش مهمی در معاملات اسکالپینگ دارند.

نحوه ترسیم خطوط روند روی نمودار

یکی از راه‌هایی که یک تحلیل گر می‌تواند خط روند را ببیند، ترسیم خطوط روند است. خط روند یک خط مستقیم است که ۲ یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می‌کند. این خط روی نمودار ادامه می‌یابد تا به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند.

شما از این روش‌های ترسیم می‌توان در ابزارهایی مانند تریدینگ ویو استفاده کرد.

ترسیم خط روند صعودی

خط روند صعودی

خط روند صعودی یک خط مستقیم است که به سمت راست و بالا کشیده شده است , ۲ یا چند نقطه پایین را به هم متصل می‌کند. نقطه پایین دوم در ترسیم خط روند صعودی، باید بالاتر از نقطه ابتدایی باشد. خطوط روند صعودی به عنوان پشتیبان عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با افزایش قیمت، تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است. تا زمانی که قیمت‌ها بالای خط روند باقی بمانند، روند صعودی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست زیر خط روند صعودی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

ترسیم خط روند نزولی

خط روند نزولی

خط روند نزولی خط مستقیمی است که به سمت راست و پایین کشیده شده است که ۲ یا چند نقطه اوج را به هم متصل می‌کند. ارتفاع نقطه دوم باید کمتر از نقطه اول باشد تا خط شیب رو به پایین داشته باشد. خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با کاهش قیمت، عرضه بیشتر از تقاضا است. تا زمانی که قیمت‌ها زیر خط روند باقی می‌مانند، روند نزولی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست بالای خط روند نزولی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

آشنایی با تحلیل روند

تحلیل خط روند تکنیکی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. تحلیل روند به دنبال پیش بینی قیمت یک ارز در بازه‌‌های دورتر، با کمک داده‌های به‌دست‌آمده توسط روندها است. تحلیل روند از داده‌های تاریخی مانند حرکت قیمت و حجم معاملات برای پیش بینی روند بلندمدت احساسات در بازار استفاده می‌کند. تحلیل روند سعی می‌کند یک روند مانند روند صعودی بازار را پیش‌بینی کند و آن روند را تا زمانی که داده‌ها نشان‌دهنده معکوس شدن روند باشند، دنبال کند.

تجزیه و تحلیل خط روند از آن جهت دارای اهمیت است که حرکت روندها در نهایت منجر به کسب سود برای سرمایه‌گذاران می‌شود. بررسی یک روند با کمک داده‌های تاریخی ارز مورد نظر، آینده قیمتی آن ارز را برای معامله‌گران پیش بینی می‌کند.

ابر ایچی موکو یکی دیگر ابزارهایی است که می‌توان در تحلیل بازار از آن استفاده کرد.

استراتژی‌های معاملاتی با خطوط روند

اکنون که معنای خط روند و انواع آنها را درک کرده‌ایم، بیایید به استراتژی‌هایی که بسیاری از معامله گران برای شناسایی روندها استفاده می‌کنند نگاه کنیم.

شاخص معاملات MACD

شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD)، میانگین قیمت یک ارز را در یک بازه زمانی خاص برای کمک به معامله گران در شناسایی روندها پیدا می‌کند. MACD مؤثرترین استراتژی معاملاتی روند است چرا که چندین معامله‌گر در یک بازه زمانی خاص وارد یک موقعیت خرید می‌شوند که در این موقعیت خرید، میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت پیشی می‌گیرد. با این حال، اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، معامله‌گران می‌توانند موقعیت کوتاه‌مدت را نیز در نظر بگیرند.

معامله گران معمولاً روندهای میانگین متحرک را با چندین شکل دیگر از تحلیل تکنیکال ادغام می‌کنند تا سیگنال‌ها را فیلتر کرده و روند را تعیین کنند. میانگین متحرک نیز نقشی حیاتی در کمک به تحلیل روند ایفا می‌کند.

شاخص معاملاتی RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک استراتژی است که به شناسایی حرکت قیمت ارز و همچنین سیگنال‌های خرید و فروش کمک می‌کند. RSI با مشاهده میانگین سود و زیان در یک دوره زمانی خاص، حرکت مثبت و منفی قیمت سهام را تعیین می‌کند. RSI به شکل درصدی نشان داده می‌شود که از صفر تا ۱۰۰ در یک مقیاس در نوسان است.

نشانگر ADX

اندیکاتور ADX به معامله گران کمک می‌کند قدرت معامله گران را اندازه گیری کنند. ADX همچنین معامله‌گران را قادر می‌سازد تا قدرت قیمتی ارز مورد نظر را در دو جهت مثبت و منفی تخمین بزنند. خط مثال هایی از انواع واگرامثال هایی از انواع واگرایی یی روی اندیکاتور ADX بین صفر تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. اگر اندیکاتور مقادیر ۲۵ تا ۱۰۰ را نشان دهد، نشان دهنده این است که یک روند قوی در حال رخ دادن است، در حالی که اگر مقادیر به زیر ۲۵ سقوط کنند، نشان می‌دهد که روند ضعیفی در حال رخ دادن است.

روندها تمام داستان را بازگو نمی‌کنند!

درست است که روندها نقشی کلیدی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند، اما بسیاری معتقد هستند که تحلیل روند‌ها، بازگوی تمامی اتفاقات بازار نخواهند بود چرا که هر بازه‌ای از زمان در بازار، خواه یک ثانیه خواه چندین روز، حاوی اطلاعات ارزشمند هستند. ضمن آنکه بررسی روندها بیشتر از روی گذشته قیمتی یک ارز انجام می‌شود و پیش بینی آینده کاری بسیار سخت مثال هایی از انواع واگرایی و پر ریسک است. همچنین احساسات کاربران در بازار می‌تواند روند قیمتی یک ارز را به طور کل تغییر دهد. کارشناسان معتقدند تحلیل روند به تنهایی پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران نخواهد بود و می‌بایست تحلیل بنیادی نیز در دستور کار آنها قرار بگیرد.

مزایای در نظر گرفتن روند بازار

خطوط روند ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال

استفاده از خط روند و تحلیل آنها، یکی از جنبه‌های مهم تحلیل مثال هایی از انواع واگرایی تکنیکال است، اما به خاطر داشته باشید که این تنها یکی از ابزارها و تکنیک‌های موجود است. هنگامی که یک خط روند شکسته می‌شود، باید فقط به عنوان یک هشدار در نظر گرفته شود که روند ممکن است در حال تغییر باشد. برای تأیید تغییر روند باید از ابزارها و سیگنال‌های بیشتری استفاده کرد تا تضمین بیشتری را برای شما داشته باشد.

روند صعودی، روند نزولی و روند جانبی.

نوعی تحلیل تکنیکال که سرمایه گذاران برای تعیین حرکات آتی قیمت اوراق بهادار دنبال می‌کنند. روندها از قله‌ها و نزول‌ها در طول زمان تشکیل شده‌اند، که به فرد امکان می‌دهد حرکت کلی قیمت یک اوراق بهادار را پیش بینی کند.

فیلتر واگرایی مکدی چیست ؟ آموزش تشخیص روند

فیلتر واگرایی مکدی چیست ؟ آموزش تشخیص روند

مکدی یکی از قدرتمند ترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور که در دسته اسیلاتورها قرار دارد قادر است تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد. هر دو این اطلاعات برای انواع معامله گران و سرمایه گذاران ارزش و اهمیت بالایی دارد. از این رو فیلتر مکدی را معمولا جزو فیلترهای طلایی به حساب می آورند.

اما قبل از این که بخواهیم سراغ فیلتر واگرایی مکدی برویم بهتر است به یک نکته اشاره کنیم. اندیکاتور مکدی قادر است اطلاعات مختلفی را در موقعیت های مختلف به ما نشان بدهد. در واقع مکدی در شرایط مختلف می تواند سیگنال های مختلفی به ما نشان بدهد. از این رو این که شما در چه موقعیتی به دنبال استفاده از فیلتر مکدی برای پیدا کردن سیگنال خرید یا فروش هستید می تواند در فیلتر نویسی شما تغییر ایجاد کند.

بنابراین اگر می خواهید به دنبال یک فیلتر مکدی آماده و از پیش نوشته شده باشید و فکر می کنید که می توانید بر اساس این فیلتر مکدی آماده همه نوع سیگنال در بازار را به دست بیاورید، باید بگوییم که سخت در اشتباه هستید. در واقع هر زمان که این دست از فکرها و رویاها به سراغ شما آمد کافی است به یک نکته فکر کنید. اگر فیلتر مکدی یا هر فیلتر آماده دیگر در سطح اینترنت می توانست به تنهایی موقعیت های خوبی برای سرمایه گذاران یا معامله گران ایجاد کند عملا همه کاربران اینترنتی یا اغلب آن ها امروز یک وارن بافت جدید در بازار سرمایه بودند!

پس قبل از این که به دنبال فیلتر مکدی بورس و به فکر کپی کردن و دوباره نوشتن آن در دیده بان بازار باشید، بهتر است مکدی را بهتر بشناسید. این شناخت هر چه عمیق تر باشد، سیگنال های پنهان جالب تری را می توانید از آن استخراج کنید. چیزی که کمتر کسی می تواند به آن ها دسترسی داشته باشد.

مکدی چیست؟

همانطور که گفتیم قبل از رفتن سراغ فیلتر مکدی بهتر است با خود اندیکاتور مکدی آشنا شویم. همانطور که گفتیم این اندیکاتور در دسته اسیلاتورها محسوب می شوند. یعنی دارای یک پنجره جداست که خود نموداری را بر اساس فاکتور یا فاکتورهای مختلف به ما نمایش می دهد. اما این فاکتور( ها ) برای مکدی چیست؟

مکدی بر خلاف بسیاری از اسیلاتورها از یک فاکتور بسیار دم دستی و ساده استفاده می کند. این فاکتور چیزی جز میانگین متحرک نمایی نیست! در واقع مکدی بر اساس اختلاف چند میانگین متحرک و مقایسه آن ها با یکدیگر ساخته شده است. گرچه اساس این اندیکاتور ساده است اما همین سادگی می تواند دو مفهوم بسیار مهم به نام تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد.

در کلام ساده تر اندیکاتور و فیلتر macd می تواند به ما نشان بدهد که یک روند چه قدرتی دارد و احتمال شکست این روند وجود دارد یا خیر؟ البته باید در نظر داشته باشید که اندیکاتور مکدی مانند بسیاری از اندیکاتورهای بازار یک شاخص پیش بینی کننده نیست و بیشتر می توان بر روی قدرت تحلیل او از نمودار اتکا کرد.

بنابراین اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم. مکدی یک اسیلاتور است که بر اساس میانگین متحرک نمایی چند دوره و اختلاف آن ها با یکدیگر طراحی شده است. این اسیلاتور قادر است بر اساس این طراحی قدرت روند و تغییر آن را به ما نمایش دهد.

این میانگین های متحرک عبارتند از دوره های ۱۲، ۲۶ و ۹٫ البته این دوره ها به صورت پیش فرض است و شما می توانید آن را تغییر بدهید. البته پیشنهاد می شود این کار را نکنید. این اسیلاتور با این دوره ها می توانید بهترین و جالب ترین نتایج را به شما نشان دهد. در فیلتر مکدی نیز به این دوره ها احترام بگذارید. در این حالت می توانید نتایج جالب توجهی به دست بیاورید.

فیلتر واگرایی مکدی چیست ؟ آموزش تشخیص روند

فیلتر واگرایی مکدی – فیلتر طلایی مکدی

فیلتر مکدی چگونه کار می کند؟

اما سوال اصلی این است که فیلتر مکدی چگونه بر اساس میانگین های متحرک نمایی می توانید دو نوع اطلاعات مهم را به ما نشان دهد؟ پاسخ به این سوال می تواند روند فیلترنویسی شما را مشخص کند.
مکدی از سه میانگین متحرک نمایی با دوره های ۲۶، ۱۲ و ۹ استفاده می کند. در دوره های بلند تر مانند ۲۶ میانگین متحرک کمی سنگین تر حرکت می کند و به نوعی وابسته به روند کل نمودار است و در دوره های کوتاه تر مانند ۱۲ و ۹ میانگین متحرک سریع تر واکنش نشان می دهد.

نکته بسیار مهم و البته ساده اینجاست که روند میانگین متحرک نمایی دوره های کوتاه تر چراغ راهنمای روند میانگین متحرک نمایی دوره های بلند مدت محسوب می شوند. در کلام ساده تر اگر روی یک نمودار از دو دوره ۲۶ و ۱۲ میانگین متحرک نمایی استفاده کنید.

متوجه خواهید شد که روند دوره ۱۲ چند قدم جلوتر از روند دوره ۲۶ حرکت می کند. اگر روند دوره ۲۶ را نمادی از حرکت کل چارت در نظر بگیریم، می توانیم به این نتیجه برسیم که می توانیم از تفاوت دوره های بلند و کوتاه حرکت بعدی چارت را به دست بیاوریم و آن را تحلیل کنیم. این همان ایده ای است که در فیلتر واگرایی مکدی استفاده شده است.

اگر فکر می کنید کمی سر در گم شده اید بهتر است به این مثال توجه کنید. تصور کنید که قرار است معدل درسی شما طی ۱ سال را اندازه گیری کنند. این دوره ۱ ساله یک دوره بلند مدت محسوب می شود. حال این دوره بلند را می توان طی دوره های ۶ ماهه در نظر گرفت. روند حرکت شما در این ۶ ماه می تواند تقریبا پیش بینی معتبری از روند یک ساله شما به ما بدهد. اگر کمی دقیق تر هم شویم و به صورت ماهانه این روند را بررسی کنیم می توانیم عملا خط سیر دقیق تری از رفتار شما به دست بیاوریم.

فیلتر مکدی

فیلتر واگرایی مثبت مکدی – واگرایی در مکدی

اندیکاتور و فیلتر واگرایی مکدی از چه اجزایی تشکیل شده است؟

حال که ماهیت اصلی اندیکاتور و فیلتر مکدی را شناختیم بهتر است با اجزای تاثیرگذار در این اندیکاتور نیز آشنا شویم و سیگنال های مختلف و مهم آن را بیان کنیم.
اندیکاتور مکدی کلاسیک از سه جز اصلی تشکیل شده است. جز اول خط مکدی نام دارد که معمولا به رنگ آبی نمایش مثال هایی از انواع واگرایی داده می شود. این خط تفاوت میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ دوره را نشان می دهد. خط دوم که به رنگ قرمز است خط سیگنال نام دارد.

این خط از میانگین متحرک نمایی ۹ دوره به دست می آید. جز سوم که شبیه چارت میله ای در پس زمینه این دو خط قرار دارد هیستوگرام مکدی نام دارد. این هیستوگرام قدرت روند را نشان می دهد. در واقع هر چه دو خط قرمز و آبی از هم فاصله بیشتری داشته باشند هیستوگرام قوی تر است و طبیعتا در زمان تقاطع این دو خط هیستوگرام به صفر می رسد.

همین توضیح به ما یک نکته را نشان می دهد. همانطور که گفتیم هیستوگرام قدرت روند در حالت صعودی یا نزولی را نشان می دهد ( هیستوگرام بالای صفر قدرت صعودی و هیستوگرام پایین صفر قدرت نزولی را نشان می دهد). حال وقتی که دو خط آبی و قرمز با یک دیگر به تقاطع می رسند نشان می دهد که قدرت روند صفر شده است و این یعنی آماده تغییر روند است. حال اگر این تقاطع دو خط خود در نزدیکی محدوده صفر مکدی رخ دهد این احتمال بسیار بیشتر می شود.

توجه داشته باشید که اگر خط مکدی خط سیگنال را بعد از این تقاطع رو به بالا قطع کند احتمالا روند صعودی می شود و اگر خط سیگنال خط مکدی را رو به پایین قطع کند احتمالا روند نزولی می شود. با استفاده از چند شاخص دیگر می توان به این سیگنال رسید. اما چیزی که اهمیت دارد این است که فیلتر مکدی بورس می تواند قدرت روند و تغییر روند را به ما هشدار بدهد و این مهمترین نکته است.

فیلتر مکدی

فیلتر مکدی چیست؟

سوالات متداول

۱- فیلتر مکدی چیست؟
انواع فیلتر نویسی های مختلفی می توان برای مکدی داشت، اگر بخواهیم برای شکسته شدن خط سیگنال توسط خط مکدی رو به بالا ( یک سیگنال متوسط خرید ) داشته باشیم می توانیم از فیلتر مکدی زیر استفاده کنیم:

۲- فیلتر مکدی به تنهایی می تواند کافی باشد؟
مسلما خیر. این فیلتر تنها شما را از بابت تغییر روند آگاه می کند و برای به دست آوردن اطلاعات دیگر شما باید از اندیکاتورها و شاخص های دیگر استفاده کنید.

۳- چه تنظیماتی برای اعمال فیلتر مکدی در دیده بان بازار لازم است اعمال کنیم؟
شما تنها کافی است که گزینه ” تاریخچه قیمت ها ” را در تنظیمات دیده بان فعال کنید تا این فیلتر برای شما کارایی لازم را داشته باشد.
اگر میخواهید با اندیکاتور ADX ، فیلتر پوشای صعودی ، فیلتر rsi ، انواع الگو های هارمونیک ، مزایای فول نود و استیکینگ تتر آشنا شوید و اطلاعات لازمه را کسب نمایید توصیه میکنم حتما این مقاله را بخوانید.

اندیکاتور واگرایی

اندیکاتور واگرایی

واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت از ادامه حرکت می ایستد و تغییر جهت می دهد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده است.

انواع واگرایی

واگرایی به دو دسته تقسیم می شود :

1. واگرایی معمولی (Regural Divergence ) :

خود این واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می شود .

واگرایی منفی خساپا

واگرایی معمولی منفی : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .

همان طور که در مثال بالا مشاهده می کنیم (نمودار ساعتی سهم خساپا ) واگرایی منفی (RD) وجود دارد. قیمت سقف جدید تشکیل داده در حالی که اندیکاتور موفق به این کار نشده است و به وجود آمدن این حالت خودش می تواند هشداری باشد مبنی برای اینکه کنترل ریسک صورت بگیرد چون امکان نزول بازار توسط اندیکاتور MACD تایید شده است.

برای معامله گران سفته باز (منظور از سفته بازارن ، افرادی است که به فکر بدست آوردن سود در بازه زمانی کوتاه مدت هستند) این واگرایی منفی نشانه ای از این می باشد که روند بازار وارد یک فاز نزولی جدید می شود و در نتیجه چشم انداز معاملاتی را مطلوب برانداز نمی کنند.

واگرایی معمولی مثبت : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد. نمودار زیر این مطلب را به خوبی نشان می دهد .

واگرایی مثبت خساپا

نمودار بالا نمودار ساعتی سهم خساپا است . همان طور که مشخص است بعد از مشاهده واگرایی مثبت در اندیکاتور در حالی که قیمت سهم روند نزولی دارد ، شاهد صعودی شدن روند و رشد سهم هستیم .

دانلود اندیکاتور واگرایی: AO-Divergence indicator

هم گرایی و واگرایی

در هم گرایی چند مسیر به یک نقطه و در واگرایی یک نقطه به چند مسیر ختم می شود.

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان

در مطلب قبل دانستید که برخی گیرنده های وابسته به آنزیم فعالیت آنزیمی ندارد بلکه با تیروزین کینازهای سیتوپلاسمی به نام JAK در ارتباط هستند. در اینجا مسیرهای پیام رسانی (هم گرایی و واگرایی) را بررسی می کنیم.

دانستید وقتی هورمون یا هر ماده ای دیگری که قابلیت اتصال به گیرنده را دارد (لیگاند) به بخش خارجی گیرنده که در سطح سلول است متصل گردید تغییری اساسی در ساختمان این پروتئین ایجاد می گردد و به اصطلاح این پروتئین را فعال می کند.

پیمانه ای بودن ساختار گیرنده ها و جدایی دومین اتصال به لیگاند و دومین اثر کننده اجازه می دهد که گیرنده های انواع زیاد لیگاندها پیام های درون سلولی محدود و حفظ شده ای را با (تعداد محدود انواع دومین های اثر کننده) ایجاد کنند. در واقع نوع پاسخ سلول عموما به نوع لیگاندها بستگی ندارد، بلکه وابسته به دومین های اثر کننده گیرنده های سلولی می باشند.

برای مثال، استیل کولین می توانند به دو نوع گیرنده در سلول های مختلف متصل شود. یکی از آنها یک گیرنده کانال مثال هایی از انواع واگرایی یونی (موسوم به گیرنده استیل کولین نیکوتینیک) و دیگری یک گیرنده جفت شده با G پروتئین (موسوم به گیرنده استیل کولین موسکارینیک) است.

استیل‌کولین ماده ناقلی است که در صفحه محرکه عصبی – ماهیچه‌ای انسان و مهره‌داران وجود دارد. صفحه محرکه عصبی – ماهیچه‌ای همان ارتباط بین آکسون سلول حرکتی با تار ماهیچه‌ای را می‌گویند که از ویژگی سیناپس شیمیایی برخوردار می‌باشد.

نام های این گیرنده ها از نیکوتین و موسکارین، آگونیست های استیل کولین گرفته شده اند. در مقابل، سروتونین و اپی نفرین هر دو گیرنده های جفت شده با G پروتئین دارند و می توانند در نهایت منجر به افزایش غلظت Camp (پیک دوم) در سیتوپلاسم شوند. به این ترتیب، یک مولکول نشان منفرد می تواند باعث القای پاسخ های متنوع شود، یا در مقابل، مولکول های نشان متفاوت می توانند پاسخ یکسانی ایجاد کنند. علاوه بر این ها روشن است که شرایط فیزیولوژیک سلول در هر زمان نیز نوع اثر پیام ها را تعیین می کند.

بر اساس نوع محرک کانا ها را به سه دسته تقسیم می کنیم:

1- کانال های یونی دریچه دار وابسته به ولتاژ

2- کانال های یونی دریچه دار وابسته به لیگاند

3- کانال های یونی حساس به تغییر شکل مکانیکی

در یک طبقه بندی دیگر کانال ها را به سه گروه بر اساس:

1- ماهیت دروازه ها، 2- گونه های عبوری یون، 3- تعداد منافذ تقسیم می کنند.

مسیرهای پیام رسانی معمولا چندین قدم دارند و گیرنده ها به ندرت مستقیما پاسخ سلولی نهایی را تنظیم می کنند. استفاده از چندین قدم در مسیرهای ترارسانی پیام به سلول ها امکان می دهد که پیام ها را تشدید (تقویت) کنند، کینتیک پیام رسانی را تنظیم کنند و پیام ها را به هدف های متنوع هدایت کنند. همچنین وجود چند قدم را می توان با میان گیری (بافر کردن) توضیح دارد. پیام رسانی درون سلولی غالبا در مسیرهای منشعب صورت می گیرد. این مسیرها به سلول توانایی تحلیل چندین پیام ورودی و جهت دادن اطلاعات به سمت نقاط کنترلی مناسب را می دهند.

انشعاب می تواند هم گرا یا واگرا باشد. در انشعاب هم گرا چندین پیام یک نقطه مشترک را تنظیم می کنند. در انشعاب واگرا، یک مسیر منفرد بیش از یک فرآیند را کنترل می کند.

مسیرهای پیام رسانی از انشعاب هم گرا و واگرا برای هماهنگ کردن جریان اطلاعات استفاده می کنند. هم گرایی و واگرایی می تواند در چندین نقطه از یک مسیر پیام رسانی رخ دهد. پیچیدگی و انعطاف پذیری شبکه هایی که با چنین انشعاباتی به وجود می آیند، تنها به کمک رایانه ها از نظر کمی قابل درک می باشند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.