حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟


حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟

به راستی توسعه‌یافتگی چیست که برخی جوامع خود را توسعه‌یافته وگروهی دیگر خود را توسعه‌نیافته می‌یابند. به نظر می‌رسد این دریافت پیش از آنکه به مدد آمار و ارقام حجیت یابد، امر حسی است که این‌گونه جوامع آن را در خود وجدان می‌کنند و با مقوله‌ امنیت، آزادی، حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟ عدالت که امر حسی و وجدانی است، همانندی دارد چون نبود امنیت، آزادی و عدالت را شهروندان جوامع حس می‌کنند و نمود بیرونی و رفتاری آن را می‌توان در فراوانی مصرف انواع قفل‌ها، نرده‌ها، دیوارها، درها پشت درها، فراوانی بزه‌ها، فراوانی پرونده‌ها در دادگاه‌ها، فساد فراگیر‌، تولید کالای نامرغوب و. که هرج و مرج گسترده‌ای است دید سپس در آمارها و نمودارها.روشن است که این دریافت در یک امر تطبیقی به دست می‌آید و این تطبیق می‌تواند با اکنون دیگر جوامع یا حتی با گذشته‌ خود آن جوامع به دست آمده باشد. هر فرد در درون خود ثمره‌ تولید و تغییر را افزایش «نیروی مردم و جامعه»، ترجمه می‌کند، نه فراوانی جاده‌ها، آسمانخراش‌ها، اتوبان‌ها، سدها و. ‌. و بر این پایه هر گونه تولید یا تغییری که با صیانت از «داشته‌ها» و «دستاوردهای مردم و جامعه» به دست آمده باشد، همراستا با ارزش می‌پندارد‌. در واقع هر دریافت از توسعه‌نیافتگی اذعان و اقرار درونی و برونی بر ناتوانی در کاربست داشته‌ها استقرار دارد. یکی از پر چالش‌ترین مقوله‌ها در حوزه‌ اندیشه ورزی و امر توسعه مقوله‌ آزادی است‌. آزادی چیست؟ و چرا آزادی نیاز همیشگی انسان است؟ مجموعه کنش و واکنش فردی که در پی افزایش بهینه «نیروی مردم و جامعه» باشد، می‌توان از آن به هر چه نزدیک شدن به «آزادی» نام برد و بر همین اساس هر‌‌گونه مانع بر سر راه افزایش در نیروی مردم و جامعه نشان دوری از «آزادی» است. در بیان دیگر شرط افزایش «نیروی مردم و جامعه» به «آزادی» و گشایش‌های فردی است و شرط درک و وجدان آزادی در فرد به جنبش افزایش «نیروی مردم و جامعه» وابسته است. با اندکی مداقه به دو شرط مورد اشاره می‌توان دریافت که این دو شرط قیدی بر «آزادی» نیست بلکه به مثابه بند نافی است که در هر دو بنیاد دارد به طوری که زیست هر دو را ممکن می‌سازد و توسعه روندی است که با کاستن از ناآزادی‌ها و هرج و مرج و هر چه نزدیک شدن به «آزادی» به منظور افزایش «نیروی مردم و جامعه» سرعت می‌یابد.بنابراین نکته‌ آغاز، برای پیشبرد موضوع توسعه، آغازیدن از همین درک فردی است‌. اما باید فاش شود که داشته‌های هر جامعه‌ای نسبت به جامعه‌ دیگر متفاوت است، پس ارزیابی داشته‌های ملی و توان کاربست آنها می‌تواند ملاک مقایسه دوری و نزدیکی از توسعه‌نیافتگی قرار بگیرد و این همان کاری است که فرد پیشتر در ذهن خود به آن رسیده است و نمود بیرونی آن را می‌توان در رفتارهای آنان مانند مهاجرت به جوامع برخوردار، نهضت ترجمه، تقلید گسترده فرهنگ رفتاری، انبوه واردات کالا و خدمات و. دید. علاوه بر دریافت حسی فردی به عنوان مقدمه‌ای ارجمند و برانگیزاننده، پول ملی هر کشوری نمود عریانِ سرمایه‌ به میدان آمده‌ مردمان آن کشور است که هر روزه با پولِ مردمان دیگر کشورها در حال تطبیق قرار دارد. اما همیشه پرسشی مطرح است که پولِ ملی اگر چنانچه تمامی داشته‌های ملی بهینه در آن به کار گرفته می‌شد، چقدر می‌بود؟در بیان دیگر پول نماد «سرمایه» و نیروی انباشته‌ هم فردی و هم جمعی است که در پاسخ خوب یا بد به ندای «ارزش»، از آن خود ساخته است. در بیان دیگر پول معیار همگن تلاش همگان است که کاربستِ بهینه و نابهینه ‌هر یک از عوامل و متغیرهای اجتماعی و اقتصادی، کاستی و فزونی آن بین همگان تقسیم می‌شود‌.
پول در این مقام سنجه‌ای است که فرد و جامعه از داشته‌های خود صیانت می‌کنند بنابراین سنجه‌ای برای مسابقه با کشورها و جوامع دیگر نیست. اما ناخرسندی از وضعیت موجود در یک نگاه، هم همیشگی است چون خواست «ارزش» همواره چنین خواسته است و هم متعلق به همه‌ جوامع است، پس براین پایه تقسیم‌بندی رایج در مورد جوامع توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته تقسیم‌بندی درستی نخواهد بود. در واقع نباید فعل «توسعه‌یافته» به این معنی گرفته شود که توسعه درجوامع پیشگام پایان یافته است‌ و مردمان این جوامع در سایه این دستاورد برای همیشه خواهند آسود‌ بلکه آنها با نیروی انباشته باید گام‌های بلندتری را بردارند‌ و این به کارکرد «سرمایه» مانند است که هر چه سرمایه به عنوان سود به دست آورد، سرآخر سود هیچگاه هویت مستقلی نمی‌یابد بلکه همواره در هویت سرمایه مستحیل می‌گردد تا سرمایه هر بار گام بلندتر از پیش بر دارد، این ندای همیشگی «ارزش» است.
بنابراین بدوا و اساسا باید پذیرفته شود که هیچ شاخص اندازه‌گیری برای نشان دادن وضعیت مطلوب و آرمانی بهتر از معیار یا شاخص پول ملی وجود ندارد که اینچنین دربرگیرنده باشد‌. در این پیشنهاد‌ پیش نیاز دستیابی به پول ملی آرمانی استقرار «حسابداری ارزش» است و برپاداری جنبش «حسابداری ارزش» بر مبنای درک و توان اندازه‌گیری داشته‌های جوامع است.
ترازنامه‌ آرمانی به همگان نشان خواهد که پول ملی آرمانی چقدر می‌توانسته باشد و با پول ملی امروزی چه حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟ فاصله‌ای دارد. تلاش برای نزدیک کردن این دو فاصله مستلزم دانستن این نکته است که فاصله بنابر محک ترازنامه ‌آرمانی، ارزیابی و به دست آمده باشد‌ که این به آن معنی است که این نوشته توسعه‌یافتگی را تلاش برای رسیدن به شاخص‌های کلان تک یا ترکیبی مانند تولید ملی، اشتغال، بهداشت، امنیت، تولید سرانه، آموزش و. با فلان کشور توسعه‌یافته نمی داند بلکه جنبش ملی‌ برای نزدیکی وضعیت موجود به وضعیت مطلوب ارزیابی می‌کند منتها با این تفاوت که در این جنبش نه وضعیت موجود و نه وضعیت مطلوب‌ هیچ کدام ایستا نبوده و همواره این دو جای خود را در پی کارکرد همیشگی و پایان‌ناپذیر این جنبش‌ به سمت ترازی بهتر خواهند داد.
در هر صورت در ساحت عمل‌ پول ملی امروزی نقطه ‌ آغاز کاربست اقلام ترازنامه‌ آرمانی با کاست و فزودهای پیاپی برای به دست آوردن پول ملی آرمانی خواهد بود. بدین ترتیب، اگر چنانچه نرخ مشارکت مردم در اقتصاد که امروزه‌ کمی بیشتر از 37 درصد می‌باشد و جمعیت در سن کار که در ترازنامه‌ آرمانی حدود 54 میلیون نفر کمّی شده باشد، در صورتی که به ازای یک نفر که به مشارکت مردم در اقتصاد افزوده شود، پول ملی امروزی با دگرگونی در تمام پدیده‌های اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و. به پول ملی آرمانی تغییر مکان خواهد داد و آغاز رویش پول آرمانی و جدایش آن از پول ملی امروزی خواهد بود.
یا سرفصل استعداد گردشگری کشوری مانند ایران که در ترازنامه‌ آرمانی، کمینه جمعیتی 40 میلیون نفری (‌با توجه به آمار گردشگران 2014 کشور ترکیه‌) برای پذیرایی کمی شده باشد، اگر چنانچه به ازای یک نفر گردشگر که با در نظر داشتن رفتار سایر سرفصل‌های ترازنامه‌ به اقتصاد افزوده شود، آنگاه پول ملی آرمانی چه عددی خواهد بود. یا سرفصل برآورد اقلام معدنی ایران که امروزه بخشی از آن خام یا با فرآوری کمتری صادر می‌شود، در صورتی که هر مقدار فرآوری عمیق آن (البته با در نظر گرفتن اثر متقابل و سازنده‌ سایر سرفصل‌ها‌) و با توجه به وجود جمعیت دانش آموخته و بیکار، آنگاه پول ملی آرمانی به چه عددی تغییر مکان خواهد شد.
در پی کاست وفرودهای پی در پی، لحظه به لحظه، ارزش پول آرمانی فاصله‌ خود را از ارزش پول ملی امروزی بیشتر خواهد کرد و آنچه در این میان سازنده و پیش‌برنده است دیالوگ همیشگی بین این دو عرصه خواهد بود. در این دیالوگ کشف موانع و رفع آنها و تبیین شرایط و سپس تحقق آنها هر کشوری را در گذار از توسعه‌نیافتگی به توسعه‌یافتگی نه به عنوان امر مقطعی بلکه به عنوان امر همیشگی (‌بدون تاریخ‌) یاری خواهد داد.
بجاست که در این قسمت‌ به نحوه‌ برآورد ارزش «پول ملی امروزی» که نقطه‌ آغاز کاست و فزودهای کاربست اقلام ترازنامه‌ آرمانی خواهد بود، پرداخته شود. ارزش پول ملی شاخصی است که از تقسیم سرانه‌ تولید ناخالص داخلی به یک ارز معتبر یا سبدی از ارزها یا طلا می‌تواند به دست آید. به عنوان مثال، بر پایه دلار در پایان سال 1393 می‌تواند (البته با برآورد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 1393) و نرخ ارز آزاد و نیز با جمعیت 78 میلیون نفر، مبلغی در حدود 5000 تا5500 دلار و بر مبنای طلای 24 عیار، حدود110 گرم طلا به دست آید. روشن است که این توان (‌صرفنظر از محاسبات تقریبی‌) با در نظر گرفتن تمامی تاریخ تلخ و شیرین، زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نیز جغرافیای گذشته‌های دور و نزدیک فعلیت یافته است و امروز ناگزیر این توان به عنوان سکوی حرکت مورد نظر خواهد بود. در واقع «حسابداری ارزش» در نظر دارد به این پرسش همیشگی پاسخ دهد که‌ اگر چنانچه داشته‌های ملی بهینه به کار گرفته می‌شد، توان تولید ملی باید چه عددی می‌بود؟ و مهم‌تر امروز چه موانعی در به کارگیری داشته‌های ملی برای افزایش توان تولید ملی وجود دارد؟
این نوشته این اصل را مطرح می‌کند که «آیا برآیند اندیشه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های کشورافزایش توان تولید ملی را ترجمان افزایش نیروی مردم و جامعه (یعنی به شرط صیانت و بهپایی از داشته‌های ملی) به مثابه ارزش، ارزیابی می‌کنند؟» امروزه بر همگان روشن است که گسترش راستگویی، وفای به عهد، نبود تبعیض از هر نوع، ترویج دلیری و شجاعت، بدون هزینه بودن نقد، ترویج حزبیدن، فرصت برابر برای همه و. همانند فرآوری مواد خام، افزایش نرخ مشارکت مردم در اقتصاد، حضور گردشگران جهانی در ایران و. نیروی مردم و جامعه را افزایش می‌دهند‌. کیمیاگری در ترکیب و آمیزش هر یک به شرط صیانت از داشته‌های ملی، باید توان تولید ملی را افزایش دهد. در واقع «حسابداری ارزش» به عنوان ابزار نظم‌دهنده، مبدل اقلام کیفی به کمی، امکانی برای انجام این کیمیاگری بدون تاریخ و همیشگی را فراهم می‌کند‌. اگر چنین اصلی مورد پذیرش باشد نهاد دولت، نهاد‌های فرهنگی، نهاد‌های آموزشی و. باید در برابر کارکرد «حسابداری ارزش» پاسخگو باشند.
آفرینش و نوآوری فقط و فقط از جامِ جهان‌های فردی که هیچ آنی از هستی و جهان جمعی جدا شدنی نیستند، هر چند خود هیچ گاه آن را در نیابند، پدیدار می‌گردد. پس آنچه در امر توسعه اهمیت دارد دانستن این نکته است که مسیر توسعه از اقلیم انسان و جان‌های فردی می‌گذرد و هر چه فرد به عنوان فاعل توسعه در مواجه با جهان جمعی از گشایش و گشودگی برخوردار باشد ؛ در آن صورت خرسندی ایشان، انگیزه‌ای برای صید آفرینش خواهد بود. نباید گشایش و گشودگی و حصول خرسندی، برای یک فرد یا چند فرد برگزیده و غربال شده تصور شود بلکه مراد از آن افزایش هر چه بیشتر غلظت گشایش و گشودگی در جامعه است. از همین جا اهمیت ترازنامه ‌آرمانی و ضرورت کاست و فزودها یکایک داشته‌ها به منظور حکمت غلظت گشایش و گشودگی‌ که پیشتر اشاره شود، دریافته می‌شود‌.
شکل اجتماعی و اقتصادی امروز نیز در نزدیک به چندین دهه نفی پارادایم «سرمایه» و شناوری بین الگوهای سرمایه‌داری و سوسیالیستی سامان‌یافته است. امروز روشن ساختن این موضوع در امر توسعه اهمیت دارد که نباید کارکرد سرمایه‌داری که در عموم کشورهای غربی رایج است با کارکرد پارادایم «سرمایه‌» ‌یکی پنداشته شود‌. در واقع چراغ پارادایم «سرمایه» و «آزادی‌» در پاسخ به ندای «ارزش» برای همیشه روشن خواهند ماند و کارنامه ‌زشت و زیبای فلان حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟ سرمایه‌دار و رفتار بهمان کشور امکان خاموشی آن را فراهم نمی‌سازد. بنابراین مانع اساسی در توسعه‌نیافتگی، شناوری نظریه پردازان و همچنین مدیران سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه‌نیافته بین طیف‌های وابسته به دو الگوی رایج بوده است.
به هر روی نفی مزمن «پارادایم سرمایه» و شناوری جهان‌های فردی و جمعی بین الگوهای رایج، موجبات جهد تقابل را فراهم کرد‌. بر این بنیاد از یک سو جهد طیف طرفداران نظام‌های اشتراکی‌، کوچ فراگیر مالکیت و مدیریت اقتصاد را به دولت، مشروع و ممکن ساخت‌ و دولت‌های متمرکز‌ قدرت محور و ناپاسخگو را سامان داد‌ و از سوی دیگر جهد طیف هواداران نظام‌های سرمایه‌داری با پیدایش ریال‌های نفتی و بارواج سوداگری، بستر گسترده‌ای برای صادرات ساده و واردات پیچیده فراهم نمود. هر چند در بلند مدت، انبوه واردات کالا از جهان توسعه‌یافته ناکارآمدی دولت قدرت محور را به چالش کشیده و پارادوکسی در نهان را فاش ساخته است.
این نظم جدید اجتماعی را می‌توان متاثر از سه ویژگی دانست که به بوروکراسی گسترده دولتی انجامیده است. مراد از بوروکراسی حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟ کنترلی «مجموعه ساختار اداری و تولیدی (اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری) است که از ناحیه‌ اقتدار دولت قدرت محور با نفی خواست بنیادین پارادایم سرمایه یعنی نوآوری و آفرینش و با همراهی گسترده تکنوکرات‌ها‌، توان اقتصاد ملی را صَرف توجیه نابرابری، توجیه امتیازات و کنترل نیروی اجتماعی(هرج و مرج) کرده است به طوری که با نفی تشکل‌ها و نهادهای سودمند، امر دموکراتیزاسیون و ارزیابی داشته‌های ملی و حضور در توسعه‌ جهانی را از دست داده است‌.
نخستین ویژگی در شکل‌گیری شکل اجتماعی امروزین و حضور سنگین بوروکراسی کنترلی، نفی «پارادایم سرمایه» و شناوری جهان فردی و جمعی در طیف نظام‌های سرمایه داری و اشتراکی و ناتوانی در معرفی پارادایم حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟ آلترناتیو و دومین ویژگی چیرگی دلباختگان نظام‌های سرمایه‌داری و پیدایش ریال نفتی و انبوه واردات یک سویه در اقتصاد ایران (تجربه‌ میانگین 10 درصد رشد اقتصادی در دو دهه 40 و 50 مربوط است‌) که به شکل‌گیری بوروکراسی دولتی کمک شایانی کرد. سومین ویژگی چیرگی دلدادگان به نظام‌های اشتراکی و انتقال گسترده‌ مالکیت و مدیریت حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟ کارخانه‌ها و صنایع (در سال‌های پایانی دهه‌ ‌50 ) به ساختار دولت یا شبه‌دولت بود که به شدت بوروکراسی آغازین را تعمیق کرد.
بنابراین کارکرد بوروکراسی کنترلی واگرایی فرد و جامعه، تحقیر تولید ملی، پس رانی نوآوری، تبیین نابرابری، فرار سرمایه‌ها از کشور، واگرایی منطقه‌ای و جهانی و در یک کلام کاهش «نیروی مردم و جامعه» حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟ دوری از آزادی انجامیده است‌ و کانون درک این رویداد همان نقطه‌ تاریخی و سرنوشت‌سازی است که انرژی انباشته‌ نفرت مزمن از ستم‌های مزمن دوران‌های گذشته در شکوفایی جریان‌های چپ در جهان، پارادایم «سرمایه‌» و «ارزش» را نادیده گرفت.
بنابراین سرانجام این گفتار اینکه بوروکراسی کنترلی که امروزه مانع اصلی در کندی و طولانی شدن توسعه متهم است، خود محصول نفی پارادایم «سرمایه» است و در همین راستا «حسابداری ارزش» در پاسخ به ندای «ارزش» در پی شناسایی و کمی‌سازی داشته‌ها برای فاش ساختن موانع توسعه، توصیه شده است تا دانش‌باورانه باورشود که خاموشی چراغ «پارادایم سرمایه» ممکن نیست و خواست او هر چه آزادی فردی به شرط هر چه افزایش نیروی مردم و جامعه در جان‌های فردی و کاستن از ناآزادی‌ها و هرج و مرج، برای همیشه و همیشه طنین‌افکن خواهد بود.

هزینه ساخت هر متر مربع مسکن چقدر افزایش یافت؟

قیمت ساخت هر متر مربع واحد مسکونی در ایران دو برابر شده است، این را ایرج رهبر ، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان می‌گوید.

به گزارش فیدوس: قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در ایران حالا افزایشی بیش از صد در صد را در کارنامه خود ثبت کرده است. رونقی کوتاه مدت به همراه رکودی که حالا بر این بازار چنگ انداخته، متقاضیان واقعی یا مصرف کنندگان مسکن را با بحرانی جدی روبرو کرده است.

قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران در شرایط کنونی بیش از ۱۳ میلیون تومان، به طور متوسط است. متوسط حقوق کارکنان دولت در سال گذشته اندکی بیشتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حداقل دستمزد در ایران برای سال جاری اندکی کمتر از دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. این بدان معناست که با اغماض قیمت یک متر مربع خانه در تهران با ۶ ماه متوسط دریافتی کارکنان دولت و کارگران برابری می‌کند. آنچه در این میان اهمیت دارد، موج شدید مهاجرت به تهران برای یافتن شغل است چرا که قیمت ها در سایر استان ها هر چند پایین تر از استان تهران است اما نبود فرصت شغلی خود بحرانی جدی را در این عرصه رقم می‌زند.

یک سر ماجرای گرانی مسکن در ایران به زمین می‌رسد. تهران یکی از گران قیمت‌ترین زمین‌ها را در قیاس با دیگر شهرهای کشور و حتی کشورهای همسایه در خود جای داده است.

قیمت یک متر مربع زمین در برخی نقاط تهران حتی از صد میلیون تومان نیز فراتر رفته است. ایرج رهبر معتقد است یکی از دلایل افزایش شدید قیمت مسکن، به رشد هزینه ساخت و ساز، منهای قیمت زمین باز نمی‌گردد و نقش زمین در این حوزه بسیار قابل توجه است.

وی می گوید قیمت زمین کنترل شده نیست، از این رو نمی‌توان با این وضعیت اقدام موثری برای مهار قیمت مسکن کرد، هر چند وقتی قیمت تمام شده و قیمت فروش مسکن را در نقاط مختلف ببینید متوجه می شوید قیمت ساختمان بیشتر با قیمت زمین در آن منطقه تطبیق می‌یابد.

وی در پاسخ به این سئوال که متوسط هزینه ساخت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران در حال حاضر چقدر است؟ گفت: با ملاحظاتی که در خصوص قیمت مسکن گفتم، متوسط قیمت ساخت در حال حاضر به سه و نیم میلیون تومان تا چهار میلیون تومان رسیده است. ارزانی کارگر و هزینه صدور پروانه ساخت و مصالح در برخی مناطق این قیمت را پایین تر می اورد اما در تهران متوسط هزینه در همین حدود است. این قیمت برای واحدهای مسکونی است که تاسیسات خاصی مانند استخر و سونا و . ندارند، منظور ما یک واحد معمولی و متوسط است.

این انبوه ساز در جواب این پرسش که آیا ورود به پروسه ساخت مسکن در حال حاضر جذابیت لازم برای کسب سود را دارد یا خیر؟ گفت: افزایش قیمت مسکن در شرایطی رخ داد و حالا بازار وارد رکود شده است، باور کنید یا نه این سازندگان نبودند که ازافزایش ناگهانی و شوک آور قیمت مسکن منتفع شدند بلکه سوداگران و دلالان در این فضا بار خود را بستند. همین حالا آمار صدور پروانه ساخت و پایان کار را ببینید، در هر دو مورد با کاهش مواجه هستیم. اما نکته مهم کاهش اعجاب اور میزان صدور پایان کار است.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: بررسی‌ها نشان می دهد امسال صدور پایان کار کاهش ۹۰ درصدی را به همراه داشته، این بدان معنی است که یا سازندگان به دلیل جابجایی شدید قیمت‌ها با بی پولی مواجه شده و نتوانسته اند کار را تکمیل کنند یا اینکه به دلیل رکود بازار تصور می‌کند سرمایه اش فعلا بر نمی گردد پس دریافت پایان کار را به تعویق انداخته است.

رهبر در مواجهه با این سئوال که آیا انبوه سازی یا حتی در قالب خردتری بساز – بفروشی شغل سودآوری است؟ گفت: اگر سودآوری لازم را در قیاس با دیگر بازارها داشت، همه به این بازار ورود می کردند. از زمان آغاز ساخت یک آپارتمان، تا فروش و تبدیلش به پول حداقل چهار سال طول می کشد، بی ثباتی شرایط اقتصادی و جابجایی قیمت‌ها، هزینه ها را دستخوش تغییر می‌کند، در ضمن کسادی بازار ممکن است این پروسه را طولانی‌تر هم بکند اما یک دلال در بازار طلا و سکه در چهار سال، حداقل ۱۵ بار سرمایه اش را می‌چرخاند و سود می‌گیرد. این ها همه عواملی هستند که مانع از تطبیق عرضه با تقاضا می‌شوند چرا که ساخت و ساز مسکن مانند هر کار تولیدی دیگر با مشکلات متعدد در قیاس با دلالی و کسب پول بی‌زحمت روبروست.

فعالیت دلالان در بازار ایران مدتهاست به کانون توجه افکار عمومی بدل شده است. دلالان مانع کاهش قیمت گوشت می شوند، دلالان بازار سکه ارز را ملتهب کردند، دلالان در بازار برنج رخنه کردند، بازار پوشک را دلالان به هم ریختند، این‌ها جملاتی است که به کرات از زبان مسئولان به گوش می‌رسد اما مکانیزم عمل دلالان در بازار مسکن چندان تشریح نشده است. ایرج رهبر در پاسخ به سئوالی در این خصوص گفت: حدود دو سال قبل، پیش از آنکه قیمت‌ها روندی افزایشی را تجربه کند، قیمت خرید و فروش مسکن در منطقه ۵ افزایشی عجیب را تجربه کرد. در مدت زمانی کوتاه قیمت‌ها ابتدا ۴۰ درصد و بعد ۷۰ درصد بالا رفت. وقتی از فعالان این منطقه سئوال کردم متوجه شدم سرمایه گذاران سوداگر با هماهنگی در این منطقه نسبت به افزایش قیمت ها اقدام کرده اند، به این صورت که مجتمعی ۴۰ واحدی را خریده بودند، به قیمت متری چهار و نیم میلیون تومان، بعد از دو ماه گفتند متری ۹ میلیون به فروش می رسد و با این شکل در اختیار گرفتن واحدهای تازه ساز منطقه توانستند قیمت‌ها را بالا ببرند. حال آنکه با مکانیزم‌هایی می شود این افراد را شناسایی کرد.

به گفته وی این افراد خرید انبوه واحدهای تازه ساز در منطقه ۵ را پیش بردند تا بتوانند قیمت ها را بالا ببرند.

وی در توضیح این مطلب افزود: در حقیقت سازنده برای تبدیل سریع‌تر سرمایه‌اش واحدهای ساخته شده را نگه نمی‌دارد، بلکه به قیمت روز به فروش می‌رساند، در این میان برخی هستند که با سرمایه‌های کلان این واحدها را می خرند و بعد با قیمت هایی بسیار بالاتر به مصرف کننده و خریدار می فروشند.

رئیس کل گمرک :‌ میزان واردات به کشور کاهش یافت

فرود عسگری

تهران (پانا) - رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد واردات ایران در 7 ماه ابتدایی امسال نسبت به هفت ماهه سال گذشته ۸.۶۸درصد از نظر وزنی و ۱۱.۷درصد از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، فرود عسگری در تشریح جزییات تجارت خارجی کشور گفت: صادرات غیر نفتی ایران در هفت ماهه سال‌جاری از مرز ۲۷ میلیارد دلار گذشت و به ۲۷ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار رسید.

وی افزود: براساس تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی هفت ماهه سال‌جاری، در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۶۷ میلیون و ۳۶۲ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۲۷ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار می‌شود.

به گفته رئیس کل گمرک ایران، تا پایان مهر سال‌جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۳.۳۵ درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است. از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۱۸ میلیون و ۹۲۹ هزار تن به ارزش ۲۶ میلیارد و ۳۰۳ میلیون دلار بوده است. عسگری ادامه داد: واردات ایران در این مدت نسبت به هفت ماهه سال گذشته ۸.۶۸ درصدی از نظر وزنی و ۱۱.۷ درصدی از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است.

اقلام عمده صادراتی

عسگری در ادامه به بیان جزئیات عمده ترین اقلام صادراتی کشور پرداخت و افزود : اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب میعانات گازی به ارزش ۲ میلیارد و ۷۱۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹ و ۹۸ صدم درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴ و ۴۹ صدم درصد، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟ جز بنزین به ارزش ۹۸۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳ و ۶۰ صدم درصد، متانول به ارزش ۸۴۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳ و ۱۲ صدم درصد و پلی‌اتیلن گرید فیلم به ارزش ۶۹۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲ و ۵۴ صدم درصد بوده است.

وی با اشاره به گزارش گمرک ایران در این خصوص، گفت:در مدت مذکور ۳۱.۴۲ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۹.۹۸ درصد مربوط به میعانات گازی و ۵۸.۶۰ درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.

اقلام عمده وارداتی به ایران

رئیس کل گمرک ایران در رابطه با اقلام عمده وارداتی به ایران گفت: اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۲۱ درصد، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک به ارزش یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۱۷ درصد، برنج به ارزش ۹۸۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۷۵ درصد، لوبیای سویا به ارزش ۷۸۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳ درصد و الکترود زغالی برای کوره‌ها به ارزش ۳۲۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱.۲۲ درصد بوده است.

کالاهای ایران بیشتر به کدام کشورها می‌روند؟

عسگری سپس به تشریح عمده‌ترین خریداران کالای ایرانی پرداخت و بیان کرد: در این مدت مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور عراق با ۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۱.۴ صدم درصد، چین با ۵ میلیارد و ۳۷۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۹.۷۶ درصد، امارات متحده عربی با ۴ میلیارد و ۶۳۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۷.۳ درصد، افغانستان با یک میلیارد و ۸۷۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶.۸۷ صدم درصد و هند با یک میلیارد و ۳۹۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۱۴ درصد بوده‌اند.

عمده‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران

وی ادامه داد: در مقابل واردات عمده کالاها به ایران نیز در هفت ماهه سال‌جاری به ترتیب از پنج کشور چین با ۶ میلیارد و ۶۲۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۵.۱۸ درصد، امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۴.۹۵ درصد، جمهوری کره با یک میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶.۲۱ درصد، هند با یک میلیارد و ۵۰۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۷۱ درصد و آلمان با یک میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۴۲ درصد انجام شده است.

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید. 2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود. 3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

سایت تحلیلی خبری عصر ایران

شکست بزرگ مسکو؛ اعلام عقب نشینی ارتش روسیه از خرسون اوکراین

شکست بزرگ مسکو؛ اعلام عقب نشینی ارتش روسیه از خرسون اوکراین

در صورت عقب نشینی کامل ارتش روسیه از شهر خرسون، این مهمترین پیروزی ارتش اوکراین بعد از اعلام مسکو درباره الحاق 4 منطقه اوکراین به خاک روسیه است. خرسون یکی از این 4 منطقه بود.

ببینید | در آستانه جام جهانی؛ تصاویر هوایی از ورزشگاه محل بازی ایران - ولز

ببینید | سرقت خودرو با فندک اتمی / ساخت کلت دست ساز توسط سارق حرفه‌ای

ببینید | خوابیدن در ارتفاع ۵۰ متری روی برج‌های انتقال برق در چین

ببینید | باشگاه فوتبال ویژه زنان باحجاب در لندن

ببینید | لحظه تولد ده‌ها اسب دریایی

بی سینماترین روزهای تاریخ سینمای ایران

نهایت فکر و راه حلی که دارند این است که در زمان جام جهانی بازی‌های فوتبال را در سینما نمایش دهند تا شاید از این راه جنب و جوشی در سینما بوجود آید!

شهرداری تهران بگوید با حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟ چه ابزاری داده‌های علمی ناسا را انکار می‌کند (فیلم)

ناسا بعد از جمع آوری و تحلیل داده های ماهواره ای، تصاویر 50 نقطه جهان - از جمله در خود امریکا - را منتشر کرده است که منبع انتشار گاز خطرناک متان هستند. آرادکوه یکی از این نقاط است ولی از بین این 50 نقطه، تنها مسوولان ایرانی هستند که مستندات و تصاویر ناسا را انکار کرده اند!

طالبان: ورود زنان به پارک و شهربازی، ممنوع

سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، دلیل این اقدام را جلوگیری از اختلاط زن و مرد و عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان اعلام کرد.

وال استريت ژورنال: حمله به تانکرهای سوخت ایران، کار اسرائیل بود

به ادعای وال استریت ژورنال در این حمله هوایی، 10 نفر کشته شده اند که در میان آنها افراد ایرانی هم وجود دارد.

ترامپ بازنده بزرگ انتخابات میاندوره ای 2022 آمریکا

اکثریت نامزدهای مورد حمایت ترامپ در این دوره از انتخابات در راهیابی به کنگره ناکام ماندند. ترامپ از نامزدهای جمهوریخواه به عنوان سپر تبلیغاتی خود برای انتخابات 2024 استفاده کرد و در این کار شکست خورد.

درباره چای رزماری، نوشیدنی سلامت(+روش تهیه)

قرن ها است که جوشانده رزماری یا به اصطلاح “چای رزماری” محبوبیت فراوانی میان مردم دارد و می تواند مزایای بیشماری را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.

یک سوال ساده؛ فرق بین زن تَرک‌نشین و زن راننده موتور چیست؟

اعتراض جوانان به همین تناقض‌های بزرگ و کوچک است. بی‌عدالتی و تبعیض بسیار آزار دهنده است. آدمی فقر و مشکلات اقتصادی را تحمل می‌کند اما تبعیض را نه.

AMB 001 Pro؛ موتورسیکلت جنجالی استون مارتین مشابه خودروی فرمول 1(+فیلم و عکس)

افزایش نیروی پیشرانه "نسبت حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟ نیرو به وزن" ای‌ام‌بی 001 پرو را برابر با "1.28 اسب بخار در هر کیلوگرم" ساخته است که مشابه با یک خودرو فرمولا 1 است.

انتخابات کنگره امریکا: جمهوری خواهان جلو هستند

تاکنون جمهوری خواهان با 198 کرسی در برابر 178 کرسی در مجلس نمایندگان جلو هستند اما این آمار نهایی و قطعی نیست و در حال به روزرسانی است.

اویل پرایس: افزایش واردات نفت هند از ایران و روسیه

به نوشته اویل پرایس پالایشگاه های هندی در ماه های گذشته به خرید نفت از ایران و روسیه روی آورده اند.مقامات هندی گفته اند تنها چیزی که برای آنها اهمیت دارد تضمین تنوع و عرضه پایدار انرژی برای این کشور است.

عادل فردوسی‌پور؛ . و همچنان در ستایش زندگی

حالا بهتر درمی‌یابیم چرا دیروز عادل فردوسی‌پور احساساتی شد. چرا کودک درون او فعال و زنده است، چرا در جایگاه استاد دانشگاهی در حد شریف چون دانشجویان می‌پوشد و چرا این قدر دوست‌داشتنی است.

وحدت وجود در فیزیک کوانتوم

هریس والکرِ فیزیکدان نوشته است: «به نظر می‌رسد که رفتار ذرات بنیادی تحتِ مدیریتِ یک نیروی سازمان‌دهنده تنظیم می‌شود.» در واقع برخی از اهالی فیزیک کوانتوم معتقدند طبیعت مجموعه‌ای تفکیک‌ناپذیر است و همه چیز در آن در یک انسجام کلی قرار دارد؛ به این معنا که تمامی جهان هستی در تمامی مکان‌ها و زمان‌ها حضور دارد.

استعفای وزیر بریتانیا به دلیل ارسال پیامک تهدیدآمیز

وزیر مستعفی نوشت: تصمیم گرفتم از دولت خارج شوم تا بتوانم به طور کامل مسیر شکایت جاری خود را دنبال و کارنامه خود را از هر گونه تخلف تبرئه کنم".

عضو هیات رئیسه مجلس: دانشگاه شریف سه دانشجوی بازداشتی مرتبط با اعتراضات دارد/ مکانیزم های انضباطی خود دانشگاه بهتر از ورود دستگاه های بیرونی است

دهنوی: اگر جرمی در داخل دانشگاه اتفاق افتاده است اولویت این است که خود دانشگاه با مکانیزم خودش ورود کند.

«ویت‌کنگ»؛ لقبِ غربیِ جنگجویانِ شرقی

در سال 1976 ویتنام جنوبی و شمالی متحد شدند و کل این کشور تحت سیطرۀ حکومتی کمونیستی قرار گرفت. در 1995 روابط ویتنام و آمریکا برقرار حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟ شد و آمریکا در سال 2013 اعلام کرد که ویتنام جزو ده شریک تجاری برترش است.

فرمانده پیشین پلیس راه: تناقض است که زنان می‌توانند ترک موتورسیکلت‌ بنشینند اما نمی‌توانند راننده آن باشند؛ این کج‌سلیقگی باید اصلاح شود

در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند اندونزی و مالزی نیز شرایط مشابهی برقرار است‌. زنان در این حاشیه فروش چقدر در تجارت اهمیت دارد؟ کشورها از موتورسیکلت برای انجام امور روزانه، رفت‌وآمد در سطح شهر و . استفاده می‌کنند.

حمله پهپادی به تانکرهای حامل نفت برای لبنان در مرز سوریه و عراق

داروهای معمولی هم خاص شدند/ در بیمارستان‌ها یک شربت را برای استفاده 3 کودک باز می‌کنند

نه شربت‌های آنتی‌بیوتیک، سرماخوردگی و تب‌بر در داروخانه‌ها موجود است و نه قرص‌های چرک‌خشک‌کن و مسکن‌ها به‌سادگی یافت می‌شوند. حتی بیمارستان‌ها نیز در مقادیر بسیار کم این اقلام دارویی را در اختیار دارند.

تویوتا آریستو؛ جذاب ژاپنی ناشناخته! (+عکس)

به اعتقاد نشریات معتبر و کارشناسان دنیای خودرو، آریستو یا همان نسل دوم جی اس جز موفق ترین طراحی های موجود در کارنامه این مجموعه ژاپنی است.

باتری انقلابی ساخته شده از درخت! (+فیلم و عکس)

نوع جدیدی از باتری های مبتنی بر چوب پتانسیل کاهش چشمگیر مدت زمان شارژ خودروهای الکتریکی و بهبود قابل توجه پایداری زیست محیطی آنها را دارد.

واکنش سردار حاجی‌زاده به میانگین سنی اغتشاشگران ؛ کم توجهی کرده‌ایم | کشور در سال‌های مختلف دست غرب‌گرایان بوده است

فرمانده نیروی هوافضای سپاه رد خصوص پیشرفت‌های نظامی گفت: ما راهکارهای میان‌بر را پیدا کردیم و از این مسیر به نتایجی رسیدیم که برای دشمنان ما به چالش تبدیل شده است.

سردار حاجی زاده

به گزارش همشهری آنلاین، آیین افتتاحیه ششمین قرار مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با حضور سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این مراسم که دوشنبه شانزدهم آبان‌ماه در سالن شهید باغانی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، سردار حاجی‌زاده ضمن تشکر از زحمات کشیده شده جهت برپایی نمایشگاه و رویدادهای تخصصی قرار ششم مرکز رشد، به تبیین ضرورت و اهمیت توجه به پراولویت‌ترین مسائل انقلاب اسلامی پرداخت.

سردار حاجی‌زاده پیشرفت‌های بسیار چشمگیر در عرصه نظامی و امنیتی را نتیجه هدف‌گذاری‌های دقیق صورت گرفته و توجه به اولویت‌ها دانست و گفت:‌ ما به دنبال این نبودیم که کار خود را با رقابت‌های مرسوم در کشورهای دنیا جلو ببریم؛ ما راهکارهای میان‌بر را پیدا کردیم و از این مسیر به نتایجی رسیدیم که برای دشمنان ما به چالش تبدیل شده است.

وی در ادامه افزود: این الگو و روش مختص کار نظامی نیست؛ آن را در هر عرصه‌ای به کار بگیرید، به موفقیت دست می‌یابید.

سردار حاجی‌زاده هم‌چنین به ضرورت ریشه‌یابی مسائل در فرایند حل مسئله پرداخت و گفت: در طول سالیان مختلف به دلیل این که کشور دست غرب‌گرایان بوده است، بسیاری از مسائل مهم و ریشه‌ای مورد غفلت واقع شده و لذا اکنون این دست از مسائل باید در اولویت بررسی واقع شود.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران یکی از مسئولیت‌های مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) و مجموعه‌های مشابه را توجه دادن مسئولین نسبت به مسائل کلیدی انقلاب دانست.

وی هم‌چنین موضوع انتخاب درست مدیران و کادرپروری برای ایفای نقش‌های مدیریتی در کشور را یکی از مسائل بسیار مهم و پر اولویت کشور دانست.

سردار حاجی‌زاده هم‌چنین ضمن اشاره به اتفاقات اخیر کشور، برخورد خوب نیروهای انقلابی را با مردم، عاملی دانست که به جذب هرچه بیشتر آن‌ها نسبت به انقلاب اسلامی کمک می‌کند.

وی پایین بودن میانگین سنّی افرادی را که در اغتشاشات اخیر شرکت دارند، نشانه کم‌توجهی ما به این نسل و ضرورت تلاش مضاعف برای اثرگذاری بر آن‌ها دانست.

سردار حاجی‌زاده اخلاق خوب و برخورد حسنه را یکی از ویژگی‌های برجسته شهید تهرانی مقدم و شهید حاج قاسم سلیمانی عنوان کرد و گفت: اگر از من بپرسید ویژگی اصلی این شهید بزرگوار (شهید تهرانی مقدم)‌ چه بود، می‌گویم: اخلاق بی‌نظیر این شهید! شهید حاج قاسم سلیمانی هم همین‌طور بود. او با همین اخلاق خوبش تمام کشور را برای امور انقلاب به کار گرفته بود.

سردار حاجی‌زاده هم‌چنین به بازدید از غرفه‌های مختلف نمایشگاه قرار مرکز رشد پرداخت و با پژوهشگران حاضر در این غرفه‌ها تبادل نظر نمود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.