حساب معاملاتی یا استاندارد


خلاصه استاندارد شماره 1 حسابداری – ارائه صورت‌های مالی

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند و به نوعی می‌توان آنها را قلمرو فعالیت حسابداران به شمار آورد.این استانداردها، قواعدی است عملی و در دسترس که هدایت کار و حرفه حسابداری را بر عهده دارد.

استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش هستند:

 • شرح مسئله: تشریح و توصیف مشکلات رایج در حرفه حسابداری،
 • بحث مستدل: توضیح استدلالی راه‌های مقابله با مشکلات حسابداری،
 • ارائه راهکار: ارائه راههای مطلوب در راستای نظریه یا تصمیم‌گیری جهت رفع مشکلات

هدف استانداردهای حسابداری

در مجموع، هدف استانداردهای حسابداری، ارائه چهار نوع اطلاعات در زمینه‌های گوناگون به این شرح است:

 • افشای روشها و فرضیات مورد استفاده حسابدار جهت اطلاع دیگران،
 • ارائه فرم یکنواخت و یک شکل جهت صورت‌های مالی،
 • افشای موارد خاص در رابطه با تأمین احتیاج ویژه استفاده‌کننده از اطلاعات جهت اعمال داوری یا نظریه فردی،
 • ارائه تصمیمات رسمی یا غیررسمی مربوط به ارزش‌گذاری مجاز دارایی‌ها و تعیین رقم درآمد.

ضرورت آشنایی با این استانداردها

استانداردهای حسابداری و نیز استانداردهای حسابرسی یکی از پایه‌ای‌ترین مفاهیم حسابداری است و یادگیری آن برای ورود به حرفه حسابداری ضروری می‌باشد. اگر اصول حسابداری را ندانید دفتر دار هستید نه حسابدار!

انواع استاندارد حسابداری:

استاندارد شماره 1 :

بخش اول : ارائه صورت های مالی

هدف اين استاندارد تجويز مبنايي براي ارائه صورتهاي مالي با مقاصد عمومي يك واحد تجاري به منظور حصول اطمينان از قابليت مقايسه با صورتهاي مالي دوره هاي قبل آن واحد و با صورتهاي مالي ساير واحدهاي تجاری مي باشد که مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی، با هیئت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است. الزامات اين استاندارد بايد در ارائه كلیه”صورتها ي مالی با مقاصد عمومي” که از این پس صورتهای مالی نامیده می شود، بكار گرفته شود.

در صورتهاي مالي يك واحد تجاري اطلاعاتي درباره موارد زير ارائه ميشود :

 • داراييها،
 • بدهيها،
 • حقوق صاحبان سرمايه ،
 • درآمدها،
 • هزينه ها،
 • جريانهاي نقدي .

اجزاي صورتهاي مالي:

 • صورتهاي مالي اساسي :
 • ترازنامه ،
 • صورت سود و زيان ،
 • صورت سود و زيان جامع ،
 • صورت جريان وجوه نقد .
 • يادداشتهاي توضيحی ( بكارگيري نامناسب استانداردهاي حسابداري ، از طريق افشا در يادداشتهاي توضيحي ، جبران نميشود.)

صورتهاي مالي بايد وضعیت مالی ، عملكرد مالي و جريانهاي نقدي واحد تجاري را به نحو مطلوب ارائه کند .اعمال مناسب الزامات استانداردهاي حسابداري همراه با افشاي اطلاعات اضافي در صورت لزوم ، منجر به ارائه صورتهاي مالي به نحو مطلوب مي شود. زمانی میتوان صورتهای مالی را به نحو مطلوب ارائه داد که شرایط زیر را رعایت نمود:

 • انتخاب و اعمال رویه های حسابداری؛
 • ارائه اطلاعات مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و قابل فهم؛
 • ارائه اطلاعات اضافی.

در صورت نبود استاندارد حسابداري خاص، مديريت بايد رويه ها را به گونه اي تعيين و بکار ببرد که، صورتهاي مالي اطلاعات مربوط و قابل اتکا فراهم آورد یا به ارائه مفيدترين اطلاعات در صورتهاي مالي با مدنظر قرار دادن ملاحظات زير منجر شود:

 • الزامات استانداردهاي حسابداري براي موضوعات مشابه مربوط.
 • تعاريف، معيارهاي شناخت و اندازه گيري داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينه هاي مندرج در مفاهيم نظري گزارشگري مالي.
 • استانداردهاي صادره توسط سايرمراجع حرفه اي معتبر و رويه هاي پذيرفته شده صنعت تا ميزاني که با دو بند قبلي سازگار باشد.

تداوم فعالیت يعني در تهيه و ارائه صورتهاي مالي، هيچ قصد يا الزامي به انحلال واحد تجاري فرض نشود مگر اينکه مديريت قصد انحلال يا توقف عمليات واحد تجاري را داشته باشد، يا عملا ناچار به انجام اين امر شود. چنانچه صورتهاي مالي بر مبناي تداوم فعاليت تهيه نشود، اين واقعيت بايد همراه با مبناي تهيه صورتهاي مالي و اينکه چرا واحد تجاري فاقد تداوم فعاليت تلقي شده است، افشا شود.

در مبناي تعهدي، معاملات و ساير رويدادها در زمان وقوع (نه در زمان دريافت يا پرداخت وجه نقد) شناسايي و ثبت شده و در صورتهاي مالي دوره هاي مربوط انعکاس مي يابد.

نحوه ارائه و طبقه بندي اقلام در صورتهاي مالي از يک دوره به دوره بعد نبايد تغيير کند، مگر تغييري عمده در ماهيت عمليات واحد تجاري يا تجديد نظر در نحوه ارائه صورتهاي مالي حاکي از اين باشد که تغيير مزبور به ارائه مناسبتر معاملات يا ساير رويدادها منجر شود، يا تغيير در نحوه ارائه، به موجب يک استاندارد حسابداري الزامي شود. در صورت ايجاد تغيير در نحوه ارائه صورتهاي مالي، واحد تجاري اطلاعات مقايسه اي را تجديد طبقه بندي ميکند.

اطلاعاتي با اهميت تلقي ميشود که عدم افشاي آن بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ ميشود، موثر واقع شود. اهميت به اندازه و ماهيت قلم بستگي دارد. متناسب با شرايط، ممکن است يکي از دو عامل ياد شده تعيين کننده باشد. تمام اقلام با اهميت بايد به طور جداگانه در صورتهاي مالي ارائه شود. چنانچه يک قلم اصلي به تنهايي با اهميت نباشد، نيازي به ارائه جداگانه آن نيست و در صورتهاي مالي اساسي يا در يادداشتهاي توضيحي، با اقلام اصلي ديگر داراي ماهيت يا کارکرد مشابه جمع مي شود.

در خصوص داراييها و بدهي ها،اقلام درآمد و هزينه نبايد با يکديگر تهاتر شود، مگر استاندارد حسابداري تهاتر مزبور را الزامي يا مجاز کرده باشد. درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي که از معاملات و رويدادهاي واحد يا مشابه حاصل مي شود( از قبيل سود و زيانهاي حاصل از تسعير اقلام ارزي يا فروش داراييهاي ثابت مشهود)، در صورتي که با اهميت نباشد، با يکديگر جمع و به صورت خالص گزارش مي شود، اما اندازه، ماهيت يا وقوع اين گونه درآمدها و هزينه ها ممکن است به گونه اي باشد که افشاي جداگانه آنها طبق استاندارد حسابداري گزارش عملکرد مالي ضرورت يابد.

در خصوص تهاتر دو يا چند قلم دريافتني و پرداختني تنها زماني مناسب است که توان واحد تجاري براي تسويه حساب از طريق پرداخت مبلغ خالص يا عدم پرداخت و الزام ديگري به پرداخت مبلغ خالص، تضمين شده باشد.

هر واحد تجاري، در روال فعاليتهاي عادي خود معاملات ديگري را نيز انجام مي دهد که مولد درآمد عملياتي نيست، اما براي انجام فعاليتهاي مولد، درآمد عملياتي آن ضروريست که نتايج اينگونه معاملات از طريق تهاتر درآمدها و هزينه هاي مربوط به آن ارائه مي شود، به شرط آنکه تهاتر ياد شده محتواي معامله را منعکس کند. بطور مثال: درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي حاصل از فروش داراييهاي غير جاري (مانند سرمايه گذاريها)، به مبلغ عوايد حاصل از فروش دارايي پس از کسر مبلغ دفتري و هزينه هاي فروش آن گزارش ميشود.

در اطلاعات مقایسه ای، صورتهاي مالي بايد دربر گيرنده اقلام مقايسه اي دوره قبل باشد به جز در مواردي که يک استاندارد حسابداري نحوه عمل ديگري را مجاز يا الزامي کرده باشد. در خصوص اطلاعات مقايسه اي تشريحي، تا جايي بايد افشا شود که جهت درک صورتهاي مالي دوره جاري مربوط تلقي گردد. برای نمونه:جزئيات يک دعواي حقوقي که نتيجه آن در تاريخ ترازنامه قبلي مشخص نبوده و تا کنون حل و فصل نشده، در دوره جاري افشا ميشود.

در مواردي که نحوه ارائه يا طبقه بندي اقلام در صورتهاي مالي اصلاح ميشود، به منظور اطمينان از قابليت مقايسه اقلام صورتهاي مالي، مبالغ مقايسه اي بايد تجديد طبقه بندي شود. همچنين ماهيت، مبلغ و دليل تجديد طبقه بندي بايد افشا شود. هر گاه تجديد طبقه بندي مبالغ مقايسه اي عملي نباشد، واحد تجاري بايد دليل عدم تجديد طبقه بندي و ماهيت تغييراتي را که در صورت تجديد طبقه بندي ايجاد مي شد، افشا کند.

صورتهاي مالي بايد به وضوح از ساير اطلاعاتي که همراه آن در يک مجموعه انتشار مي يابد قابل تشخيص و متمايز باشد، و اطلاعات زير بايد به گونه اي بارز نشان داده شود:

 • نام واحد گزارشگر و شکل حقوقي آن.
 • اينکه صورتهاي مالي مربوط به يک واحد تجاري يا مربوط به گروه واحدهاي تجاري است.
 • تاريخ ترازنامه يا دوره مالي، حسب مورد.
 • واحد پول گزارشگري.
 • سطح دقت به کار رفته در ارائه ارقام صورتهاي مالي(ريال ، هزار ريال ،ميليون ريال).

صورتهاي مالي اساسي شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت وجوه نقد میباشد، که اقلام اصلی ترازنامه شامل:

 • دارييهاي ثابت مشهود
 • دارييهاي نامشهود
 • سرمايه گذاريها
 • موجودي مواد و کالا
 • حسابها و اسناد در يافتني تجاري و ساير حسابها و اسناد دريافتني
 • موجودي نقد
 • حسابها و اسناد پرداختني تجاري و ساير حسابها و اسناد پرداختني
 • ذخيره ماليات
 • دخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان
 • بدهي هاي بلند مدت

حقوق صاحبان سرمايه

 • سهم اقليت
 • سرمايه و اندوخته ها

بنا به دلايل زيرممکن است اقلام اصلي ترازنامه تعديل شود:

 • به موجب استاندارد حسابداري ديگر
 • با توجه به مبلغ، ماهيت يا کارکرد يک قلم
 • با توجه به ماهيت واحد تجاري و ماهيت معاملات آن و به منظور فراهم آوردن اطلاعات لازم جهت درک کلي وضعيت مالي واحد تجاري

نحوه قضاوت نسبت به ارائه جداگانه اقلام اصلي ديگر در ترازنامه:

 • ماهيت و قابليت تبديل به وجه نقد داراييها و اهميت آنها
  • ارائه جداگانه سرقفلي و داراييهاي ناشي از مخارج توسعه
  • ارائه جداگانه داراييهاي پولي و غيرپولي
  • ارائه جداگانه داراييهاي جاري و غير جاري
  • ارائه جداگانه ارائه جداگانه داراييهاي عملياتي
  • ارائه جداگانه موجودي مواد و کالا
  • ارائه جداگانه حسابهاي دريافتني و وجوه نقد
  • ارائه جداگانه بدهيهاي متضمن سود تضمين شده و بدون سود تضمين شده (حسب مورد تحت عنوان بدهي جاري يا غير جاري)

  اقلام اصلي صورت سود و زيان:

  • درآمدهاي عملياتي
  • هزينه هاي عملياتي
  • سود يا زيان عملياتي
  • هزينه هاي مالي
  • ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي
  • ماليات بر درآمد
  • سود يا زيان فعاليتهاي عادي
  • اقلام غير مترقبه
  • سهم اقليت
  • سود يازيان خالص

  نحوه طبقه بندي و انعکاس هزينه هاي عملياتي در صورت سود و زيان:

  اقلام هزینه بر حسب کارکرد که بعضاً روش بهاي تمام شده فروش ناميده ميشود. هزينه ها بر حسب کارکرد به عنوان بخشي از بهاي تمام شده فروش، توزيع يا اداري طبقه بندي مي شود.

  • مزيت: ارائه اطلاعات مربوط تر نسبت به روش طبقه بندي بر مبناي ماهيت هزينه
  • عيب: اختياري بودن تخصيص مخارج به کارکردها

  اقلام هزينه بر حسب ماهيت ( استهلاک، مواد مصرفي، کرايه حمل، حقوق و دستمرد، تبليغات) با يکديگر جمع شده و در صورت سود وزيان منعکس ميشود. هزينه هاي عملياتي بايد بر حسب کارکرد هزينه ها در واحد تجاري و در مواردی که انجام اين امر مفيد نباشد برحسب ماهيت هزينه ها، طبقه بندي و در صورت سود و زيان منعکس شود. واحدهای تجاري که هزينه هاي عملياتي را بر حسب کارکرد طبقه بندي میکند بايد اطلاعات اضافي را درباره ماهيت هزينه ها شامل هزينه استهلاک و هزينه هاي پرسنلي، افشا کند.

  اطلاعاتي که در ترازنامه يا در يادداشتهاي توضيحي افشا ميشود:

  • براي هر يک از طبقات سهام:
  • تعداد سهام مصوب
  • تعداد سهام منتشره و ميزان سرمايه پرداخت شده
  • ارزش اسمي هر سهم
  • حقوق، مزايا و محدوديتهاي مربوط
  • سهام واحد تجاري که در مالکيت واحدها تجاري فرعي و وابسته است
  • مبالغ دريافتي بابت افزايش سرمايه قبل از ثبت قانوني آن
  • صرف سهام
  • ماهيت و موضوع هر يک از اندوخته ها
  • مبالغ منظور شده در صورتهاي مالي بابت سود سهام پيشنهادي
  • طبقات فرعي اقلام اصلي

  اطلاعاتي که در صورت سود وزيان يا در يادداشتهاي توضيحي افشا ميشود:

  • طبقات فرعي اقلام هزينه عملياتي.
  • اقلام تشکيل دهنده هزينه بر حسب ماهیت
  • عايدي هر سهم.
  • مبلغ سود پيشنهادي هر سهم.

  اطلاعاتي که در يادداشتهاي توضيحي افشا مي شود:

  • تهیه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري
  • مبانی اندازه گيري رويه هاي حسابداري مورد استفاده.
  • اطلاعات تکميلي درباره ترتیب اقلام ارائه شده در صورتهاي مالي
  • ساير موارد افشا: بدهيهاي احتمالي، تعهدات و سايراطلاعات مالي و غير مالي
  • اقامتگاه و شکل حقوقي واحد تجاري، کشور محل فعاليت آن و نشاني مرکز ثبت شده
  • شرحي از ماهيت عمليات واحد تجاري و فعاليتهاي اصلي آن.
  • نام واحد تجاري اصلي
  • تعداد کارکنان در پايان دوره يا ميانگين تعداد آنها طي دوره.

  با توجه به توضیحات فوق، صورتهاي مالي بايد حداقل به طور سالانه ارائه شود. در شرايط استثنايي که تاريخ ترازنامه واحد تجاري تغيير ميکند و صورتهاي مالي براي دوره اي کمتر از يکسال ارائه مي شود، واحد تجاري بايد به افشاء موارد زیر بپردازد:

  • دوره زماني تحت پوشش صورتهاي مالي.
  • دليل بکار گرفتن دوره کمتر از يکسال.
  • اين واقعيت که مبالغ مقايسه اي مربوط به صورت سود وزيان، صورت سود و زيان جامع، صورت جريان وجوه نقد و يادداشتهاي توضيحي مربوط قابل مقايسه نيست.

  صورتهای مالی واحد تجاري بايد حداکثر ظرف مهلت مقرر در قوانين و مقررات مربوط منتشر شود. چنانچه صورتهاي مالي ظرف مدت معقولي بعد از تاريخ ترازنامه در اختيار استفاده کنندگان قرار نگيرد، مفيد يودن آن کاهش مي يابد.

  بخش دوم : سوالات چهار گزینه ای

  • مدیریت برای ارزیابی تداوم فعالیت، تمام اطلاعات موجود در خصوص آینده قابل پیش بینی را بررسی می کند. این آینده قابل پیش بینی طبق استاندارد شماره یک، حداقل چه مدت زمانی است؟

  الف) به زمان خاصی اشاره نشده است.

  ب) 12 ماه پس ازتاریخ ترازنامه

  ج) 12 ماه بعد از تاریخ گزارش حسابرسی مستقل

  د) 12 ماه بعد از تاریخ تصویب صورت های مالی

  • کدام یک از موارد زیر، تهاتر محسوب می شود؟

  الف) کسر ذخیره کاهش ارزش از موجودی

  ب) کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

  ج) یک کاسه کردن حسابهای دریافتنی از شرکت الف و حسابهای پرداختنی از شرکت ب

  معرفی انواع حساب‌های روبوفارکس

  انواع حساب های روبوفارکس

  به طور کلی روبو فارکس پنج نوع حساب مختلف را ارائه می دهد. این حساب های شامل: حساب Prime، حساب ECN، حساب R Trader، حساب Pro-cent و حساب Pro-Standard می باشند. انواع حساب های روبو فارکس شرایط مختلفی دارند که پارامترهایی مانند کارمزدها، سود های حاشیه‌ای، اهرم ها و حداقل سپرده‌ها را تحت تاثیر قرار می دهند.

  روبو فارکس یک کارگزار فارکس ECN و STP است که دفتر اصلی آن در حساب معاملاتی یا استاندارد شهر بلیز واقع می باشد. این صرافی از سال 2009 فعال است و با مجوز IFSC و بر اساس مقررات دقیق این مجموعه، کار می کند. روبو فارکس یک بنگاه معاملاتی آنلاین است که شرایط معاملاتی رقابتی را برای کاربرانش فراهم کرده است. کاربران در پلتفرم این صرافی به بیش از 9400 ابزار مالی که به شکل دارایی های مالی مختلف ارائه می شوند، دسترسی دارند.

  این صرافی طیف وسیعی از پلتفرم های معاملاتی قدرتمند و انعطاف پذیر را به همراه مجموعه متنوعی از حساب های کاربری متنوع ارائه می دهد تا تمامی نیاز ها، اهداف و روش های معاملاتی کاربران را به خوبی پوشش دهد. روبو فارکس به گونه ای طراحی شده است که کاربران با تجربه های معاملاتی مختلف (افراد با تجربه و یا تازه کار) بتوانند از امکانات این صرافی به خوبی استفاده کنند.

  روبو فارکس از هشت ارائه دهنده نقدینگی درجه یک (Tier-1)، که به طور معمول تحت عنوان LP ها شناخته می شوند، استفاده می کند تا شرایط معاملاتی رقابتی را برای کاربرانش فراهم کند. پایین ترین نرخ گستردگی، سریع ترین معاملات و اهرم حداکثری یک به 2000 از جمله امکاناتی هستند که این صرافی برای کاربران خود در نظر گرفته است. تجربه معامله در روبو فارکس در کنار استفاده از ابزار MetaTrader4، MetaTrader5، R trader و cTrader برای هر کاربری می تواند ایده آل باشد.

  آمارکتس ❤️ amarkets معرفی بروکر و لینک بدون فیلتر سایت

  آمارکتس بروکر ارز دیجیتال

  آمارکتس یکی از بروکرهای سرشناس جهانی است که اگرچه فعالیت خود را از سال 1386 شروع کرده، اما کمتر از 5 سال است که بخش فارسی زبان خود را راه‌اندازی کرده تا به کاربران پارسی زبان (ایران، افغانستان، تاجیکستان و …) خدمات دهد. در مدت زمانیکه در ایران فعالیت خود را شروع کرده است، توانسته درصد رضایت بالایی را بدست آورد.

  آنچه باعث جذابیت خدمات کارگزاری آمارکتس شده است، اسپردهای مناسب، تنوع سبد معاملاتی، سیستم کپی تریدینگ، تنوع حساب‌های معاملاتی و از همه مهمتر، تیم پشتیبانی پارسی زبان و امکان واریز و برداشت ریالی کم کارمزد (حتی بدون کارمزد) است. در این مقاله، این بروکر را از همه‌ی جهات بررسی کرده و در انتها، نحوه ثبت نام در آمارکتس را آموزش خواهیم داد.

  بروکر آمارکتس AMarkets
  سایت لینک بدون فیلتر
  سال تاسیس 1386 یا 2007 میلادی
  رگولاتوری FSA و SVG و کمیسیون مالی
  تعداد نمادها نزدیک به 400 آیتم
  حداکثر اهرم تا 1،000 برابر
  پشتیبانی تلگرام دارد
  پشتیبانی پارسی زبان دارد
  اسکالپ و هدجینگ مجاز است
  واریز و برداشت ریالی دارد

  دفاتر این کارگزاری در کشورهای روسیه، اوکراین، بریتانیا، قبرس، ارمنستان، تایلند، آفریقای جنوبی و … تاسیس شده و همچنین زبان‌های انگلیسی، روسی، اوکراینی، ترکی، فارسی، چینی، هندی، تایلندی، ویتنامی، اندونزی و … برروی سایت قرار گرفته تا کاربران از هر کجای دنیا، به سادگی قادر به افتتاح حساب باشند.

  اعتبار بروکر آمارکتس

  اولین و مهترین گام در ارزیابی هر بروکر، بررسی اعتبار کارگزاری است که به دو شکل انجام می‌شود. اعتبار بروکر می‌تواند به واسطه‌ی رگولاتوری‌های کسب شده ارزیابی شده که بیشتر مناسب بروکرهای تازه تاسیس است. روش دیگر ارزیابی کیفیت بروکرها، مدت زمان فعالیت به عنوان کارگزار و همچنین سطح رضایت نسبی کاربران است. خوشبختانه آمارکتس از هر دو روش ارزیابی، سربلند بیرون خواهد آمد.

  در حال حاضر، کارگزاری ای مارکتس با شماره IBC 2015 22567 در سنت وینسنت ثبت شده و رگولاتوری‌های SVG و FSA را دریافت کرده است. مزیت اصلی این کارگزاری، قرار گرفتن تحت صندوقی با نام Financial Commision بوده که یک نهاد نظارتی مستقل مالی است که مستمرا عملکرد کارگزاری را ارزیابی کرده و در صورت بروز مشکل، به ازای هر ثبت شکایت، از پرداخت خسارتی تا سقف 20 هزار یورو پشتیبانی می‌نماید. از طرف دیگر، سابقه‌ی حضور این کارگزاری در بازار فارکس نیز (که بیش از 15 سال است)، خود مهر تاییدی بر اعتبار آمارکتس است.

  نکته‌ی آخر نیز دریافت امتیاز 4.7 (از 5) و نشان Excellet از وبسایت تراست پایلوت است. وبسایت تراست پایلوت، مرجعی برای ارزیابی کسب و کارهای مختلف بوده که کاربران و تریدرها می‌توانند نظارت خود را نسبت به عملکرد بروکر، بیان نمایند. برای مشاهده‌ی نظرات تریدرهای این بروکر و همچنین ارزیابی تراست پایلوت از آمارکتس، برروی این لینک کلیک نمایید.

  سایت بدون فیلتر آمارکتس

  متاسفانه، یکی از مشکلاتی که عموما برای بروکرها (خصوصا بروکرهای معتبر و پرمخاطب) در ایران رخ می‌دهد، بسته شدن سایت کارگزاری برای کاربران ایرانی (از ایران) است. اگرچه کاربران ایرانی عموما از آی پی ثابت برای ترید کردن و وبگردی استفاده می‌کنند، اما با این حال، همه‌ی کاربران تمایل دارند تا از خدمات بروکری استفاده نمایند که وبسایتش بسته نباشد.

  به همین جهت نیز بسیاری از کارگزاری‌ها، دائما آدرس وبسایت خود را تغییر داده تا بتوانند مجددا دسترسی مشتریان خود را حتی بدون تغییر آی پی، باز نمایند. برای مثال، بروکر ارانته نیز با این مشکل روبرو بوده که باعث بروز مشکلاتی در دسترسی به سایت شده است.

  ما همواره سعی می‌‎کنیم که آدرس سایت اصلی آمارکتس برای ایرانیان (بدون فیلتر) را در زیر ارائه نماییم. برای دیدن وبسایت اصلی و بدون فیلتر بروکر آمارکتس برروی دکمه زیر کلیک نمایید.

  نحوه شمارش پیپ در انس طلا یا XAUUSD

  انس جهانی طلا، یکی از سودآورترین دارایی ها در بازار فارکس میباشد. در بازار فارکس شما بدون داشتن طلای فیزیکی، میتوانید آن را خرید و فروش کنید. اینکار با استفاده از قرارداد مابه التفاوت(CFD) انجام میشود. برای معامله این دارایی میباست از نحوه شمارش پیپ در انس طلا اطلاع داشته باشید.

  برای اینکه بتوانید یک دارایی را معامله کنید در ابتدا باید بدانید که ارزش دلاری ریسک-بازدهی شما چه میزان است. در غیر اینصورت نمیتوانید مدیریت سرمایه صحیحی داشته باشید و حتی با وجود وین ریت بالا، در بلندمدت ضرر خواهید کرد.

  Untitled design 7 scaled - نحوه شمارش پیپ در انس طلا یا XAUUSD

  نوسانات روزانه انس طلا به چه صورت است؟

  طی دهه گذشته، بطور متوسط انس طلا روزانه در حدود ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ پیپ نوسان میکند. انس طلا براحتی میتواند از ۵۰ تا ۴۰۰ پیپ در چند دقیقه نوسان کند چون برگشت های قوی در انس طلا رایج است.

  به همین دلیل انس طلا بسیار پرنوسان است و تریدرها باید در محاسبه ریسک و اندازه پوزیشن معاملاتی دقت کنند. بنابراین برای اینکه بتواند مدیریت سرمایه را رعایت کنید، باید حجم معاملاتی را درست انتخاب کنید. برای انتخاب حجم معاملاتی باید بتواند پیپ را بشمارید و بتوانید ارزش دلاری آن را بر اساس لات بدست بیاورید.

  در این مقاله نحوه شمارش پیپ در انس طلا و ارزش دلاری آن را بررسی خواهیم کرد.

  همانطور که اطلاع دارید، پیپ همان تغییرات قیمت یک دارایی در قالب اعشار میباشد. پیپ یعنی کوچکترین تغییرات قیمت در یک دارایی. ارزش پیپ از یک دارایی با دارایی دیگر تفاوت دارد. اگر در معامله با جفت ارزهای فارکس تجربه داشته باشید، ممکن است در معامله با انس طلا دچار مشکل شوید.

  این امر بدین دلیل است که قیمت انس طلا بصورت دو عدد اعشار است و ارزش پیپ در انس طلا با ارزش آن در جفت ارزهای فارکس تفاوت دارد. اینحالت بدین دلیل است که در انس طلا، یک پیپ برابر است با حساب معاملاتی یا استاندارد ۰.۰۱(یک سنت)؛ اما یک پیپ در جفت ارزهای فارکس برابر است با ۰.۰۰۰۱(یک صدم سنت) میباشد.

  اگر در متاتریدر و با استفاده از لات معامله کنید، براحتی میتوان تعداد پیپ در انس طلا را شمرد. برای مثال اگر انس طلا از قیمت ۱۸۰۰.۰۰ به قیمت ۱۸۰۱.۰۰ برسد، آنگاه ۱۰۰ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این تفاوت قیمت با ۱ لات معاملاتی معامله شود، آنگاه ۱۰۰ دلار سود میکنیم. پس ۱ پیپ در انس طلا با ۱ لات معاملاتی برابر است با ۱ دلار.

  بنابراین وقتی میگوییم انس طلا ۱ پیپ افزایش قیمت پیدا کرد، این یعنی انس طلا ۱ سنت افزایش پیدا کرد مثلا از ۱۸۰۰.۰۰ رسیده است به ۱۸۰۰.۰۱.

  Untitled design 6 scaled - نحوه شمارش پیپ در انس طلا یا XAUUSD

  نحوه شمارش پیپ در انس طلا بدین صورت است که یک پیپ با لات میکرو، برابر است با ۰.۰۱$ یا ۱ سنت؛ و یک پیپ با ۱ لات برابر است با ۱ دلار.

  در انس طلا یک پیپ برابر است با ۱ سنت(۰.۰۱$). این یعنی هر وقت انس طلا یک پیپ نوسان میکند، شما ۱ سنت سود یا ضرر خواهید کرد. برای اینکه ۱ دلار سود کنید، انس طلا باید چند پیپ تغییر کند؟ ۱۰۰ پیپ؛ یعنی:

  پس در انس طلا، ۱۰۰ پیپ برابر است با ۱ دلار.

  نحوه محاسبه ارزش دلاری پیپ در هر لات در انس طلا:

  برای محاسبه ارزش دلاری پیپ در انس طلا میتوانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

  ارزش دلاری پیپ= اندازه قرارداد * اندازه لات * تعداد پیپ

  اندازه قرارداد در طلا =۱۰۰ انس

  اندازه لات استاندارد=۱

  اندازه لات مینی=۰.۱

  اندازه لات میکرو=۰.۰۱

  پس با استفاده از اطلاعات بالا ارزش دلاری پیپ در هر لات انس طلا بصورت زیر میباشد:

  ارزش هر پیپ در لات استاندارد برابر است با ۱ دلار(۱۰۰*۱*۰.۰۱=$۱)

  ارزش هر پیپ در لات مینی برابر است با ۱۰ سنت(۱۰۰*۰.۱*۰.۰۱=@۰.۱)

  ارزش هر پیپ در لات میکرو برابر است با ۱ سنت(۱۰۰*۰.۰۱*۰.۰۱=$۰.۰۱)

  مثال:

  اگر قیمت انس طلا از ۱۵۳۵.۰۰ به ۱۵۳۵.۰۵ برسد یعنی ۵ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این ۵ پیپ را با لات استاندارد(۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ دلار سود میکنیم. اگر این ۵ پیپ را با لات مینی(۰.۱۰) معامله کنیم، آنگاه ۵۰ سنت سود میکنیم و اگر این ۵ پیپ را با لات میکرو(۰.۰۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ سنت سود میکنیم.

  Untitled design 5 scaled - نحوه شمارش پیپ در انس طلا یا XAUUSD

  بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که ارزش دلاری هر پیپ به چه صورت است. حال براحتی میتوانیم مدیریت سرمایه را اجرا کنیم.

  مهمترین سوال در مدیریت سرمایه این است که اگر بخواهیم در یک معامله فقط ۲ درصد از کل حساب را وارد ریسک کنیم، آنگاه چه حجمی باید بزنیم. برای مثال اگر ۱۰۰۰ دلار داشته باشیم و بخواهیم ۲ درصد یا ۲۰ دلار از آن را در یکی از معاملات انس طلا وارد ریسک کنیم، آنگاه باید چه حساب معاملاتی یا استاندارد حجمی بزنیم؟

  برای جواب دادن به این سوال باید ابتدا مشخص کنیم که حد ضرر در کجا قرار دارد.

  فرض کنیم انس طلا را در قیمت ۱۸۵۰ خریداری کرده ایم. حد ضرر در قیمت ۱۸۴۰ قرار دارد. یعنی حد ضرر ما چند پیپ هست؟ حد ضرر ما ۱۰۰۰ پیپ میباشد. حال باید چه حجمی بزنیم که ارزش دلاری کل این هزار پیپ برابر شود با ۲۰ دلار؟

  برای جواب دادن به این سوال، ابتدا ۲۰ را تقسیم بر ۱۰۰۰ میکنیم(۲۰/۱۰۰۰=۰.۰۲). با اینکار متوجه میشویم که در این ۱۰۰۰ پیپ، هر پیپ باید ۲ سنت ارزش داشته باشد تا ارزش دلاری کل این ۱۰۰۰ پیپ برابر شود با ۲۰ دلار.

  حال برای اینکه هر پیپ ۲ سنت ارزش داشته باشد، باید چه حجمی بزنیم؟ باید ۲ لات میکرو(۰.۰۲) بزنیم. بنابراین در این معامله ما ۱۰۰۰ پیپ ریسک میکنیم و میخواهیم در این ۱۰۰۰ پیپ فقط ۲۰ دلار از دست بدهیم. برای اینکار باید این معامله را با حجم ۰.۰۲ یا ۲ لات میکرو باز کنیم.

  اگر حجم بالاتر بزنیم، ریسک ما افزایش پیدا میکند و بیشتر از ۲ درصد سرمایه میشود.

  در این مقاله ابتدا پیپ را تعریف کردیم و گفتیم که پیپ و ارزش دلاری آن در انس طلا با سایر دارایی های فارکس تفاوت دارد. سپس بررسی کردیم که برای اجرای مدیریت ریسک باید ارزش دلاری پیپ را بدانیم و یک مثال از مدیریت سرمایه در انس طلا را بررسی کردیم.

  آمارکتس چیست و مناسب کدام تریدرها است؟

  آمارکتس

  یکی از کارگزاری‌های قدیمی دنیای فارکس که در سال ۲۰۰۷ میلادی تاسیس شده، اما تنها یک سال است که وارد بازار ایران شده، A Markets نام دارد. در عین حال، کاربران ایرانی نام‌های متعددی به این کارگزاری داده و گاهی با نام ای مارکتس، آمارکتس، آ مارکت و حتی ای مارکتز آن را می‌شناسند. بنابراین، آمارکتس یک کارگزاری فارکس یا همان بروکر است که اتفاقا، یکی از معتبرترین بروکرهای فعال در ایران نیز به شمار می‌رود.

  آیا امارکتس قابل اعتماد است؟

  مرجع اصلی بررسی عملکرد بروکرهای مختلف در ایران، سایتی با نام معامله گر ایرانی بوده که به نشانی irtrader.net فعالیت می‌کند. تیم متخصص وبسایت معامله‌گر ایرانی، بروکر آمارکتس را در لیست کارگزاری‌های معتبر معرفی کرده‌اند. چرا که این کارگزاری، رگولاتوری آفشور FSA را برای فعالیت در ایران دریافت کرده و علاوه بر آن، بیش از ۱۵ سال به عنوان یک کارگزاری معتبر در سطح جهانی، فعالیت کرده است.

  اما نکته‌ی اصلی که نظر کاربران را به خود جلب کرده، بیمه‌ی حساب کاربران این کارگزاری بوده که با کمک یک نهاد مالی مستقل با نام Financial Commission، انجام گرفته است. طبق تفاهم ای مارکتس با این نهاد مالی، در صورت بروز هرگونه مشکل از سمت کارگزار که باعث ایجاد ضرر و زیان برای تریدر شود، تا سقف ۲۰ هزار یورو، غرامت به تریدرها پرداخت خواهد شد. بنابراین، آمارکتس نه تنها معتبر است، بلکه بسیار آینده‌نگر هم هست.

  بروکر آمارکتس مناسب کدام تریدر ها است؟

  یکی از مهمترین نکاتی که در وبسایت معامله‌گر ایرانی به آن اشاره شده، این است که اگرچه تعداد بروکرهای خوب در ایران قابل توجه است، اما باید به این نکته دقت کرد که هر بروکر، به صورت تخصصی در یک حوزه فعالیت داشته و تریدرهایی که در همان حوزه فعالیت می‌کنند، می‌توانند بیشترین استفاده را از خدمات کارگزار خود ببرند.

  برای مثال، کارگزاری آمارکتس متنوع‌ترین سبد معاملاتی سهام را ارائه کرده است. اگرچه این کارگزاری در کل، یک کارگزار مطرح و موفق معرفی می‌شود، اما اگر تریدرهایی که به سهام (یک دارایی معتبر، کم ریسک و خوش بازده) علاقه دارند، در این کارگزاری حساب باز کنند، قطعا بسیار موفق‌تر خواهند بود. چراکه آمارکتس ۱۴۲ سهام شرکت‌های معتبر بین المللی از جمله تسلا، اپل، گوگل، آمازون، بانک آمریکا و … را علاوه بر ۱۶ شاخص بورس بزرگ دنیا ارائه کرده است.

  این درحالی است که در بروکرهای دیگر، نهایتا ۵۰ سهام عرضه شده باشد. به همین جهت، بروکر آمارکتس بطور کلی مناسب تمامی تریدرها است، اما به صورت خاص، معامله‌گران سهام، بیشترین استفاده را از خدمات این کارگزاری خواهند برد. در کنار سبد معاملاتی متنوع سهام، این کارگزاری دارایی‌های زیر را نیز ارائه کرده است:

  • ۴۲ جفت ارز فارکس
  • ۷ فلز گرانبها
  • ۶ رمزارز
  • اوراق قرضه آمریکا و آلمان

  کارمزدهای amarkets

  پیش از اینکه در خصوص میزان کارمزدهای این کارگزاری صحبت کنیم، بهتر است ابتدا بدانید که آمارکتس، سه حساب معاملاتی مجزا با نام‌های ثابت (اسپرد ثابت)، استاندارد و ای سی ان را ارائه کرده است. جالب است بدانید که هر سه حساب این کارگزاری، قابلیت تبدیل شدن به حساب اسلامی (بدون بهره) را داشته و نکته‌ی مهمتر اینجاست که نه تنها تبدیل شدن به حساب اسلامی، همراه با تغییر در اسپرد و کمیسیون نیست، بلکه مدت آن نیز محدود نخواهد بود (به جز در دارایی‌های سهام، شاخص بورس و رمزارزها).

  بنابراین، در آمارکتس فقط باید به میزان اسپرد و کمیسون‌ها دقت نمود. در حساب ثابت یا همان Fixed، میزان اسپرد به صورت ثابت در نظر گرفته شده که از ۳ پیپ شروع می‌شود. این اسپرد برای حساب استاندارد به ۳/۱ پیپ و ۰/۰ پیپ در حساب ای سی ان، کاهش می‌یابد. هیچکدام از حساب‌های ثابت و استاندارد مشمول کمیسیون نشده و تنها حساب ای سی ان، دارای کمیسیون ۵ دلاری (به ازای هر لات معاملاتی) خواهد بود.

  مزیت اصلی آمارکتز

  تا کنون چندین نکته در خصوص برتری آمارکتس نسبت به سایر بروکرها مطرح شد، اما هنوز به مهمترین تفاوت این کارگزار با سایر کارگزارن فعال در ایران نرسیده‌ایم. آمارکتس تنها بروکر فعال در ایران با پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته است. بسیاری از بروکرها به پشتیبانی در ساعات و روزهای اداری بسنده کرده‌اند و بعضی از کارگزاری‌ها حتی پشتیبان فارسی زبان قابل اتکا هم ندارند (مثلا روبو فارکس).

  علاوه بر این نکته، آمارکتس امکان کپی تریدینگ را نیز در اختیار مشتریان خود قرار داده است. این ویژگی و امکان، فقط در چند بروکر اصلی ارائه شده که آمارکتس، یکی از آن‌هاست. با استفاده از این سامانه، افرادی که دانش کمتری از فارکس دارند، می‌توانند عملکرد سایر تریدرها و میزان سود/ضرر آن‌ها را در مدت زمان مشخص بررسی کرده و در صورت تمایل، همزمان با آن‌ها، معاملات خود را باز و بسته کنند. به این عمل، کپی تریدینگ یا همان کپی کردن معاملات دیگر تریدرها گفته می‌شود.

  کابین شخصی آمارکتس

  آمارکتس یک وبسایت به زبان فارسی ارائه کرده که هر از چندگاهی آدرس آن تغییر می‌کند. این کار، به دلیل جلوگیری از بسته شدن سایت در داخل ایران و سهولت دسترسی کاربران ایرانی انجام می‌شود. برای اطلاع از آخرین آدرس این وبسایت برای کاربران ایرانی، به مقاله بررسی بروکر آمارکتس در سایت معامله‌گر ایرانی مراجعه نمایید.

  کابین شخصی آمارکتس به زبان فارسی بوده و کار کردن با آن، بسیار ساده است. تمامی امکانات در نوار سمت راستی پنل ارائه شده و با چند کلیک ساده، تمامی امکانات در اختیار شما قرار خواهد گرفت. کافی است که مراحل افتتاح حساب معاملاتی آمارکتس را در وبسایت irtrader.net مطالعه کنید تا یک حساب کاربری معاملاتی را در کمتر از ۲ دقیقه باز کنید.

  مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

  کارگزاری آمارکتس با اطلاع از محدودیت کاربران ایرانی برای احراز محل سکونت، هیچگونه مدرک و سندی در این خصوص از شما دریافت نخواهد کرد. تمامی آنچه که برای دریافت یک حساب معاملاتی ریل در آمارکتس به آن نیاز دارید، اطلاعات و مدارک زیر است:

  • نام و نام خانوادگی (به زبان انگلیسی)
  • اطلاعات فردی (تاریخ تولد، کد ملی، تاریخ صدور مدرک و …)
  • ایمیل (کد تایید به این آدرس ارسال شده و باید تایید شود)
  • شماره موبایل (کد تایید به این شماره ارسال شده و باید در سایت وارد شود)
  • تصویر مدرک هویتی (پاسپورت، کارت ملی، گواهینامه و …) که باید اعتبار داشته باشد

  در وبسایت معامله گر ایرانی، مرحله به مرحله آموزش حساب معاملاتی آمارکتس آموزش داده شده است و علاوه بر آن، بهترین روش برای واریز و برداشت ریالی (سریع – بدون کارمزد) نیز معرفی شده است. یکی از مشکلات تریدرهای ایرانی، وقفه افتادن در عملیات واریز و برداشت بوده که آمارکتس آن را نیز حل کرده است.

  کارگزاری amarkets با یک صرافی محلی (داخل ایران) همکاری کرده تا نه تنها واریز و برداشت را بدون کمیسیون انجام دهد، بلکه در کمترین زمان ممکن نیز این کار انجام شود. همانطور که تریدرهای حرفه‌ای بیان می‌کنند، گاها تاخیر در واریز باعث شده که تمامی معاملات در بدترین زمان ممکن بسته شده و باعث ضرر و زیان تریدرها شود. برای جلوگیری از این مشکلات، آمارکتس با صرافی آی آر پی پرو همکاری کرده تا تمامی تراکنش‌های مالی در کمترین زمان و بدون کمیسیون انجام شوند.

  برای دیدن نظرات سایر تریدرهایی که در این کارگزاری حساب معاملاتی دارند، بهتر است به قسمت نظرات در مقاله بروکر آمارکتس وبسایت معامله گر ایرانی irtrader.net مراجعه نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.