قوانین تجارت Trading Rules


ارائه مدل عملیاتی مؤثر برجذب سرمایه گذاری

پژوهش حاضر با هدفارائه الگویی برای تعیین عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه­گذاری در منطقه آزاد تجاری خارجی ارس در سال 1399 انجام شده است جامعهآماریاینتحقیق، کارشناسان منطقه تجاری ، اساتید و صاحب نظران آشنا با مقوله مناطق آزاد و همچنین سرمایه­گذاران داخلی و خارجی می باشد که 120 نفر از آنها فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss24 مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش بیانگر این امر است که عامل امکانات بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می باشد.عامل مکان یابی بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می باشد.عامل اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می باشد. عامل حمایتی بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار نمی باشد. عامل سیاستگذاری بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می باشد. عامل قوانین و مقررات بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می باشد. عامل مدیریت بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می باشد.

کلیدواژه‌ها

 • عامل مکان یابی
 • عامل اقتصادی
 • عامل حمایتی
 • عامل سیاستگذاری
 • عامل قوانین و مقررات . عامل مدیریت
 • جذب سرمایه

20.1001.1.27170837.1399.1.4.6.1

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Provide an effective operational model for attracting investment

نویسندگان [English]

 • mirmehdi hosseini 1
 • yadollah jamali 2

1 M.Sc., Department of Business Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ajabshir Branch, Ajabshir, Iran

2 Master of Business Administration, International Business Orientation, Faculty of Management, Islamic Azad University, Ajabshir Branch, Iran

The aim of this study was to provide a model for determining the factors affecting investment attraction in Aras Foreign Free Trade Zone in 1399. The statistical population of this study is business zone experts, professors and experts familiar with the category of free zones as well as investors. Internal and external, 120 of which research hypotheses have been examined using spss24 software. The location factor affects the investment attraction in Aras foreign trade zone. The economic factor affects the investment attraction in Aras foreign trade zone. The support factor does not affect the attraction of investment in Aras foreign trade zone. The policy factor affects the attraction of investment in Aras foreign trade zone. The rules and regulations affect the attraction of investment in Aras foreign trade zone. The management factor is effective in attracting investment in Aras foreign trade area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Location factor
 • economic factor
 • supportive factor
 • policy factor
 • rules and regulations factor. Management factor
 • capital attraction

مراجع

گرایی نژاد, غلامرضا, دقیقی اصلی, علیرضا, استاد رمضان, آذین سادات. (1393). تأثیر عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری. اقتصاد مالی،8-125-23-29

افتخاری،رکن الدین ، عبدالرضا،وجدانی تهرانی، هدیه ، علی راضیانی ، ابراهیم .(2009).مقاله ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد تجاری ایران با استفاده از روش (MADM) ، 3، 143-146

شاکری-عباس ، سلیمی-فریدون.(1385).عوامل مؤثر برجذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار و الویت بندی آنها با استفاده از تکنیک ریاضی

مطالعه تطبیقی شرکت شخص واحد در حقوق ایران و اتحادیه اروپا با نگاهی به لایحه جدید تجارت مصوب 1391

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت اله آملی، آمل، ایران.

2 استاد فقید گروه حقوق خصوصی قوانین تجارت Trading Rules دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

تاسیس شرکت تجاری با یک شخص که از آن با عنوان «شرکت شخص واحد» یا «شرکت تک عضوی» یاد می‌شود، علیرغم اینکه در دستورالعمل دوازدهم شورای اروپا و اصلاحیه‌های بعدی آن و لایحه تجارت مصوب 1391، پیش‌بینی شده است، اما نه دستورالعمل و نه لایحه تجارت هیچکدام دربردارنده‌ی مقررات جامعی راجع به نحوه تصمیم گیری، مدیریت و کنترل شرکت، معاملات شرکت و شخص واحد و چگونگی جلوگیری از سوءاستفاده از شرکت توسط شخص واحد نیستند.
این قوانین تجارت Trading Rules مقاله با روش‌تحقیق تطبیقی بر آن است تا رابطه شرکت و شراکت و گسست آن دو از یکدیگر را مورد بررسی قرار داده و با تجزیه و تحلیل مزایا و معایب ساختار چنین شرکتی با روش توصیفی-تحلیلی پیشنهادهایی راجع به تکمیل و اصلاح نواقص لایحه تجارت ارائه کند.
بررسی شرکت شخص واحد نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران پذیرش شرکت شخص واحد پیش از هر چیز، مستلزم تعریف شرکت تجاری در قانون تجارت به گونه ای است که بیانگر گسست مفهوم شرکت از شراکت باشد. علاوه بر این، تجویز شرکت شخص واحد بدون تعیین قوانین جامع و مانع راجع به مدیریت و انعقاد معاملات با شرکت و تصمیم گیری شخص واحد و غیره موجب سوءاستفاده‌هایی توسط شخص واحد می‌گردد. به همین دلیل برمبنای بررسی های انجام شده در این مقاله پیشنهادهایی جهت تکمیل لایحه تجارت ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Single Member Company in Iranian Law and European Union with a Look at New Trade Bill 2012

نویسندگان [English]

 • mehdi fallah kharyeki 1
 • Fakhroddin Asghari Aghmashhadi 2

1 Assistant Professor, Department of Private Law, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran

To establish company by one person named as " One-person company" or "Single-member company", although it is laid down at the Twelfth Directive of European Council and its subsequent amendments and Trade Bill passed in 2012, but neither Directive nor Trade Bill contains comprehensive rules about manners of decision-making, management and control of the company, contracts between companies and single member and how to prevent abuse of the company by the single member.
This article by comparative method has tried to study the relationship between the company and the partnership and their distinction and present proposals to complete Trade Bill by analysis of single member company advantages and disadvantages with descriptive and analytical research method.
Considering of single member company shows the current legal system in Iran, acceptance of this company more than anything else, requires the definition of a business enterprise in business law in a manner that represents discretion with the concept of partnership. Approval of company formation with one person without comprehensive rules about manners of decision-making, management and control of the company, contracts between companies and single member cause abusing of the company by the single member. So based on surveys conducted in this paper suggestions are presented to complete the trade bill.

قوانین تجارت Trading Rules

اعاده اعتبار1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا می‌کند و هیچ‌کدام از شرکت‌های تجاری نیز از قوانین تجارت Trading Rules این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی از جمع مواد 506 و 565 قانون تجارت فوق‌الاشعار قابل استنباط است. بر اساس ماده 506 می‌توان با شرکت تجاری قرارداد ارفاقی منعقد نمود و به موجب ماده 565 نیز تاجری که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده می‌تواند اعاده اعتبار پیدا کند. امکان اعاده اعتبار این اشخاص به واسطه بقای شخصیت حقوقی آنها بعد از انحلال و قبل از تصفیه قابل توجیه است. شرکت تجاری که تحصیل قرارداد ارفاقی[3] نموده و وجوهی را پرداخته باشد که به موجب قرارداد به عهده گرفته و در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی صحت عمل خود را اثبات نماید، می‌تواند اعاده اعتبار پیدا کند. همچنین اگر تاجر نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند، ولی طلبکاران به اعاده اعتبار او رضایت دهند یا ذمه او را بری کنند می تواند اعتبار خود را اعاده کند. چنانچه شرکت تجاری نتواند با طلبکاران قرارداد ارفاقی منعقد نماید و عملیات تصفیه قبل از پنج سال تمام شود، تحصیل اعاده ی اعتبار منتفی خواهد بود. در غیر این صورت چنانچه از تاریخ اعلان ورشکستگی تا خاتمه عملیات تصفیه حداقل پنج سال طول بکشد و سایر شرایط نیز موجود باشد، این شرکت می‌تواند اعاده اعتبار نماید. 1. rehabilitation قوانین تجارت Trading Rules 2. legal rehabilitation 3. composition

Rehabilitation is return trader status and credit to rights before bankruptcy which are away from trader by the law. There is no doubt of complete rehabilitation of legal entities, because when a trader has refined all of his/her debts and its subsidiary, he/she rehabilitates indeed and none of business companies are excluded from this rule. It can be inferred from art.506 & 565 together that the legal entity can has a legal rehabilitation. Under art.506 legal entity can have a composition with its creditors and pursuant to art.565 a trader who has a composition can rehabilitate. So there is possibility of rehabilitation of legal entity because of survival of its legal character between dissolution and liquidation. The business company which has a composition and fulfills its contractual obligations and proves its honesty within five years from the date of declaration of bankruptcy can rehabilitate. Also if the company which can’t pay off its debts but its creditors give consent to its rehabilitation or discharge it from all of debts, can rehabilitate. When the company can’t make a composition and liquidation is done before five years rehabilitation is not possible. As soon as liquidation takes at least five years from date of declaration of bankruptcy and other requirements present the company can do so.

موافقت‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP)

پس از 8 سال مذاکره فشرده، بزرگترین موافقت‌نامه تجارت آزاد منطقه‌ای، موسوم به «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» یا Regional Comprehensive Economic Partnership، به امضای 15 کشور چین، استرالیا، نیوزیلند، برونئی، ژاپن، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، کره‌جنوبی، تایلند و ویتنام رسید. فرایند ایجاد این موافقت‌نامه طی مذاکرات اعضای آسه‌آن برای هماهنگ‌سازی موافقت‌نامه‌های فی‌مابین آغاز شد و در نهایت 15 نوامبر امسال بزرگترین موافقت‌نامه تجارت آزاد منطقه‌ای به وجود آمد. این موافقت‌نامه 2.2 میلیارد نفر از اشخاص جهان را پوشش می‌دهد، جمع تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو نزدیک به 26 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود و در سال 2019 حجم تجارت امضاکنندگان نزدیک به 2.3 تریلیون دلار بوده ‌است. به قوانین تجارت Trading Rules نظر این موافقت‌نامه رابطه تجاری سه قطب اقتصادی بین‌المللی یعنی چین، کره‌جنوبی و ژاپن را وارد مرحله جدیدی بکند. به طور مثال وفق این موافقتنامه چین متعهد می‌شود تا تعرفه 86% از کالاهای صادراتی از مبدا ژاپن را کاهش دهد یا به صفر برساند و تخمین زده می‌شود ژاپن و کره‌جنوبی، 1 درصد بیش از آنچه پیش از این انتظار می‌رفت در دهه آتی درآمد داشته باشند. نکته قابل توجه کناره‌گیری دولت هند از ادامه مذاکرات در سال 2019 است. دولت نارندا مودی دلیل این امر را حفاظت از کشاورزان و جلوگیری از سرازیر شدن کالای بی‌کیفیت چینی به بازار هند اعلام کرد. به عبارت دیگر هند سیاست حمایت‌گرایی را ترجیح داد. هرچند نتیجه تصمیم دولت هند در آینده نمایان خواهد شد، به نظر می‌رسد هند فرصت خوبی برای افزایش حضور در زنجیره تولید جهانی و همین­طور ورود سرمایه خارجی را از دست داده ‌است.

یکی از ابعاد مهم این موافقتنامه استفاده از قواعد مبدا یا Rules of origin است. وفق این امر هر کالایی که میزان بیشتری از زنجیره تولیدش در منطقه مدنظر باشد، بیشتر از کاهش تعرفه بهره می‌برد. وفق ضمیمه 3A موافقتامه لازم است حداقل 40 از تولید یا ارزش اضافه شده در منطقه رخ داده ‌باشد. قواعد مربوط به Rules of origin در بخش سوم موافقتنامه ذکر شده ‌است.

یک بعد مهم در بررسی این موافقتنامه، جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده است. در یادداشت پیشین به تاثیرات رژیم جدید کنترل صادرات چین بر این مسئله اشاره شد ولی نکته قابل توجه، تفاوت رویکردی این موافقت‌نامه با موافقت‌نامه‌های تجاری است که عموماً ایالات متحده در راس آن‌ها قرار دارد، مثل پیمان تجاری اقیانوس آرام TPP. البته به این نکته توجه شود که ایالات متحده در سال2017 با فرمان دونالد ترامپ و به بهانه حمایت از کارگران آمریکایی از موافقت‌نامه خارج شد اما در هرصورت رویکرد به وجود آورنده موافقت‌نامه مورد بحث است و خروج ایالات متحده تاثیری در ادامه بحث ندارد، هرچند موافقتنامه در سال2018 و با عنوان CPTPP و بین سایر اعضا به روز شد و به حیات خود ادامه می‌دهد. البته جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، پیوستن به موافقتنامه جدید را با در نظر گرفتن برخی شرایط دور از ذهن ندانسته و به نظر می‌رسد با بازگشت احتمالی آمریکا به معاهده و با توجه به مفاد آن مثل حذف بیشتر تعرفه و همین­طور قاعده مندی بیشتر در مواردی چون حقوق مالکیت فکری، مسائل محیط زیستی و قوانین تجارت Trading Rules حقوق کار، موافقتنامه RCEP راه دشواری پیش روی خود داشته ‌باشد. در واقع در RCEP برخلاف TPP یا CPTPP اصرار و تاکیدی بر لیبرالیزه کردن اقتصاد، حفاظت از حقوق کار و استانداردهای محیط زیستی وجود ندارد و حمایت از حقوق مالکیت فکری نیز به شدت و حدت موافقتنامه‌ای مثل TPP یا USMCA نیست. اجرایی شدن این موارد و حتی معمول شدن آنها می‌تواند در آینده کفه ترازو را به نفع چین در مبادلات تجاری و همین­طور موافقتنامه‌های آتی سنگین‌تر کند، البته همان گونه که گفته شد، شرایط آمریکا با ورود جو بایدن به کاخ سفید و بازگشت آمریکا به برخی موافقتنامه‌ها و سیاستهای پیشین می‌تواند مانعی جدی در راه تحقق این فرضیه باشد.

از طرفی آریل کوهن، نویسنده نشریه فوربز، معتقد است امضای این موافقتنامه می‌تواند به ضرر صادرکنندگان آمریکایی در حوزه انرژی نیز باشد. کوهن کاهش احتمالی تولید نفت و گاز فدرال در دولت بایدن را، نه تنها فرصتی برای تولیدکنندگان خاورمیانه‌ای، بلکه برای برخی از کشورهای عضو RCEP مثل استرالیا و اندونزی می‌داند. نکته مهم دیگر در نظر آریل کوهن کاهش اختلافات بین خریداران و فروشندگان آسیایی انرژی، بالاخص چین و استرالیا، پس از اجرای موافقتنامه است. در واقع استرالیا بزرگترین صادرکننده انرژی بین اعضای مواقفتنامه و صادرکننده گاز طبیعی مایع به چین، ژاپن و کره جنوبی است و با کاهش تدریجی تعرفه‌ها بین اعضا، ورود دوباره آمریکا و صادرات گاز طبیعی مایع به بازارهای چین، ژاپن و کره‌جنوبی، حتی اگر هم رخ دهد، با میزانی کمتر از گذشته خواهد بود. این در حالیست که در سال 2019 نزدیک به 30 درصد صادرات گاز طبیعی آمریکا به کشورهای عضو RCEP صورت گرفت و ژاپن و کره‌جنوبی مقصد 20 درصد صادرات ذغال سنگ و 26 درصد صادرات گاز طبیعی مایع ایالات متحده آمریکا بودند.

بعد دیگر، تاثیر RCEP بر اتحادیه اروپاست. به طور سنتی اتحادیه اروپا تلاش می‌کند مسائل و نیازهای خود را از منابع درونی تامین کند و در صورت عدم موفقیت نگاهشان به ایالات متحده است. اما طی چند سال اخیر قسمت اعظمی از رشد اقتصادی و تحولات ژئوپولیتیکی نه در غرب، بلکه در شرق رخ داده. البته به نظر نمی‌رسد این موافقتنامه به طور مستقیم بر اتحادیه اروپا اثرگذار باشد ولی در طول زمان می‌تواند زنجیره تولید کسب و کارهای اروپایی یا بازارهای صادراتی اتحادیه اروپا را در شرق آسیا تحت تاثیر قرار دهد.

105235 نفر
امضا کرده‌اند.

درخواست جلوگیری از بسته شدن کتابخانه‌های کانون پرورش فکری

3983 نفر
امضا کرده‌اند.

درخواست رسیدگی به کمبود یا نبود داروهای بیماران پیوند عضو

10277 نفر
امضا کرده‌اند.

درخواست اجرای طرح شیر مدرسه، با کیفیت و رایگان

76 نفر
امضا کرده‌اند.

درخواست کاهش زمان بازنشستگی پرسنل اقماری صنعت سد و نیروگاه

405 نفر
امضا کرده‌اند.

درخواست پیگیری جدی نظام پزشکی در مورد چالش بیمه ها با اپتومتری

92163 نفر
امضا کرده‌اند.

درخواست احیای دریاچه ارومیه

اعضای ویژه کارزار

رسانه‌هایی که کارزارها را بازتاب داده‌اند:

مجله کارزار

بحران در کیش

گزارش روزنامه جهان صنعت از «درخواست رسیدگی به نبود پرواز و گرانی بلیط هواپیما به جزیره کیش»:

بحران در کیش

در حالی که براساس آمار موجود جزیره کیش با در اختیار داشتن بیش از ۵۰ هتل ظرفیت پذیرش ۱۶هزار و ۵۰۰ مسافر را دارد اما کاهش تعداد پروازها، گرمی هوا، زلزله و مسائل مدیریتی در منطقه آزاد این جزیره را با بحران کمبود گردشگر مواجه.

طرح صیانت در دست اجرا ! بی توجهی به افکار عمومی

گزارش «تکنا» از کارزار طرح شکایت از مصوبه شورای عالی فضای مجازی توسط حقوقدانان:

طرح صیانت در دست اجرا ! بی توجهی به افکار عمومی

طرح صیانت بدون توجه به افکار عمومی و کارشناسان بخش خصوصی در دست اجرا گذاشته شده است! به گزارش آژانس خبری تکنا شورای عالی فضای مجازی با گذشت حدود ۶ ماه از ارجاع طرح صیانت به این نهاد، ترکیب و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات که.

توضیح معاون رئیسی و افشاگری مهدی خزعلی

گزارش خبری «روزیاتو» از درخواست برکناری انسیه خزعلی برای مهاجرت پسرش به آمریکا:

توضیح معاون رئیسی و افشاگری مهدی خزعلی

چند روزی است که خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به کانادا و فعالیت در یک شرکت تولید VPN خبرساز شده و خزعلی به این خاطر مورد انتقاد فراوان قرار گرفته است تا جایی که شایعه استعفای او منتشر.

کارزارهای موفق

موفق شد 6002 نفر
امضا کرده‌اند.

مخالفت با حذف رشته موسیقی از هنرستان دخترانه کامیاب شیراز

موفق قوانین تجارت Trading Rules شد 20670 نفر
امضا کرده‌اند.

درخواست رفع توقیف سریال جیران و احترام به حقوق مخاطب

موفق شد 345 نفر
امضا کرده‌اند.

درخواست جلوگیری از لایروبی و فروش خاک تالاب روستای مولا بخش دودانگه شهرستان ساری

موفق شد 925 نفر
امضا کرده‌اند.

جریمه نقدی ناشران کرونا [موفق شد]

تقاضای کاهش کارمزد معاملات بازار سرمایه [موفق شد]

موفق شد 16089 نفر
امضا کرده‌اند.

دادخواست مقاوم‌سازی سیل‌زدگان برای بهار ۱۴۰۰ [موفق شد]

کارزار یک استارتاپ اجتماعی است که مأموریت اصلی آن ترویج فرهنگ مطالبه‌گری از طریق ایجاد بستری برای هم‌افزایی خواست‌های مدنی است. کارزار پلتفرمی امن، مستقل و رایگان برای طرح درخواست‌ها، شکواییه‌ها و تقدیرهای جمعی از طریق جمع‌آوری امضا است. پتلفرم کارزار در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و با اتکا به اصل ۲۴ قانون اساسی مبنی بر آزادی بیان، و همچنین قوانین حقوق شهروندی و قانون تجارت الکترونیک در کشور فعالیت می‌نماید. برای اطلاعات بیشتر درباره پلتفرم کارزار اینجا کلیک کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.