کانال قیمت (Price Channel)


شناسایی عوامل موثر بر انتخاب کانال مصرف کننده به منظور تعیین استراتژی بهینه قیمت گذاری شرکت های چندکاناله (مورد مطالعه:صنایع خرده فروشی)

با گسترش اینترنت در فضای کسب و کار؛ زیر ساخت محیط خرده فروشی تغییر نموده است و فرصت‌هایی جدید و خلاقانه را برای فعالیت‌های بازاریابی و فروش از طریق کانال های مختلف و همچنین انعطاف بیشتر در تصمیمات بازاریابی و قیمت گذاری برای خرده فروشان فراهم آورده است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل کانال قیمت (Price Channel) موثر بر انتخاب کانال مصرف کننده در جهت تعیین استراتژی بهینه قیمت گذاری شرکت های چندکاناله می باشد. در این راستا با 13 نفر از مدیران شرکت های چندکاناله در صنایع مختلف مصاحبه صورت پذیرفت .به منظور تحلیل داده ها از روش تئوری داده بنیاد روش گلیزری استفاده شد و کدهای اولیه شناسایی شدند. بر اساس تحلیل صورت گرفته، 418 کد در قالب کدهای اولیه شناسایی شد. که با توجه به شباهت و قرابت معنایی آنها، در 8 مقوله شامل : جمعیت شناختی، ویژگی‌های کالا، خدمات خرده فروش، روانشناختی، محیط فیزیکی، نیازهای اجتماعی، نیازهای هیجانی و ارزش ادراکی دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.27170004.1400.8.4.10.5

عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting Consumer Channel Choice in Order to Determine the Optimal Pricing Strategy of Multichannel Companies (Case Study: Retail Industries)

نویسندگان [English]

 • Mohsen Nazari 1
 • Mohammad Ali Shah Hoseini 2
 • Atefeh Hesaraki 3
 • Mehrshad Nazari 4

With the spread of the Internet in the business environment; The retail infrastructure has changed, providing new and creative opportunities for marketing and sales activities through various channels, as well as greater flexibility in marketing and pricing decisions for retailers. The purpose of this study is to identify the factors affecting consumer channel choice in order to determine the optimal pricing strategy of multi-channel companies. In this regard, 13 managers of multi-channel companies in different industries were interviewed. In order to analyze the data, the data theory method of the Glaser method was used and the initial codes were identified. Based on the analysis, 418 codes were identified as primary codes. After coding the researches, duplicate codes were removed. According to their semantic similarity and closeness, they were classified into 8 categories including: demographics, product characteristics, retail services, psychological, physical environment, social needs, emotional needs and perceptual value. At the end of this article, according to the mentioned categories, some useful suggestions for choosing the optimal pricing strategy in multi-channel retailers are presented for their managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Channel Choice
 • Multichannel Retailers
 • Retail Services
 • Psychology
 • Demographics

مراجع

دیده‌خانی، حسین؛ مهرانی، هرمز؛ بدیعی، فرناز و یوسفی کمیجانی، عارفه (1398). طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی کانال‌های توزیع چندگانه در زنجیره تأمین صنایع لبنی- رویکرد تصمیم‌گیری فازی. پژوهشنامه بازرگانی، 23 (92)، 55-80.

ملاحسینی، علی و تاج‌الدینی، فریده (1394). بررسی تأثیر تنوع کانال‌های توزیع برندهای لوکس خارجی بر ارزش برند وفاداری مصرف‌کنندگان در بازار پوشاک کرمان. مدیریت بازرگانی، کانال قیمت (Price Channel) 7 (1)، 187-208.

نظری، محسن؛ حیدری، علی؛ حقیقی‌نسب، منیژه و سمیع‌زاده، مهدی (1397). فراتحلیل عوامل مؤثر بر انصاف ادراک‏شده در استراتژی قیمت‏گذاری پویا. مدیریت بازرگانی، 10 (1)، 229-252.

نظری، محسن و فتحی، هانیه (1398). بررسی اثر تفاوت قیمت، هنجار اجتماعی سلسله‌مراتبی و بومی بر ادراک قیمت‌گذاری منصفانه؛ تحلیل نقش منبع تامین مالی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده, 6 (1)، 1-19.

عیسوی، هیرو و نظری، محسن (1399). ارائة چارچوب ادراک قیمتی در مصرف‌کنندگان مختلف اقوام ایرانی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 7 (2)، 105-133.

Alba, J., Lynch, J., Weitz, B., Janisewski, C., Lutz, R., & Sawyer, A. (1997). Interactive Home Shopping: Consumer, Retailer, and Manufacturer Incentives to Participate in Electronic Markets. Journal of Marketing, 38-53.

Ancarani, F., & Shankar, V. (2004). Price Levels and Price Dispersion Within and Across Multiple Retailer Types:Further Evidence and Extension. Journal of the Academy of Marketing Science, 176-188.

ANSARI, A., MELA, C. F., & NESLIN, S. A. (2008). Customer Channel Migration. Journal of Marketing Research, 60-76.

Avery, J., Steenburgh, T., Deighton, J., & Caravella, M. (2012). Adding Bricks to Clicks: Predicting the Patterns of Cross-Channel Elasticities Over Time. Journal of Marketing, 7-43.

Bell, D., Gallino, S., & Moreno, A. (2013). Inventory Showrooms and Customer Migration in Omni-channel Retail: The Effect of Product Information. SSRN Electronic Journal.

Burke, R. R. (2002). Technology and the Customer Interface: What Consumers Want in the Physical and Virtual Store. Journal of the Academy of Marketing Science, 411-432.

Cavallo, A. (2017). Are Online and Offline Prices Similar? Evidence from Large Multi-Channel Retailers. American Economic Review, 283-303.

Chatterjee, P., & Kumar, A. (2016). Consumer willingness to pay across retail channels. Journal of Retailing and Consumer Services, 1-7.

Chiang, K., & Dholakia, R. (2003). Factors Driving Consumer Intention to Shop Online: An Empirical Investigation. Journal of Consumer Psychology, 177-183

Didekhani, H., Mehrani, H., Badiee, F., & Yousefi Kimjani, A. (2020). Designing an Evaluation Model and Selecting a Strategy for Multiple Distribution Channels in the Dairy Supply Chain - Fuzzy Decision-Making Approach. Business Research Journal, 23 (92), 55-80. (In Persian)

Flores, J., & Sun, J. (2013). Online versus In-Store: Price Differentiation for Multi-Channel Retailers. Proceedings of the Conference for Information Systems Applied Research (pp. 1-10). San Antonio, Texas, USA: EDSIG.

Fox, E., Alan, J., Montgomery, L., & Lodish, L. M. (2004). Consumer shopping and spending across retail formats. The journal of business, 25-60.

Gao, F., Vishal, V., & Agrawal, S. C. (2021). The Effect of Multichannel and Omnichannel Retailing on Physical Stores. Management Science, 1–18

Gehrt, K., & Yan, R.-N. (2004). Situational, consumer, and retailer factors affect Internet, catalog, and store shopping. International Journal of Retail & Distribution Management, 5-18.

Gensler, S., Neslin, S., & Verhoef, P. (2017). The Showrooming Phenomenon: It's More than Just About Price. Journal of Interactive Marketing, 29-43.

Hansen, R. A., & Deutscher., T. (1977). An empirical investigation of attribute importance in retail store selection. Journal of Retailing, 59–95.

Homburg, C., Lauer, K., & Vomberg, A. (2019). The multichannel pricing dilemma: Do consumers accept higher offline than online prices? International Journal of Research in Marketing.

Huang, W., & Swaminathan, J. M. (2009). Introduction of a second channel: Implications for pricing and profits. European Journal of Operational Research, 258–279.

Inman, J. J., Shankar, V., & Ferraro, R. (2004). The Roles of Channel-Category Associations and Geodemographics in Channel Patronage. Journal of Marketing, 51-71.

Isavi, H., & Nazari, M. (2021). Providing a framework for price perception in different consumers of Iranian ethnic groups. Consumer Behavior Studies, 7 (2), 105-133. (In Persian)

Keaveney, S., & Parthasarathy, M. (2001). Customer Switching Behavior in Online Services: An Exploratory Study of the Role of Selected Attitudinal, Behavioral, and Demographic Factors. Journal of The Academy of Marketing Science.

Khan, R. J., & C., Jain. (2005). An Empirical Analysis of Price Discrimination Mechanisms and Retailer Profitability. Journal of Marketing Research, 516–524.

Kireyev, P., Kumar, V., & Ofek, E. (2017). Match Your Own Price? Self-Matching as a Retailer’s Multichannel Pricing Strategy. Marketing Science, 1.

Konus¸, U., Verhoef, P. C., & Neslin, S. A. (2008). Multichannel Shopper Segments and Their Covariates. Journal of Retailing, 398–413.

Kushwaha, T., & Shankar, V. (2013). Are Multichannel Customers Really More Valuable? The Moderating Role of Product Category Characteristics. Journal of Marketing, 67-85.

Lal, R., & Sarvary, M. (1999). When and How Is the Internet Likely to Decrease Price Competition? Marketing Science, 485-503.

MollahHosseini, A., Tajeddini, F. (2016). Investigating the effect of diversity of distribution channels of foreign luxury brands on the brand value of consumer loyalty in کانال قیمت (Price Channel) the Kerman clothing market. Business Management, 7 (1), 187-208. (In Persian)

Nazari, M., Heidari, A., Haghighinasab, M., & Samizadeh, M. (2019). Meta-analysis of factors affecting perceived fairness in dynamic pricing strategy. Business Management,10 (1), 229-252. (In Persian)

Neslin, S., & Grewal, D., Leghorn, R., Shankar, V., Teerling, M., Thomas, J., & Verhoef, P. (2006). Challenges and Opportunities in Multichannel Customer Management. Journal of Service Research - J SERV RES. 9. 95-112. 10.1177/1094670506293559.

Thomas, J. S., & Verhoef, P. C. (2006). Challenges and Opportunities in Multichannel Customer Management. Journal of Service Research, 95-112.

Nicholson, M., ClarkeIan, & Blakemore, M. (2002). 'One brand, three ways to shop':situational variables and multichannel consumer behaviour. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 37-42.

Pan, X., Ratchford, B. T., & Shankar, V. (2003). Can Price Dispersion in Online Markets be Explained by Differences in e-Tailer Service Quality? Journal of the Academy of Marketing Science.

Schoenbachler, D. D., & Gordon L., G. (2002). Multi-channel shopping: understanding what drives channel choice. Journal of Consumer Marketing, 42-53

Shankar, V., Smith, A. K., & Rangaswamy, A. (2003). Customer satisfaction and loyalty in online and offline environments. Intern. Journal of Research in کانال قیمت (Price Channel) Marketing, 153-175.

Sun, Liboو Xiaoting Jiao, Xiaolong Guo, Yugang Yu,) 2021( Pricing policies in dual distribution channels: The reference effect of official prices, European Journal of Operational Research,1-12.

Thomas, J. S., & Sullivan, U. Y. (2005). Managing Marketing Communications with multichannel customers. Journal of Marketing, 239-251.

Tsay, A. A., & Agrawal, N. (2004). MODELING CONFLICT AND COORDINATION IN MULTI-CHANNEL DISTRIBUTION SYSTEMS. Santa Clara: Kluwer Academic.

Verhoef, P. C., Neslin, S. A., & Vroomen, B. (2007). Multichannel customer management: Understanding the research-shopper phenomenon. Intern. Journal of Research in Marketing, 129–148.

Wallacea, D. W., Gieseb, J. L., & Johnso, J. L. (2004). Customer retailer loyalty in the context of multiple channel strategies. Journal of Retailing, 249–263.

Wang, R. J., Malthouse, C., E., & Krishnamurthi, L. (2015). On the go:How mobile shopping affects customer purchase behavior. Journal of Retailing, 217-234.

Wang, Z., Zhu, C., Tian, S., & Li, P. (2019). Differentiation and pricing power of online retailers. Frontiers of Business Research in China.

Wolk, A., & Ebling, C. (2010). Multi-channel price differentiation: An empirical investigation of existence and causes. Intern. Journal of Research in Marketing, 142-150.

Zhuang, H., Leszczyc, P. T., & Lin, Y. (2018). Why is price dispersion higher online than offline? The impact of retailer type and shopping risk on price dispersion. Journal of Retailing, 136–153.

اهمیت نسبی کانال‌های اثرگذاری حجم پول بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران

1 دکتری تخصصی رشته علوم اقتصادی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

2 استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید، قم، ایران.

4 استاد،گروه اقتصاد و مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هرگاه تغییر در متغیرهای اقتصادی سبب تغییر در میزان ریسک یا بازدهی یک نوع سرمایه‌گذاری گردد، سایر اشکال سرمایه‌گذاری نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. شناخت عوامل موثر بر بازار سهام می‌تواند به جهت‌دهی سرمایه کمک نموده و تصمیمات سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد. سیاست‌های ‌پولی از جمله عواملی است که از طریق کانال‌‌های مختلفی بر بازار سهام تاثیر می‌گذارد. چنانچه آثار سیاست‌های پولی بر قیمت سهام شناخته شده باشد، سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند بطور موثر و آگاهانه در جهت نیل به اهداف کلان و برقراری ثبات اقتصادی اعمال گردد. در این مقاله سهم هر یک از کانال‌ها در اشاعه اثرات سیاست‌های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور از مدل خود‌ رگرسیون برداری و داده‌های فصلی طی دوره 1376 تا 1396 استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که شوک‌های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران اثرگذار هستند؛ اما متغیر تعیین‌‌کننده‌ای محسوب نمی‌شود. نتایج مؤید اینست که شوک حجم پول بیشترین اثر خود را از کانال نرخ‌ ارز و اعتبارات ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

 • سیاست پولی
 • کانال‌های انتقال پولی
 • کانال نرخ ارز
 • کانال اعتبار
 • بازار اوراق بهادار
 • شاخص قیمت سهام
 • الگوی خود رگرسیون برداری

عنوان مقاله [English]

The Relative Importance of Monetary Transmission Channels on the Tehran Stock Exchange Price Index

نویسندگان [English]

 • Zohreh Khajehsaeed 1
 • Asadollah Farzinvash 2
 • Nasser Elahi 3
 • Hossein asgharpur 4

1 Ph.D. in Economics, Mofid University, Qom, Iran.

2 Professor, Department of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Economics, Mofid University, Qom, Iran.

4 Professor, Department of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Whenever changes in economic variables cause to change the risk or return of one type of investment, other forms of investment will also change. Understanding the factors affecting the stock market can help to direct capital and improving investment decisions. Monetary policy is one of the factors that affect the stock market through different channels. If the effects of monetary policy on stock prices are known, policies can also be effectively and consciously pursued to achieve macro goals and economic stability. In this paper, the contribution of each channel to the spread of monetary policy effects on the price index of Tehran Stock Exchange is investigated. For this purpose, the vector autoregressive model and seasonal data over the period 1997-2017 were used.
The results show that monetary shocks affect the price index of Tehran Stock Exchange but are not a determinant factor. The results confirm that the greatest effect of money supply is caused through the exchange rate and credit channel.

طراحی چارچوب تجربه قیمتی مشتریان مبتنی بر نقاط تماس مشتری در کانال‌های چندگانه

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

3 عضو هیُت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

هدف: خرده‌فروشان نیازمند مراقبت از مشتریان خود و جلب رضایت آنان در مواجه ایشان با قیمت-های محصولات در کانال‌های متعدد ارتباطی هستند. بنابراین، در تحقیق حاضر به ارائه چارچوب تجربه قیمتی مشتری در کانال‌های چندگانه حوزه خرده‌فروشی بر اساس سفر مشتری، نقاط تماس و انواع تجربه‌های مثبت و منفی پرداخته می‌شود. شناخت تجربه درک‌شده مشتری زمینه طراحی تجربه مدیریت شده مشتری را برای کسب‌و‌کار‌ها فراهم می‌نماید.
روش‌: این پژوهش با رویکرد تک‌روشی کیفی، فلسفه تفسیری و تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان آفلاین و آنلاین دیجی کالا بوده است. روش نمونه‌گیری هدفمند و انتخابی با حداکثر تنوع، تعیین حجم نمونه اشباع نظری می‌باشد. بدین منظور 15 مصاحبه از مشتریان صورت گرفته است.
یافته‌ها: طی فرایند کدگذاری توسط نرم‌افزار MAXQDAو یادداشت‌های محقق در طی تحقیق در مجموع 11 و 13 تم اصلی به ترتیب در خرید کانال‌ها آفلاین و آنلاین استخراج شده است، این کدها حاصل درگیری عمیق محقق با موضوع پژوهش مطالعات و یاداشت‌برداری‌های (مموها) پژوهشگر در فرایند پژوهش می‌باشد. در این میان، کد عدم‌کیفیت مورد‌انتظار (ارجاع: 11)، در کانال‌ آفلاین، و کدهای توجه به نظرات منفی (ارجاع: 11)، بیشترین فراوانی را از نظر تعداد ارجاع، بر اساس طبقه‌بندی مراحل خرید در سفر مشتری و نقاط تماس آن‌ها را داشته‌اند.
نتیجه‌گیری: این مدل می‌تواند برای صاحبان خرده‌فروشی‌های آفلاین و آنلاین و مدیران کسب‌و‌کار برای شناخت عمیق مشتریان و طراحی راهبرد‌های تقویت تجربیات مثبت و کاهش رنج حاصل از تجربه‌های منفی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the pattern of "Customer Price Experience" Based on customer touch points in multiple channels

نویسندگان [English]

 • هانیه فتحی 1
 • Mohsen Nazari 2
 • Mohamad rahim Esfidani 3

2 Associate Professor, Business Management Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

Objective: Retailers need to take care of their customers and satisfy them in the face of product prices through multiple communication channels. Therefore, in the present study, we design the customer price experience framework in multiple retail channels.
Methodology: This research was conducted with a single qualitative approach, interpretive philosophy and theme analysis. The statistical population of the research includes a group of offline and online customers of Digi Kala. The sampling method is targeted and selective sampling method with maximum diversity.
Findings: MAXQDA 2020 software has been used to extract 11 and 13 main themes in offline and online shopping, respectively. These codes are the result of the researcher's deep involvement with the research subject of the researcher's studies and notes (memos) in the research process. Expected quality lack code (11 referrals), in the offline channel, and pay attention to negative comments code (11 referrals), in the online channel had the highest frequency in terms of the number of referrals and based on the classification of the purchase process and customer touch points.
Conclusion: This model can be very useful for offline and online retail owners and business managers for deep knowledge of customers and designing a comprehensive price value package that meets the maximum expectations of customers.

ارائه چارچوب استراتژی قیمت گذاری در شرکت های چند کاناله

هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر استراتژی قیمت گذاری شرکت های چندکاناله می باشد، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال که آیا خرده فروشان چندکاناله قیمت یکسان یا متفاوتی را برای یک نوع کالا در کانالهای متفاوت عرضه نمایند، می باشد.
روش: روش این پژوهش کیفی است و از روش مرور سیستماتیک ادبیات بهره گرفته و تمامی پژوهش های مرتبط تا سال 2019 میلادی( 203 پژوهش )جمع آوری و در نهایت 86 پژوهش برتر به عنوان منبع تحلیل انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از روش کد گذاری باز استفاده شده است.
یافته ها: بر حسب یافته های حاصل از پژوهش، 49 کد استخراج شده در مرحله نخستین، به 9 مفهوم و در نهایت به 4 مقوله تبدیل شدند. مقوله ها و مفاهیم شناسایی شده شامل ویژگی های خرده فروش(ویژگی کانال،ویژگی شرکت، پشتیبانی پس از فروش)، ویژگی های مشتریان(عوامل موقعیتی و جمعیت شناختی)، ویژگی های محصول(انواع کالا) و عوامل تحمیلی(هزینه های آشکار و پنهان و عوامل محیطی) می باشد.
نتیجه گیری: ویژگی های خرده فروشان، مشتریان، محصول و موارد تحمیلی به عنوان عواملی شناسایی شدند که راهنمای مدیران شرکت های چندکاناله در تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری کالاهای یکسان در کانال های مختلف می باشد.

کلیدواژه‌ها

 • قیمت گذاری شرکت های چندکاناله
 • ویژگی های مشتریان
 • ویژگی های خرده فروش
 • ویژگی های محصول
 • عوامل تحمیلی

عنوان مقاله [English]

Proposing the Pricing Strategy Framework in the Multichannel Retailers

نویسندگان [English]

 • Mohsen Nazari 1
 • mohammadali shahhoseini 2
 • atefeh hesaraki 3

Objective: Over the past decade, the growing popularity of the Internet has urged traditional retailers to launch online channels and became multichannel retailers for gaining a competitive advantage. Pricing of the same goods in different channels is one of the most important factors influencing the competitiveness of retailers and multi-channel companies in the present era. Since consumers have different perceptions and effects on prices in different sales channels, identifying the effective factors on pricing in multichannel companies help the pricing managers of companies
Method: by Using the method of systematic literature review analysis; All related researches up to 2020 include 203 types of research are gathered and finally 86 top researches are selected as the source of analysis. In the analysis process, we used the coding method,
Result: After coding the researches, duplicate codes were removed and finally 49 codes were selected. in the next stage,49 codes became 9 concepts and in the last stage, the codes became 4 categories. Categories and concepts include retail characteristics (channel characteristics, company characteristics, after-sales support), usage characteristics (situational and demographic factors), product characteristics (types of goods), and imposing factors (Hidden and Obvious costs and environmental factors measures) have been identified.
Conclusion: The important point is that any price difference should be accompanied by a logical reason and it should be used as a segmentation tool in order to make value for the customers. Although any of the pricing policies have an impact on consumers' purchasing intention, these policies should کانال قیمت (Price Channel) be implemented in a way that does not harm the fairness perception, ultimately it is highly important that in setting the pricing strategy, multi-channel retailers should pay special attention to the perception of price fairness and formulate their own strategies based on improving consumer perception.
At the end of this article, according to the mentioned categories, some useful suggestions for choosing the optimal pricing strategy in multi-channel retailers are presented for their managers, for example, taking into account the characteristics of customer characteristics; Since women, married people, and younger people buy more items from online channels, if the target customers are in this category higher pricing of the same goods on the online channel than offline is کانال قیمت (Price Channel) acceptable. Or regarding product characteristics; Since customers prefer to test some goods such as clothes or perfume before buying and they prefer to go to the physical store, these kinds of goods can be sold in the offline channel at a higher price than the online channel. Also, based on the retailer characteristics, if it is difficult for customers to access physical stores and the customer prefers to buy from the online store; Goods can be offered at a higher price in the online store

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر نقش و اهمیت نوع کانال توزیع در تنظیم قیمت محصولات

مطالعه ای بر نقش و اهمیت نوع کانال توزیع در تنظیم قیمت محصولات (مطالعه موردی: شرکت های تولید لبنیات در استان گیلان)

A Study on the Role and Importance of Distribution Channel Type in Product Price Regulation (Case Study: Dairy Production Companies in Gilan Province)

  مدیریت بازاریابی

سفارش پاورپوینت این پروپوزال

1. بیان مساله 2. اهمیت و ضرورت تحقیق 3. پیشینه تحقیق 4. اهداف تحقیق 5. فرضیه های تحقیق 6. مدل تحقیق 7. سوالات تحقیق 8. تعریف واژگان و اصطلاحات فنی و تخصصی 9. بیان جنبه نوآوری تحقیق 10. روش تحقیق 11. منابع فارسی و انگلیسی

سفارش پروپوزال

این پروپوزال دارای یک مقاله بیس نیز می باشد که در انتهای همین صفحه می توانید به طور رایگان، اقدام به مشاهده و دریافت آن نمایید.

بهره گیری کارآمد از مقالات و مطالعات بازاریابی، یک تکنیک مهم راهبردی برای سازمان هایی است که تلاش کانال قیمت (Price Channel) می کنند تا جایگاه مناسبی در جهان تجاری امروز داشته باشند. علم بازاریابی در طی چند دهه گذشته، تحولات بیشماری را در عرصه مدیریتی ایجاد کرده و وظایف سنگینی را بر عهده مدیران قرار داده است. امروزه سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که اقدامات مرتبط با بازاریابی، یکی از پایه های اصلی دوام آنها در بازارهای رقابتی است و بدون بهره گیری از آن، نمی توان پاسخگوی نیاز مشتریان بود. مدیران بازاریابی، معمولا فاکتورهای مختلفی را مورد بررسی قرار می دهند که از جمله آنها می توان به قیمت، نوع تبلیغات، نوع کانال های توزیع و … اشاره کرد. در بین فاکتورهای مطرح شده، کانال های توزیع، اهمیت بالایی دارند. توزیع، عبارت است از تمامی اقدامات و رویکردهایی که کالا را از منبع تولید کننده به دست مصرف کننده نهایی می رساند.

در این راستا، ضروری است تا به اثربخشی و بازده خدمات این کانال ها، توجه شود. سازمان هایی که در زمینه تولید، فعالیت می کنند، معمولا کانال های توزیع زیادی را در اختیار دارند و انتخاب نوع دقیق آنها نیز بر عهده مدیران ارشد بازاریابی یک سازمان می باشد. انتخاب دقیق این کانال ها، به صورتی که خواسته های مشتریان در بازارهای هدف را تامین نماید، نقشی اساسی در سرنوشت شرکت ایفا می کند.

این پروپوزال نیز با تاکید بر موارد فوق، به بررسی اهمیت نوع کانال توزیع در زمینه تنظیم قیمت محصولات پرداخته و یک مطالعه موردی نیز در صنعت لبنیات استان گیلان انجام شده است. لازم به ذکر است که ساختارهای استاندارد پروپوزال نویسی در این محصول رعایت گردیده و در نتیجه منبع بسیاری مناسبی برای آشنایی بیشتر دانشجویان با این ساختارها می باشد. شما دانشجوی گرامی با کانال قیمت (Price Channel) مطالعه این پژوهش می توانید ایده های پژوهشی جدیدی را نیز برای اهداف پژوهشی آینده خود به دست آوردید.

این پروپوزال در محیط ورد (WORD) آماده شده و در ادامه نیز بخشی از آن و همچنین فایل مقاله بیس آن قرار داده شده است:

نوع کانال توزیع و تنظیم قیمت کالا

شایان ذکر است که تصمیم گیری برای انتخاب این کانال ها، دارای استراتژی ثابت و مشخصی نیست؛ ولی می توان با تجربیات گذشته و تحلیل بازار کنونی و یک سری رویکردهای علمی دیگر، راهکارهای مشترکی را به دست آورد. این سیاست گذاری ها باید با در نظر گرفتن نیاز مصرف کنندگان و در نظر گرفتن قیود و محدودیت ها انجام پذیرد. البته باید عوامل دیگری را نیز در این سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها دخیل دانست. به عنوان مثال، شاید بهره گیری از برخی کانال ها، باعث رشد فروش گردد، ولی هزینه های قابل توجهی را نیز متوجه سازمان کند که در صورت نداشتن نقدینگی در سازمان، باعث ورشکستگی سازمان شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.