انواع سرمایه و سرمایه گذاری


تأثیر انواع سرمایه بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب صادرکننده نفت

بر اساس نظریه های رشد جدید، نقش نیروی کار بسیار ماهر و نخبه در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. علاوه بر رشد اقتصادی، دست یابی به توان رقابتی بیشتر در بازارهای بین المللی نیز مستلزم به کارگیری و افزایش سرمایه انسانی است. مهاجرت نخبگان یکی از چالشهایی است که کشورهای زیادی از دیرباز با آن مواجه هستند و از آن به عنوان یکی از مسائل آسیب زا در کشورها یاد می شود. با خروج نخبگان از کشورهای در حال توسعه، توان تولید علمی و بنیه اقتصادی کشورهای مهاجرفرست تضعیف شده و مزیتهای رقابتی این کشورها کاهش می یابد. کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده آمریکا با وجود سرمایه های عظیم و دانش فنی بالا، نخبگان را به سوی خود جذب کرده و از آنها به نحو مطلوب در ارتقا فناوری خود استفاده می کنند. از اینرو کشورهای درحال توسعه و به ویژه کشورهایی که با فراوانی منابع طبیعی مواجه هستند برای از بین بردن شکاف فناوری مابین خود و کشورهای توسعه یافته باید با از بین بردن عوامل دافعه در داخل کشور شرایط را برای فعالیت مؤثر نخبگان فراهم کنند. الگوهای زیادی تلاش نمودند تا بتوانند عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیح دهند. در این میان با توجه به اینکه نخبگان در کنار انواع سرمایه ها محسوب می شوند، انتظار می رود کشورها تدابیری اولاﹰ در جهت استفاده بهینه از تمامی سرمایه ها و ثانیاﹰ سیاست هایی در جهت هدایت فعالان اقتصادی به سمت توجه بیشتر به انواع سرمایه هایی از جنس دانش از جمله نخبگان داشته باشند. با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیک های اقتصاد سنجی و روش گشتاورهای تعمیم یافته، که توسط بلوندل و باند(1998) پیشنهاد شده است، و با استفاده از نرم افزار استتا 15 به بررسی تأثیر انواع سرمایه (سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه خارجی و سرمایه فیزیکی) بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی دوره 2017-2008 پرداخته است. در این روش برای رفع همبستگی متغیر وابسته با وقفه و جمله خطا، وقفه متغیرها به عنوان ابزار در تخمین زن، به کار می رود. با توجه به اینکه واریانس ناهمسانی عمدتاﹰ در داده های مقطعی و پانل یک قاعده است، تخمین زن دومرحله ای کاراتر است. در این پژوهش از آزمون سارگان برای معتبر بودن متغیرهای ابزاری(عدم وجود هیچگونه ارتباط بین اجزای خطا و ابزارهای بکارگرفته شده) و آزمون خودهمبستگی الگوهای داده های تابلویی(پیروی پسماندها از یک فرآیند میانگین متحرک) استفاده شده است.
یافته های اقتصادسنجی مطالعه حاکی از آن است انواع سرمایه و سرمایه گذاری که تأثیر سرمایه انسانی بر مهاجرت نخبگان مثبت و معنادار بوده است. درواقع افزایش سرمایه انسانی به معنای افزایش تعداد نخبگان است و جنانچه بسترهای لازم جهت نگه داری و بکارگیری نیروی انسانی متخصص فراهم نباشد با افزایش انباشت سرمایه انسانی، مهاجرت نخبگان افزایش می یابد. همچنین تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مهاجرت نخبگان منفی و معنادار بوده است و سرمایه-گذاری مستقیم خارجی از طریق تقویت نوآوری در نتیجه سرریزدانش و تحریک تغییرات ساختار تولید سبب افزایش تقاضا برای نیروی انسانی نخبه و متخصص شده و مهاجرت نخبگان را کاهش می دهد. همچنین طبق یافته ها، تأثیر سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان مثبت و معنادار بوده است و فراوانی منابع طبیعی در این کشورها، تولید و صادرات را به سمت استخراج منابع طبیعی و خام فروشی سوق داده است و با کاهش تقاضا نیروی کار متخصص، زمینه افزایش مهاجرت نخبگان را ایجاد کرده است و تأثیر سرمایه فیزیکی بر مهاجرت نخبگان منفی و بی معنا بوده است. در واقع نحوه تأمین سرمایه فیزیکی از کانال فناوری داخلی و بکارگیری نیروی متخصص بوده است. اما در مقابل به دلیل ماهیت کشورهای مورد مطالعه، درآمدهای ارزی ناشی از منابع طبیعی منجر به نوعی رانت منابع طبیعی گردیده است که سبب سودآور تلقی شدن واردات سرمایه ای شده است. برآیند این اثرات بی معنا شدن تأثیر سرمایه فیزیکی سرانه بر مهاجرت نخبگان را به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Types of Capital on Brain Drain in the Selected Petroleum Exporting Countries

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Shahabadi 1
 • Zahra Sadeghi Motamedd, 2
 • Tayebe Chayani 2

1 Alzahra University

2 M.A of economics, Bu-Ali Sina Univercity, Hamedan, Iran,

چکیده [English]

According to new growth theories, the role of a highly skilled and elite workforce in creating knowledge overflows and economic growth is crucial. In addition to economic growth, achieving greater competitiveness in international markets also requires the use and increase of human capital. Brain drain is one of the challenges that many countries have been facing for a long انواع سرمایه و سرمایه گذاری time and it is mentioned as one of the harmful issues in countries. With the departure of elites from developing countries, the scientific production capacity and economic strength of immigrant countries are weakened and their competitive advantages are reduced. Developed countries such as the United States, despite their huge capital and high technical knowledge, attract elites and use them optimally to upgrade their technology. Therefore, developing countries, especially those that face the abundance of natural resources, to eliminate the technological gap between themselves and developed countries, by eliminating repulsive factors within the country, must provide the conditions for effective elite activity. Many models tried to identify the factors affecting the migration of elites and explain how these components work. In the meantime, given that the elites are considered among the types of capital, countries are expected to take measures, firstly, to make optimal use of all capital and, secondly, policies to guide economic actors to pay more attention to different types of capital. Have knowledge including the elite. Considering the importance of the subject of the present study, using econometric techniques and generalized torque method, proposed by Blondel and Bond (1998), and using ATA 15 software to investigate the impact of different types of capital (human capital, Natural capital, foreign capital and physical capital) have dealt with the migration of elites in selected oil-exporting countries during the period 2008-2017.
In this method, to eliminate the correlation between the interval-dependent variable and the error sentence, the interval of the variables is used as a tool in estimating the woman. Given that variance inhomogeneity is mostly the rule in cross-sectional data and panels, a two-stage female estimator is more efficient. In this study, Sargan test has been used for the validity of instrumental variables (there is no relationship between error components and tools used) and autocorrelation test of panel data patterns (waste tracking from a moving average process).
The econometric findings of the study indicate that the impact of human capital on brain drain has been positive and significant. In fact, increasing human capital means increasing the number of elites, and if the necessary conditions for maintaining and employing specialized manpower are not provided, with the increase in the accumulation of human capital, the migration of elites will increase. Also, the effect of foreign direct investment on brain drain has been negative and significant, and foreign direct investment by increasing innovation as a result of knowledge overflow and stimulating changes in production structure increases the demand for elite and specialized manpower and reduces brain drain. Also, according to the findings, the effect of natural capital on the migration of elites has been positive and significant, and the abundance of natural resources in these countries has led production and exports to extract natural resources and sell raw materials, and by reducing the demand for skilled labor, increase migration It has created elites, and the impact of physical capital on brain drain has been negative and meaningless. In fact, the method of providing physical capital has been through internal technology channels and employing specialized personnel. On the other hand, due to the nature of the countries under study, foreign exchange earnings from natural resources have led to a kind of rent of natural resources, which has made capital imports profitable. The result of these effects has been the meaninglessness of the impact of per capita physical capital on brain drain.

انواع صندوق های سرمایه گذاری در ترکیه

طبق قوانین کشور ترکیه، صندوق سرمایه گذاری نوعی دارای محسوب می شود که برای مدیریت موارد مختلف، پذیرفته و توسط بازار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله موارد پذیرفته شده برای این منظور: طلا، املاک و مستغلات و سایر دارایی ها، وجود دارد، از این رو، ترکیه دارای صندوق سرمایه گذاری متنوع و زیادی می باشد.

قوانین حاکم بر صندوق های سرمایه گذاری

 • اصول مربوط به صندوق سرمایه گذاری مشترک
 • اصول مربوط به انواع سرمایه و سرمایه گذاری صندوق مبادلات ارزی
 • اصول مربوط به ثبت نام و فروش صندوق سرمایه گذاری مشترک
 • اصول مربوط به تاسیس و عملکرد صندوق بازنشستگی

انواع صندوق های سرمایه گذاری در ترکیه

 1. صندوق پوشش سرمایه (حمایت از سرمایه)
 2. صندوق سهام عدالت
 3. صندوق مشاغل خاص
 4. صندوق اوراق قرضه
 5. صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر شاخص
 6. صندوق ضمانت (سپرده تضمینی)
 • توجه: کلیه انواع صندوق ها ذکر شده در بالا، جزو صندوق سرمایه گذاری مشترک دسته بندی می شوند.

راه اندازی صندوق سرمایه گذاری در ترکیه

در ترکیه به دلیل یکسان بودن مراحل ثبت و راه اندازی انواع صندوق، سرمایه گذاران پیش از هرچیز می بایست موافقت هیئت مدیره بازار سرمایه (CMB)، را بدست آورند. با این حال، این صندوق باید ابتدا توسط یک شرکت مدیریت سرمایه گذاری ایجاد و به عنوان یک شرکت ترکیه ای دولتی، تاسیس شود. پس از ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت ها ترکیه، لازم است توافق نامه ای همراه با یک ضامن معتبر را به تایید CMB برساند؛ این ضامن، باید دارایی صندوق را مطابق قانون تعیین نماید. همچنین، سرمایه گذار می بایست مجموعه ای از اسناد را که حاوی مقررات داخلی صندوق سرمایه گذاری است، تهیه و برای تصویب به CMB نیز ارائه دهد؛ آیین نامه داخلی نیز باید در دفتر ثبت تجاری، ثبت شود.

محدودیت های سرمایه گذاری در ترکیه

 • سرمایه گذاری بیش از 10% سرمایه در اوراق بهادار تنها توسط یک شرکت سرمایه گذاری
 • سرمایه گذاری بیش از 9% سرمایه یا بیش از 9% سهامِ دارای رای

الزامات مربوط به صندوق های سرمایه گذاری خارجی در ترکیه

با توجه به قوانین دولت ترکیه «سهام صندوق های سرمایه گذاری خارجی» قابل معامله در بورس اوراق بهادار این کشور نیستند، اما یک شرکت سرمایه گذاری خارجی، تحت شرایط خاصی قادر به چنین اقدامی در بازارهای سرمایه محلی است. لذا این موضوع می بایست از طریق بنگاه های کارگزاری ترکیه ای ارائه و منوط به تصویب هیئت مدیره بازارهای سرمایه می باشد. از این رو، اوراق بهادار صادر شده توسط یک صندوق خارجی، ممکن است به عنوان سهام دارنده ثبت شود.

جزئیات مهم درخصوص مالیات صندوق های سرمایه گذاری در ترکیه

در ترکیه مالیات برصندوق های سرمایه گذاری با چند مورد معافیت، از هم جدا می شوند و در ادامه ما به یک نمونه از صندوق های: سرمایه خطرپذیر، سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، اوراق بهادار و صندوق سرمایه گذاری، اشاره می کنیم که شامل طلا و سایر فلزات گرانبها می گردد. درحالت کلی، درآمدهای حاصل از: ضمانت، ارز خارجی، وام و دارایی های مالی، مشتقات و معاملات کالا توسط صندوق سرمایه گذاری خارجی (باتوجه به مدیریت مجموعه سرمایه گذارهای محلی)، مشمول مالیات نمی شوند. شرکت های مدیریت سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به این مجموعه ها، حق دراختیار داشتن بیش از 20% درآمد صندوق های سرمایه گذاری خارجی را کسر مالیات تعیین شده، ندارند. لازم به ذکر است، شورای وزیران در ترکیه قادر به کاهش این میزان تا 0% یا افزایش آن تا 40% می باشد؛ توجه داشته باشید که معافیت مشارکت برای درآمدهای شرکت های مدیریت سرمایه گذاری، تنها در ازای انجام سرمایه گذاری های قابل توجه در صندوق های سرمایه گذاری خارجی و مرتبط با آنها، می تواند از شرایط مذکور بهره مند شوند.

مالیات بر صندوق سرمایه گذاری های مشترک در ترکیه

در ترکیه درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری مشترک، از جمله مواردی است که مشمول مالیات نمی شود. مالیات کسر شده از چنین مشاغلی که در ترکیه حضور ندارند (Non-Resident Businesses)، با نرخ 0% و از درآمدهای حاصل از شرکت های سهامدارِ خارجیِ مرتبط با آنها، توسط وزارت دارایی تعیین می شود تا از حیث شرایط، قوانین برابری بین صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذارهای قابل اعتمادِ انجام شده بواسطه قوانین بازار سرمایه، وجود داشته باشد.

صندوق سرمایه گذاری های مشترک در ترکیه

بر اساس قوانین ترکیه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک به سرمایه هایی اشاره دارد که دارای ابزارهای بازار سرمایه مانند: اوراق قرضه، سهام و فلزات گرانبها می باشند؛ به بیان دیگر، این قوانین به به دارایی های بدست آمده توسط سهامداران اشاره دارد. لذا، هر سرمایه گذار خارجی پس از کسب گواهی عضویت که مشخص کننده وضعیت عضویت وی از سوی مدیریت صندوق در صندوق سرمایه گذاری است، می تواند به سهامدار صندوق تبدیل شود. همچنین، لازم به ذکر است در ترکیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک، در پایان سال هیچگونه سود تکمیلی را محاسبه می کنند. همانگونه که پیشتر نیز بدان اشاره شد، وجوه سرمایه گذاری خارجی در ترکیه مجاز به تجارت در بورس اوراق بهادار در ترکیه نیست، اما یک شرکت خارجی می تواند با استفاده از سهام در بازار محلی، چنین سرمایه گذاری هایی را انجام دهد. لذا، هیئت مدیره بازار سرمایه در ترکیه، تنها موسسه مالی است که دارای صلاحیت تایید صندوق های سرمایه گذاری خارجی بوده و یک شرکت کارگزاری، می تواند کلیه موارد مربوط به این امر را برای آن شرکت خارجی انجام دهد.

دلایل داشتن صندوق سرمایه گذاری در ترکیه

بسیاری از بازرگانان خارج از کشور، به دلیل توسعه اقتصادی ترکیه، می توانند در این کشور صندوق های سرمایه گذاری افتتاح کنند. در حال حاضر، دولت ترکیه در حال آماده سازی اصلاحات مهمی است که از جمله دلایل مهم و سودآور برای انجام سرمایه گذاری های بلند مدت می باشد. منبع: companyformationturkey.com

انواع روش های سرمایه گذاری در ایران

انواع روش‌های سرمایه گذاری در ایران

انسان‌ها در طول زندگی‌شان به طور دائمی در حال سرمایه گذاری هستند. سرمایه گذاری مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین انواع سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. بازارهای هدف متنوعی پیش روی افراد قرار دارد که می‌توانند در آن‌ها به سرمایه‌گذاری بپردازند. بورس، طلا، ارز، املاک و مستغلات به‌عنوان مهم‌ترین روش های سرمایه گذاری در ایران به شمار می‌آیند که جمع کثیری در کشور در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند. برای موفقیت در هر سرمایه‌گذاری نیاز است تا افراد مجموعه اصولی را رعایت کنند. یکی از این اصول استفاده از مشاوره سرمایه گذاری است. در این مقاله به بررسی انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در ایران و اهمیت استفاده از مشاوره در سرمایه‌گذاری می‌پردازیم.

سرمایه گذاری چیست؟‌

انسان‌ها در طول در زندگی خود با کار کردن به دنبال کسب پول هستند. بخشی از پولی که افراد به دست می‌آورند، برای مصارف روزانه زندگی خرج می‌شود. اما بخش دیگری از پول تبدیل به سرمایه زندگی آن‌ها می‌شود. سرمایه گذاری در اینجا معنی پیدا می‌کند. در واقع زمانی که افراد پول خود را تبدیل به کالای دیگری می‌کنند، به‌نوعی اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

سرمایه‌‌گذاری در حالت کلی با دو هدف صورت می‌گیرد:‌

 1. در وهله اول افراد به دنبال آن هستند که ارزش پول خود را در برابر نوسانات اقتصادی مانند تورم حفظ کنند.
 2. در ادامه افراد به دنبال کسب سود از محل سرمایه گذاری خود هستند تا بتوانند در آینده برای خود خلق پول کنند.

در بحث مشاوره سرمایه گذاری این نکته به‌درستی اشاره می‌شود که افراد نباید منبع درآمد واحدی برای خود تعریف کنند. بلکه باید با تعریف منابع مالی جدید، راه‌هایی متنوع برای کسب درآمد ایجاد کند.

انواع روش های سرمایه گذاری در ایران

انواع روش‌های سرمایه گذاری در ایران

سرمایه گذاری در حالت کلی به دو دسته تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از:

۱. روش سرمایه گذاری مستقیم

در روش مستقیم، فرد بدون نیاز به‌واسطه، به‌صورت شخصی وارد سرمایه‌گذاری می‌شود.

۲. روش سرمایه گذاری غیرمستقیم

در روش غیرمستقیم، فرد سرمایه خود را در اختیار یک واسطه قرار می‌دهد و در ازای این کار سودی را دریافت می‌کند.

لازم است که بدانید، سرمایه گذاری‌های مختلف در کشور ما رایج است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم. انواع روش‌های سرمایه‌گذاری عبارت‌اند از:

۱. املاک و مستغلات

بازار املاک و مستغلات یکی از بازارهای سرمایه‌گذاری قدیمی در کشور است که بسیاری معتقد هستند که یکی از امن‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید.

۲. کالا

گاهی اوقات افراد از طریق خرید کالا اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. طلا و جواهرات به‌عنوان کالاهای سرمایه‌ای بسیار رایج در کشور به شمار می‌آیند.

۳. سهام

بورس به‌عنوان یکی دیگر از بازارهای مالی در کشورهای مختلف دنیا به شمار می‌آید که کاملاً ماهیت سرمایه‌گذاری داشته و افراد از طریق خرید و فروش سهام شرکت‌ها در آن فعالیت می‌کنند.

۴. ارز

بازار ارز نیز به سبب تورم اقتصادی حاکم بر کشور ما به‌عنوان یک روش سرمایه گذاری برای حفظ ارزش پول به‌حساب می‌آید.

۵. اوراق قرضه

دولت‌ها برای عملی کردن پروژه‌های عمرانی مختلف نیاز به سرمایه دارند. گاهی اوقات تأمین مالی پروژه‌های خود را از طریق انتشار اوراق قرضه در دستور کار قرار می‌دهند. در ازای عرضه این اوراق به خریداران تضمین می‌دهد که وجوه‌شان را با سود معینی به آن‌ها بازگرداند.

۶. سپرده بانکی

بانک نیز یکی دیگر از روش‌های سرمایه گذاری به شمار می‌رود که مدت‌ها است در کشور رواج دارد. افراد وجوه خود را به بانک می‌سپارند و در ازای آن به‌صورت دوره‌ای سود مشخصی دریافت می‌کنند.

۷. صندوق سرمایه‌گذاری

افراد همچنین می‌توانند سرمایه خود در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار دهند تا آن‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و سود حاصل از سرمایه گذاری بین دو طرف تقسیم می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند و افراد بسته به میزان ریسک‌پذیری‌شان، می‌توانند در آن‌ها اقدام به سپرده‌گذاری کنند.

۸. ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از جوان‌ترین بازارهای مالی شناخته می‌شوند که حدود 10 سال است در دنیا فراگیر شده و توجهات زیادی به این بازار جلب شده است.

سرمایه گذاری در بورس

بورس به‌عنوان یکی از بازارهای مالی مهم در کشور ما به شمار می‌آید. با آزاد شدن سهام عدالت در کشور، عملاً میلیون‌ها ایرانی وارد بازار سرمایه شدند. بورس به‌عنوان یکی از بازارهای مالی به شمار می‌آید که فعالیت در آن کاملاً تخصصی است. افراد باید آموزش لازم برای فعالیت در این بازار را به‌صورت مفصل و دقیق تجربه کنند. در غیر این صورت این بازار می‌تواند تبدیل به کوره‌ای برای سوزاندن سرمایه افراد بی‌تجربه و ناآشنا به مسائل بورس شود. برای سرمایه‌گذاری در بورس حتماً باید یکی از دو راه زیر را در پیش بگیرید:

 1. آموزش لازم برای فعالیت در این بازار را باید قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری فرا بگیرید.
 2. از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام کنید. این صندوق‌ها از افراد بسیار کاملاً باتجربه در بازار بورس تشکیل شده‌اند و به این ترتیب ریسک سرمایه‌گذاری شما کاهش پیدا می‌کند.

انواع روش های سرمایه گذاری در ایران

اهمیت استفاده از مشاوره در سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری در هر بازاری تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی قرار دارد. اقتصاد مقوله پیچیده‌ای است که حتی متخصصان این علم نیز نمی‌توانند ادعا کنند که تسلط کاملی بر موضوعات آن دارند. اهمیت مسئله بهره‌گیری از مشاوره بورس یا سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در همین‌جا مطرح می‌شود. شرایط کلان اقتصادی در هر کشوری به طور مستقیم روی بازارهای مالی اثرگذار است. دستیابی به درک درست از این بازارها در شرایط فعلی و پیش‌بینی وضعیت آینده آن‌ها نیاز به تخصص بالایی دارد. برای این منظور باید زمان قابل توجهی صرف آموزش و تحلیل شود. به همین دلیل عملاً افرادی در جامعه مطرح می‌شوند که در نقش مشاور سرمایه گذاری فعالیت می‌کنند. این افراد می‌توانند شما را نسبت به شرایط بازار در حال و آینده کاملاً آگاه کنند.

فاکتورهای سرمایه گذاری ایمن

فاکتورهای متعددی در موفقیت سرمایه گذاری اثرگذار است که افراد برای دستیابی به موفقیت باید آن‌ها را رعایت کنند. این فاکتورها عبارت‌اند از:

 • هدف از سرمایه‌گذاری باید به طور دقیق قبل از هر اقدامی مشخص شود.
 • میزان ریسک‌پذیری هر فرد عامل مؤثری در انتخاب بازار هدف است.
 • سرمایه‌گذاران موفق به طور دائمی نسبت به مطالعه و آموزش اقدام می‌کنند.
 • صبر و شکیبایی یکی از مهم‌ترین خصلت‌های سرمایه‌گذاران موفق است.
 • برای موفقیت در سرمایه گذاری باید به طور فعالانه در بازار نظارت داشت.

کارمنتو؛ پلتفرم مشاوره در حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری

فرقی نمی‌کند که کدام‌یک از روش‌های فوق را برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کنید. آنچه در وهله اول اهمیت دارد، این است که حتماً از مشاوره سرمایه گذاری استفاده کنید تا احتمال هرگونه ضرر و زیانی را به حداقل ممکن برسانید. کارمنتو با گردآوری تعدادی از مشاوران متخصص در حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری، آماده است تا به عموم افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف مالی دارند، راهنمایی‌های لازم را ارائه دهد. تفاوتی نمی‌کند که در کدام نقطه از کشور حضور دارید؛ به‌راحتی می‌توانید از خدمات مشاوره سرمایه گذاری کارمنتو استفاده کنید و بازار هدف خود را به‌درستی شناسایی کنید.

سرمایه گذاری در استرالیا

ویزای سرمایه گذاری استرالیا

چرا در استرالیا سرمایه گذاری کنیم؟

گسترش بازار و دستیابی به بازارهای جدید، همواره یکی از اهداف سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار می باشد. برای رسیدن به این هدف، یکی از راههای پیشرو انتقال سرمایه و راه اندازی کسب و کار در محیطی جدید با مشتریانی جدید است.

استرالیا کشوری پهناور با منابع غنی طبیعی و جمعیتی رو به رشد است که بستری مناسب برای توسعه کسب و کار و گسترش بازار محسوب می شود. سرمایه گذاری در استرالیا، همواره راهکاری مناسب برای دستیابی به سود بیشتر و رسیدن به بازارهای جهانی به شمار می آید.

در ادامه به دلایلی خواهیم پرداخت که اثبات می کند استرالیا بهترین مقصد برای سرمایه گذاری، به خصوص برای سرمایه گذاران ایرانی است.

موقعیت جغرافیایی مناسب

استرالیا با داشتن موقعیت جغرافیایی خاص و ویژه در میانه مسیر تجارت جهانی قرار دارد. این کشور با دارا بودن بنادر و مسیرهای هوایی و دریایی بسیار، موقعیتی ایده آل برای صادرات و واردات دارا است.

استرالیا دارای مزارع و مراتع گسترده برای تهیه محصولات بالادستی صنایع وابسته به کشاورزی و دامپروری بوده و منابع معدنی بسیار، این کشور را به یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی، دامی و معدنی تبدیل کرده است.

ویزای سرمایه گذاری استرالیا برای افرادی که صاحب بیزینس هستند و خواهان فعالیت تجاری در استرالیا بوده یا تمایل به راه اندازی، مدیریت و توسعه کسب و کار شخصی خود در استرالیا را دارند، یکی از بهترین و سریع ترین روش ها است.

پادکست آموزشی ویزای سرمایه گذاری استرالیا

وسعت زیاد و جمعیت کم استرالیا

کشور استرالیا با جمعیتی حدود 25 میلیون نفر و وسعتی معادل 7/5 میلیون کیلومتر مربع، مکانی بکر برای سرمایه گذاران جهت تحقق ایده های نو تجاری می باشد.

وجود شرکت های خارجی در استرالیا

بیش از 2 میلیون بیزینس فعال در استرالیا وجود دارد که مالکیت بالغ بر 50% آنها در اختیار مهاجران و افراد خارجی است که این نشان دهنده توجه ویژه سرمایه گذاران در سراسر دنیا به این کشور است.

استرالیا یکی از بهترین کشورها از لحاظ آسانی در راه اندازی یک تجارت محسوب می شود. یکی از بهترین گزینه ها برای مهاجرت به استرالیا، اخذ اقامت این کشور و همچنین بهره مندی از خدمات دولتی، آموزشی، درمانی و مهاجرت از طریق سرمایه گذاری می باشد.

ویدیوی آموزشی ویزای سرمایه گذاری استرالیا

اقتصاد توسعه یافته

کشور استرالیا با داشتن اقتصادی پویا و زیرساخت های مستحکم و قوی، فرصت های شغلی فراوان، وجود نیروی کار ماهر و استانداردهای بالای زندگی به عنوان یکی از بزرگترین قطب های اقتصادی دنیا به شمار می آید.

سیستم آموزشی و سیستم درمانی فوق العاده

ارائه خدمات درمانی با استانداردهای بالای کیفی و سیستم آموزشی پیشرفته و در دسترس برای همگان از مزایای ویژه کشور استرالیا است که آن را به مقصدی جذاب برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است.

استرالیا کشوری با کیفیت بالای زندگی

سطح امید به زندگی مردم استرالیا به دلیل رفاه اجتماعی بالا و امنیت اقتصادی مناسب، بالاتر از میانگین جهانی است که این امر باعث انتخاب استرالیا به عنوان مقصدی مناسب برای مهاجرت و زندگی تلقی می شود.

میانگین طول عمر در استرالیا به طور متوسط بالای 80 سال است و این آمار نشان دهنده سطح خشنودی و رضایت از زندگی مردم این کشور است. بدون شک مهاجرت از طریق سرمایه ‌گذاری به استرالیا از بهترین و سریع‌‌ترین روش‌ها انواع سرمایه و سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران و صاحبان بیزینس می‌باشد.

وجود نیروی کار متخصص در استرالیا

استرالیا با داشتن سیستم آموزشی قوی و دقت نظر در جذب نیروهای متخصص از سراسر دنیا، بهترین نیروهای کاری را گرد هم آورده است. این افراد با داشتن تحصیلات بالا و توانایی در مکالمه به چند زبان زنده دنیا، باعث پیشرفت اقتصاد استرالیا شده اند.

مراحل ویزای سرمایه گذاری استرالیا

مزایای ویزاهای سرمایه گذاری استرالیا

 • عدم وجود محدودیت سنی.
 • عدم نیاز به نمره زبان.
 • شرایط سرمایه گذاری مناسب.
 • وجود فرصت مناسب برای بررسی شرایط سرمایه گذاری.
 • عدم نیاز به انتقال سرمایه حتی تا دو سال بعد از دریافت ویزا.
 • امکان مدیریت سرمایه توسط متقاضی.
 • صدور ویزا بصورت همزمان برای تمام اعضا خانواده.
 • امکان کار و تحصیل برای تمام اعضای خانواده.
 • تحصیل رایگان برای کلیه فرزندان زیر 18 سال.
 • روشی امن برای دریافت اقامت دائم و شهروندی استرالیا.
 • امکان تبدیل این ویزا به سایر انواع ویزاها.

ویدیوی آموزشی مزایای ویزاهای سرمایه گذاری استرالیا

مدارک مورد نیاز سرمایه انواع سرمایه و سرمایه گذاری گذاری در استرالیا

برای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری استرالیا مدارک خاص این ویزاها باید به ایالت ها و یا دولت فدرال ارائه شوند که در زیر به برخی از این مدارک اشاره می شود:

مدارک مرتبط با دارایی ها

نظیر املاک و مستغلات، خودرو ( این دارایی ها باید به تایید کارشناس رسمی دادگستری رسیده و توسط ایشان ارزش گذاری شوند).

مدارک مرتبط با گردش مالی

این مدارک توسط بانک ها صادر می شوند با توجه به نوع ویزا و سابکلاس متفاوت هستند.

مدارک مرتبط با سوابق مدیریت

متقاضی باید مدیریت خود در کسب و کار را به اثبات برساند.

مدارک مرتبط با مالکیت کسب و کار

مدارکی نظیر جواز کسب، قراردادهای تجاری و یا سهام شرکت های خصوصی و سهامی.

همانطور که گفته شد کلیه مدارک بعد از جمع آوری و تایید توسط نهادهای ذی صلاح ترجمه شده و ارسال می شود.

بعد از تایید مدارک توسط دولت های ایالتی و یا دولت فدرال استرالیا دعوتنامه ای متناسب با نوع ویزای سرمایه گذاری استرالیا برای متقاضی صادر شده و متقاضی با دعوتنامه دریافتی برای ویزای مورد نظر خود، درخواستی را به اداره مهاجرت استرالیا ارائه می نماید.

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری استرالیا

اگر تمایل دارید در استرالیا زندگی کنید و برای آینده سرمایه خود برنامه ریزی کنید و فرزندان شما در محیطی آرام با سیستم آموزشی فوق العاده تحصیل کنند، مهاجرت با ویزای سرمایه گذاری استرالیا می تواند بهترین گزینه برای شما باشد. کشور استرالیا با داشتن ثبات اقتصادی و رشد بی وقفه یکی از مقاصد جذاب برای سرمایه گذاری است.

انواع ویزای سرمایه گذاری

این کشور انواع ویزاهای متنوعی را به سرمایه گذاران خارجی که قصد سرمایه گذاری استرالیا و زندگی در این کشور را داشته باشند، اختصاص داده است. انتخاب نوع ویزا بستگی به شرایط شما و فاکتور های لازم برای ویزای سرمایه گذاری دارد. مهاجرت از طریق سرمایه گذاری می تواند بصورت مستقیم و با ویزاهای اقامت دائم از جمله ویزای 132 انجام شود و یا با ویزاهای زیر مجموعه 188 شامل 188A، 188B، 188C که قابل تبدیل به اقامت دائم هستند.

پیشنهاد میکنیم برای انتخاب نوع ویزا و مسیر مهاجرتی خود، از کارشناسان حرفه ای در این زمینه مشاوره بگیرید. ویزاهای سرمایه گذاری استرالیا انواع مختلفی دارد که در ادامه به اختصار به آن می پردازیم:

ویزای 188A (Business Innovation Stream)

در این نوع ویزای سرمایه گذاری استرالیا دارایی های شخص و همسرش می بایست حداقل معادل 1 میلیون و 250 هزار دلار استرالیا و گردش مالی سالانه حداقل معادل 750 هزار دلار استرالیا (دو سال در چهار سال اخیر و به طور مجزا) باشد.

تعهد سرمایه گذاری در این ویزا حداقل 200 هزار دلار استرالیا است. در این نوع ویزا امتیازات متقاضی می بایست حداقل به 65 امتیاز برسد. در برخی موارد امکان گرفتن این ویزا با امتیاز کمتر نیز وجود دارد.

لازم به ذکر است در این نوع ویزا، داشتن نمره زبان الزامی نیست، هر چند داشتن نمره زبان می‌تواند امتیاز فرد متقاضی را افزایش دهد. این ویزا به متقاضی و اعضای خانواده اش اجازه میدهد به مدت 5 سال در استرالیا اقامت داشته باشند و در صورت کسب شرایط لازم اقامت دائم استرالیا را دریافت کنند.

ویزای 188B (Investor Stream)

این ویزا به افرادی تعلق میگیرد که قصد دارند حداقل 2 میلیون و 500 هزار دلار استرالیا در یکی از ایالات و یا مناطق استرالیا جهت راه اندازی کسب و کار سرمایه گذاری نمایند. در این نوع ویزا، امتیازات متقاضی می بایست حداقل به 65 امتیاز برسد و با دریافت دعوتنامه از یکی از ایالت های استرالیا به تعهدات لازم برای این ویزا عمل کند.

مدت اعتبار ویزای سرمایه گذاری استرالیا 5 سال است و در نتیجه جزء ویزای های اقامت موقت استرالیا به شمار می آید ولی در صورت کسب شرایط لازم، فرد متقاضی می تواند به اقامت دائم استرالیا دست یابد.

ویزای سرمایه گذاری ویژه 188C (Significant Investor Stream)

این ویزا مختص متقاضیانی است که تمایل دارند حداقل مبلغ ۵ میلیون دلار استرالیا در این کشور سرمایه‌گذاری کنند و قصد دارند فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار را حداقل به مدت 5 سال در استرالیا ادامه دهند. متقاضیان باید از سوی دولت یا ایالت یا کمیسیون تجارت و سرمایه‌گذاری استرالیا (Austrade) به نمایندگی از دولت استرالیا تأیید شوند.

ویزای سرمایه گذاری ویژه 188E (Entrepreneur Stream)

ویزای استارت آپ یا 188E مناسب افرادی است که صاحب ایده های خلاق و نوآورانه هستند و این پتانسیل را دارند تا در ایالت های مختلف ایده های خود را به ثمر برسانند تا به لحاظ علمی،فناوری و اقتصادی سودآوری برای دولت استرالیا و ایالت های مختلف این کشور همراه داشته باشد.

ویزای(Business Innovation and Investment Permanent visa)888

ویزای سرمایه گذاری ساب کلاس 888 مرحله دوم و مکمل ویزای ساب کلاس 188 است. در حقیقت متقاضیان در صورت داشتن شرایط لازم می توانند پس از ویزای موقت 188 برای ویزای 888 اقدام نمایند.

برای اخذ این ویزا، اثبات سابقه مدیریتی و داشتن حمایت از سوی دولت ایالتی و یا منطقه ای و یا AUSTRADE از طرف دولت استرالیا الزامی می باشد. متقاضی می بایست در مالکیت بیزینس حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

اگر گردش مالی کسب‌وکار کمتر از ۴۰۰,۰۰۰ دلار باشد، باید صاحب حداقل ۵۱ درصد سهام باشد.

اگر گردش مالی کسب‌وکار بیشتر از ۴۰۰,۰۰۰ دلار باشد، باید صاحب حداقل ۳۰ درصد سهام باشد.

یادداشت های آقای حسابدار و خانم بانکدار

در نوع 3 سرمایه گذاری که در این پست گفتم ، به سه منظور یا مدل سرمایه گذاری تلفیق (ادغام) رو انجام میدن :

سرمایه گذاری تلفیق عمودی - شرکتی میاد توی شرکتی که قطعات محصول خودش رو تولید میکنه سرمایه گذاری میکنه که اونو تحت کنترل خودش بگیره تا قطعات محصولش راحت تر آماده بشه و امکان اینکه قطعات بهش فروخته نشه رو کم میکنه چون روی شرکت تولید کننده قطعات کنترل کامل داره ، و میتونه بگه چه قطعاتی چه مقدار تولید بشه و به شرکت های دیگه فروخته نشه . بهش میگن سرمایه گذاری عمودی .

سرمایه گذاری تلفیق افقی - شرکتی میاد در شرکتی که مثلا جفتشون ماشین تولید میکنه و فقط اون شرکت ها در کشور وجود دارن سرمایه گذاری میکنه ، روش کنترل پیدا میکنه و به اصطلاح یکی میشن و شرایط انحصاری رو برای خودشون به وجود میارن تا پیشرفت کنن و سود و بیشتری به دست بیارن ، به این سرمایه گذاری میگن افقی .

سرمایه گذاری تلفیق نا همگون - یه سازمان یا شرکت میاد توی یک شرکتی که هیچ ربطی به فعالیت شرکت خودش نداره سرمایه گذاری میکنه مثلا یک شرکت قطعات چرخ گوشت سازی میاد سهام یک بانکی رو میخره ! اینا تو فعالیت هیچ ربطی به هم ندارن . که به این سرمایه گذاری میگن نا همگون .

انواع سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر

امروز میخوام براتون در مورد سرمایه گذاری بنویسم . شرکتها یا سازمانهایی هستن که سهام شرکت های دیگه را می خرند یا به عبارت دیگه در شرکتهای دیگه سرمایه گذاری میکنند که سه نوع سرمایه گذاری داریم :

نوع 1 - سرمایه گذار کمتر از 20% در شرکت سرمایه پذیر سرمایه گذاری کرده است ، روش حسابداریی که در این نوع به کار می رود روش بهای تمام شده است . شرکت سرمایه گذار نفوذ قابل ملاحضه ای ندارد .

شرکتی که سرمایه گذاری میکند = سرمایه گذار ، شرکتی که سرمایه گذاری در آن انجام میشود = سرمایه پذیر نامیده میشود.

نوع 2 - سرمایه گذار بین 20% تا 50 % در شرکت سرمایه پذیر سرمایه گذاری کرده است ، روش حسابداریی که در این نوع به کار میرود روش ارزش ویژه است . شرکت سرمایه گذار نفوذ قابل ملاحضه دارد .

شرکتی که سرمایه گذاری میکند = شرکت اصلی ، شرکتی که سرمایه گذاری در آن انجام میشود = وابسته نامیده میشود .

نوع 3 - سرمایه گذار بیش از 50% در شرکت سرمایه پذیر سرمایه گذاری کرده است . روش حسابداریی که در این نوع به کار میرود روش تهیه صورتهای مالی تلفیقی است . شرکت سرمایه گذار بر شرکت سرمایه پذیر کنترل دارد .

شرکتی که سرمایه گذاری میکند =مادر/اصلی ، شرکتی که سرمایه گذاری در آن انجام میشود =تابعه / فرعی نامیده میشود.

یه نکته اینجا وجود داره این ِ که زمانی صورت های مالی تلفیقی درست میشه که شرکتی بیش از 50% در شرکتی دیگه سرمایه گذاری کرده باشه ، و در این صورته که اون شرکت کنترل کامل روی اون شرکت داره .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.