عوامل موثر در پیش بینی بورس


به نظر می رسد که سهامداران تا زمان انتشار خبر موثق تر از جریان مذاکرات برجامی، دست به عصا حرکت کنند. بدین ترتیب احتمالاً در روز آتی نیز دست کم در ساعت ابتدایی، معاملاتی محتاطانه همراه با افزایش کم و بیش تحرکات سمت عرضه را شاهد باشیم.

بررسی عوامل اجتماعی موثر ماندگاری سهام‌داران بر مبنای مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل‌های خودرگرسیونی ناهمگن (HAR) در بورس اوراق بهادار تهران

در سال‌های اخیر بازار مالی با نوسانات زیادی مواجه شده و عدم اطمینان این نوسان‌ها، نگرانی‌هایی را در سرمایه‌گذاران ایجاد نموده است. از این رو مدل سازی نوسان و پیش بینی آن در مسائل مختلف تحقیقی و عملی مالی، مورد توجه قرار گرفته است.هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل اجتماعی موثر ماندگاری سهام‌داران بر مبنای مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل‌های خودرگرسیونی ناهمگن (HAR) در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش، مدل‌سازی نوسان با استفاده از داده‌های پرفراوانی و با کمک مدل‌های خانواده‌ی HAR-RV، انجام شده و اثر اضافه نمودن جزء پرش در کارایی پیش‌بینی نوسان شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391 تا 1398 است. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و با اعمال محدودیت‌های موجود، تعداد 162 شرکت به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. پژوهش حاضر از حیث جهت‌گیری پژوهش کاربردی، رویکرد پژوهش آمیخته( کیفی/کمی) و هدف پژوهش اکتشافی است. بر اساس نتایج به دست آمده می‌توان گفت که اگر مدل‌های HAR بهترین مدل پیش‌بینی نبوده باشد، بدترین نیز نبوده است و از آنجایکه بر اساس سه معیار، عملکرد آن بهترین بوده است لذا میتوان گفت جزء مدل‌های خوب و مناسب برای پیش‌بینی بوده است؛ و دیگر اینکه چه مدل‌سازی بر اساس گارچ تحقق یافته و چه مدل رقیب آن یعنی ای گارچ هر دو با فرض توزیع نرمال نسبت به فرض توزیع استیودنت برای جملات خطا عملکرد بهتری داشته اند.

بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی 276 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378 لغایت 1387 می‌پردازد. از اختلاف زمانی میان تاریخ پایان سال مالی و تاریخ ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی شده سالانه، به عنوان معیاری برای سرعت گزارشگری مالی و از نسبت‌های مالی، متغیر اندازه شرکت و نسبت سرمایه‌گذاری مجدد سود جاری، به عنوان عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری استفاده شد. به منظور انجام پژوهش، از تکنیک‌های آماری کروسکال-والیس، مقایسه میانه‌ها، تجزیه و تحلیل رگرسیونی و مقایسه چولگی و کشیدگی استفاده شد. با توجه به نتایج حاصله، هیچ یک از متغیرها دارای توزیع نرمال نیست، بنابراین، استفاده از تکنیک‌های ناپارامتریک ارجح است. افزون بر این، شرکت‌ها با سرعت گزارشگری مختلف دارای نسبت‌های مالی و غیرمالی متفاوتی هستند. همچنین، سرعت گزارشگری مالی در صنایع مختلف، متفاوت بود. سرعت گزارشگری مالی در طی سال‌های مورد مطالعه به طور میانگین بیشتر شده است. اکثر نسبت‌های مالی و غیرمالی مورد بررسی با سرعت گزارشگری مالی رابطه معنادار آماری داشتند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که با استفاده از نسبت‌های مالی و غیرمالی می‌توان به مدل‌های معناداری برای پیش‌بینی سرعت گزارشگری مالی دست یافت.

کلیدواژه‌ها

 • واژه‌های کلیدی: سرعت گزارشگری مالی
 • کیفیت گزارشگری مالی
 • نسبت‌های مالی و غیرمالی
 • بورس اوراق بهادار
 • مدل پیش‌بینی کننده

عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Speed of Financial Reporting in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Gh. H Mahdavi 1
 • M Jamalian Pour 2

1 Department of Accounting Shiraz University

2 M.A Student, Shiraz University

چکیده [English]

 Current article explore for factors that associated with speed of financial reporting for 276 of listed companies in Tehran Stock Exchange during the period of 1378 to 1387. In this study we used date different between ends of fiscal year and issued date of annual financial reporting as index for speed in financial reporting. In addition financial ratio, firm's size and ratio of reinvestment current net income used as factors that effect on speed of financial reporting. For purpose of this article, Kruskal-Wallis test , Median test and test of Multi-Regression Analysis used for testing hypotheses.  Our results show that any of variables don't have normal distribution, so using non-parametrical statistic tests preferred. In addition corporations with different speed of financial reporting have different financial and non-financial ratios and corporations that work in different industry have different speed in financial reporting. Speed of financial reporting has become faster during the period of study. Majority of financial and non-financial variables have significant relations with speed of financial reporting. The result indicates that financial and non-financial ratios can make predictive models for speed of financial reporting.    Â

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial and non-financial ratios
 • Keywords: Speed of Financial Reporting
 • Quality of Financial Reporting
 • Financial and non
 • Financial ratios
 • Stock exchange
 • Predictive models
اصل مقاله

صورت‌های مالی که نتیجه سیستم اطلاعاتی حسابداری است، چیزی جز یک کالا نیست. علت وجود حسابداری تقاضای موجود برای اطلاعات مالی است و افزون بر این، حسابداران و واحد تجاری نیز توانایی و علاقه لازم را برای ارائه این اطلاعات دارند [13]. پس مفاهیمی نظیر کیفیت که برای کالاها و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی مطرح شده است، برای خدمات حسابداری، از جمله محصول نهایی آن؛ یعنی گزارش‌های مالی نیز قابل بحث و پیگیری است. کیفیت گزارشگری مالی، ضوابطی است که اطلاعات مفید و سودمند را از سایر اطلاعات منفک کرده، سودمندی اطلاعات را افزایش می‌دهد [10]. بموقع بودن گزارش‌های مالی، یکی از مهمترین ارکان کیفیت ارائه اطلاعات مالی شرکت‌هاست، چرا که بهنگام بودن اطلاعات است که می‌تواند به استفاده بهتر و مفیدتر استفاده‌کنندگان اطلاعاتی منجر بشود که محصول نهایی سیستم حسابداری مخابره می‌کند. بنابراین، سرعت گزارشگری، به معنای میزان تأخیر زمانی در ارائه گزارش‌های مالی شرکت‌ها باید مورد توجه ویژه تهیه‌کنندگان گزارش‌های مالی باشد. افزایش سرعت گزارشگری به دلیل استفاده بموقع‌تر اطلاعات در اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی توسط سرمایه‌گذاران، می‌تواند به شفافیت بیشتر اطلاعات مالی شرکت‌ها و به تبع آن، شفافیت بالاتر بازار سرمایه منجر شود که این موضوع به نوبه خود می‌تواند تأثیر بسزایی بر جذابیت بازارهای مالی و سرمایه‌ داشته باشد.

از آنجا که گزارش‌های مالی، ابزاری برای افشای اطلاعات مالی قابل اعتماد و قابل اتکاست که در دسترس عموم قرار می‌گیرد، در صورت بهنگام بودن می‌تواند از طریق کاهش اطلاعات خصوصی و محرمانه باعث کاهش احتمال انتخاب نادرست توسط سرمایه‌گذاران شود. بنابراین، می‌توان چنین پنداشت که ارائه اطلاعات بموقع‌تر باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه‌گذاران خواهد شد. افزون بر این، میان کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه‌گذاری رابطه منطقی وجود دارد. این رابطه بدین صورت است که شرکت‌های دارای کیفیت گزارشگری بالاتر در مواجهه با پیامدهای کلان اقتصادی دارای حساسیت کمتری هستند. این موضوع بیان می‌کند که میان ساز و کار گزارشگری و کارآیی سرمایه‌گذاری ارتباط وجود دارد و وجود کیفیت گزارشگری بالا به کاهش خطر اخلاقی و انتخاب نادرست منجر خواهد شد [14]. تاکنون توجه خاصی به موضوع تأخیر زمانی گزارشگری و عوامل مؤثر بر آن نشده است. بنابراین، در پژوهش حاضر سعی بر آن است که علاوه بر بررسی رابطه میان برخی از نسبت‌های مالی و غیرمالی با میزان تأخیر در گزارشگری مالی به بررسی روند سرعت گزارشگری در طی سال‌های مالی اخیر پرداخته شود.

مبانی نظری و ادبیات پژوهش

بیانیه شماره 2 مفاهیم حسابداری هیأت استانداردهای حسابداری مالی، بهنگام بودن اطلاعات را یکی از ارکان مربوط‌بودن اطلاعات مالی می‌داند و آن را چنین تعریف می‌کند: "در دسترس بودن اطلاعات برای تصمیم گیری قبل از اینکه تأثیر‌گذاری آن بر تصمیم‌ها از بین برود" [18].

اسچرودر و همکاران (2008) معتقدند که بهنگام بودن اطلاعات ویژگی پشتیبانی‌کننده‌ای برای مربوط بودن اطلاعات است [23]. هندریکسن و بردا (1992) ویژگی بهنگام بودن اطلاعات را مختص گروه خاصی از استفاده‌کنندگان نمی‌دانند و بر این عقیده‌اند که همه استفاده‌کنندگان اطلاعاتی بموقع را طلب می‌کنند. آن‌ها چنین بیان می‌دارند که جمع آوری، تلخیص و انتشار اطلاعات باید از سرعت لازم برخوردار باشد تا چنین برداشت شود که در زمان لازم در دسترس استفاده‌کنندگان قرار خواهد گرفت [19]. به عقیده ولک و همکاران (2001)، بهنگام بودن اطلاعات با دیگر جنبه‌های مربوط بودن اطلاعات رابطه متضادی دارد؛ به نحوی که بین این عامل کیفی و سایر ویژگی‌های کیفی مربوط بودن نوعی سازش وجود دارد [26]. بهنگام بودن همانند دیگر ویژگی‌های اطلاعات، معیاری کیفی است و کمّی کردن آن به منظور استفاده در آزمون‌های آماری و کسب دانش لازم در خصوص آن کاری دشوار تلقی می‌شود. یکی از راه‌های غلبه بر این دشواری، همان‌طور که در بند 57 بیانیه شماره 2 مفاهیم حسابداری آمریکا آمده است، استفاده از اختلاف زمانی در قالب روز و یا در مراحل بسیار حساستر در واحد ساعت است. در پژوهش حاضر به منظور اندازه‌گیری بهنگام بودن گزارش‌های مالی از مقیاس سرعت گزارشگری به معنای اختلاف زمانی میان تاریخ پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده توسط شرکت‌ها در واحد روز استفاده شده است.

نسبت‌های مالی به عنوان اجزای یک سیستم تجزیه و تحلیل با توجه به رسالت و نتیجه‌ای که سیستم به دنبال آن است، به دسته‌ها و گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شود. لیو (1974)، نسبت‌های مالی را به پنج دسته کلی شامل نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های بازدهی، نسبت‌های عملکرد، نسبت‌های سودآوری و نسبت‌های بازار تقسیم‌بندی کرد [20]. فاستر (1986)، نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های فعالیت، نسبت‌های اهرمی و نسبت‌های سودآوری را به عنوان چهار دسته‌بندی از نسبت‌های مالی ارائه کرد [18]. رز و همکاران (2002)، بیان می‌دارند که نسبت‌های مالی به طور معمول به پنج دسته تقسیم می‌شود: سیالیت کوتاه‌مدت، سیالیت بلندمدت، مدیریت دارایی، نسبت‌های سودآوری و نسبت‌های بازار [22]. کورنیت و همکاران (2008)، نسبت‌های مالی را در پنج شاخه با عنوان‌های نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های مدیریت دارایی، نسبت‌های مدیریت بدهی، نسبت‌های سودآوری و نسبت‌های ارزش بازار مطرح کردند [15].

سلطانی (2002)، با بررسی بیش از 5000 گزارش مالی شرکت‌های فرانسوی، به بررسی موضوع بهنگام بودن گزارش‌های مالی شرکت‌ها و گزارش حسابرسی آن‌ها پرداخت. وی به این نتیجه رسید که شرکت‌های فعال در بازه زمانی 1986 تا 1995 سعی در توسعه بهنگام بودن گزارش‌های خود داشته‌اند. افزون بر این، شرکت‌هایی که گزارش تعدیل شده حسابرسی داشته‌اند، با تأخیر بیشتری گزارش‌های مالی خود را منتشر کرده‌اند [25].

شاو (2003)، به بررسی رابطه میان کیفیت افشای اطلاعات، هموارسازی سود و بهنگام بودن سود پرداخت. وی با استفاده از داده‌های 1112 سال شرکت به این نتیجه رسید که شرکت‌هایی که دارای کیفیت گزارشگری بالاتری هستند، از حساب‌های تعهدی اختیاری بیشتری استفاده می‌کنند و بیشتر به مدیریت سود عوامل موثر در پیش بینی بورس و هموارسازی آن توجه می‌کنند. همچنین، به هنگام بودن سود در زمانی که اخبار بد (سودآور نبودن) وجود داشته باشد، با کیفیت افشای اطلاعات رابطه معکوس دارد [24].

آنسا و لونتیس (2006)، با بررسی 95 شرکت فعال در بازار سرمایه آتن به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های بزرگتر، شرکت‌های خدماتی و شرکت‌هایی که توسط پنج مؤسسه بزرگ حسابرسی رسیدگی شده‌اند، گزارشگری سریعتری به نسبت بقیه شرکت‌ها داشته‌اند. همچنین، نتایج پژوهش آنان نشان داد که میانگین تأخیر زمانی این شرکت‌ها 161 روز بوده است و شرکت‌های فعال در صنعت ساخت و ساز و شرکت‌های با گزارش مقبول حسابرسی، تلاش بیشتری برای گزارشگری بموقع‌تر دارند [11].

دوگان و همکاران (2007)، به بررسی رابطه سودآوری، اندازه شرکت و ریسک مالی با بموقع عوامل موثر در پیش بینی بورس بودن زمان گزارشگری برای شرکت‌های فعال در بورس بین المللی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که شرکت‌های سودآور در مقابل شرکت‌های زیانده علاقه بیشتری به ارائه سریعتر گزارش‌های مالی داشته‌اند. افزون بر این، اندازه شرکت، ریسک مالی و سابقه گزارشگری بموقع از دیگر عوامل موثر بر گزارشگری بموقع بودند [16].

اوبرت (2009)، به بررسی دلایل متفاوت بودن علایق مدیران واحد تجاری در تأخیر زمانی گزارشگری مالی سالانه در شرکت‌های فرانسوی پرداخت. وی به این نتیجه رسید که تأخیر زمانی گزارشگری مالی سالانه با اهرم مالی رابطه مستقیم و با تأخیر زمانی در دوره قبل رابطه‌ای منفی دارد. افزون بر این، نتایج پژوهش اوبرت نشان داد که میانگین تأخیر زمانی 250 شرکت مورد مطالعه 05/116 روز بود [12].

سرهنگی (1380)، در پژوهشی با عنوان "عوامل مؤثر بر بموقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکت‌ها در بازار سرمایه" به بررسی پنج عامل اندازه، سودآوری، اهرم، عمر شرکت و نزدیکی پایان سال مالی، به فصل شلوغی حسابرسی با بموقع بودن گزارشگری مالی پرداخت. وی عوامل موثر در پیش بینی بورس در پژوهش خود به بررسی 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1374 لغایت 1378 پرداخت. نتایج پژوهش سرهنگی نشان داد که تنها عامل سودآوری با بموقع بودن گزارشگری مالی رابطه معنادار و معکوس داشت؛ به گونه‌ای که با افزایش سودآوری اطلاعات بهنگام تر می‌شدند. افزون بر این، وی بیان کرد که 99/99 درصد شرکت‌ها دارای گزارشگری فوری و در بازه قانونی هستند [3].

اعتمادی و یارمحمدی (1382)، به بررسی عوامل مؤثر بر گزارشگری میان‌دوره‌ای بموقع در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آن‌ها با مطالعه 40 شرکت به این نتیجه رسیدند که اندازه شرکت، سودآوری شرکت، پیچیدگی عملکرد شرکت، عمر شرکت، ترکیب سهامداران و وجود سیستم بهای تمام شده بر بهنگام بودن اطلاعات میان‌دوره‌ای بی‌تأثیر بوده و تنها میزان معاملات سهام در دوره میان‌دوره‌ای رابطه مستقیم آماری با سرعت گزارشگری میان‌دوره‌ای داشته است [2].

مرادی و پورحسینی (1388)، به بررسی رابطه بین خصوصیات مالی و غیرمالی با مدت زمان اجرای عملیات حسابرسی پرداختند. آن‌ها با بررسی 152 شرکت برای دوره زمانی سال‌های 1377 الی 1385 به این نتیجه رسیدند که اندازه، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، سوددهی، نوع اظهار نظر و عمر شرکت با مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی رابطه دارند [6].

فرضیه‌های پژوهش

فرضیه‌های پژوهش در پنج گروه به شرح زیر طراحی شده است:

فرضیه اول: شرکت‌ها با سرعت گزارشگری مالی مختلف دارای نسبت‌های مالی و غیرمالی متفاوت هستند. سرعت گزارشگری به عنوان یکی از ملاک‌های سلامت گزارشگری مالی با توجه به وجود شرایط داخلی و محیطی هر شرکت متفاوت است. به منظور بررسی این موضوع، همان‌طور که در فرضیه اول مشهود است، بررسی موثر بودن ویژگی‌های مالی و غیرمالی شرکت‌ها در سرعت گزارشگری آن‌ها بررسی شده است.

فرضیه دوم: سرعت گزارشگری مالی در طی سال‌های مختلف تغییر یافته است. با توجه به افزایش نظارت‌های مالی مسؤولان بازار سرمایه و سطح آگاهی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، سرعت گزارشگری مالی شرکت‌ها تغییر خواهد کرد. در فرضیه شماره عوامل موثر در پیش بینی بورس دو این موضوع مورد تحقیق قرار گرفته است.

فرضیه سوم: صنایع مختلف دارای سرعت گزارشگری مالی متفاوت هستند. با توجه به اهمیت ویژه رقابت و شرایط درون صنعتی بررسی موضوع پژوهش در صنایع مختلف، از جمله ضرورت‌های انکار ناپذیر هر پژوهش مالی محسوب می‌شود. بدین منظور، در فرضیه شماره سه موضوع پژوهش در گروه صنعت‌های مختلف بررسی گردید.

فرضیه چهارم: نسبت‌های مالی و غیرمالی با سرعت گزارشگری مالی رابطه آماری معنادار دارد. در این فرضیه وجود رابطه آماری میان میزان سرعت گزارشگری مالی و نسبت‌های مالی و غیرمالی بررسی گردید. به بیانی دیگر، در فرضیه اول وجود رابطه علی میان سرعت گزارشگری مالی و ویژگی‌های مالی و غیرمالی شرکت بررسی شده است، در حالی که در این فرضیه میزان با اهمیت بودن این ارتباط مدنظر است.

فرضیه پنجم: نسبت‌های مالی و غیرمالی توانایی پیش‌بینی سرعت گزارشگری مالی را دارند. الزام ارائه یک مدل پیش‌بینی کننده به منظور هرچه بیشتر کردن جنبه کاربردی پژوهش، موجب شد تا توانایی پیش‌بینی سرعت گزارشگری مالی با استفاده از نسبت‌های مالی و غیرمالی بررسی گردد.

روش پژوهش

طرح این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن، پیمایشی و همچنین پژوهشی نیمه‌تجربی و با استفاده از رویکرد پس‌‌رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس‌‌رویدادی عوامل موثر در پیش بینی بورس زمانی استفاده می‌شود که پژوهشگر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می‌پردازد. بنابراین، ابتدا به منظور استفاده از آزمون آماری مناسب به بررسی نحوه توزیع (نرمال یا غیرنرمال) متغیرهای پژوهش پرداخته شد. سپس به منظور بررسی متفاوت بودن عوامل مورد مطالعه بر روی شرکت‌ها با سرعت گزارشگری مختلف، شرکت‌ها به شش دسته، با توجه به شاخص سرعت‌ گزارشگری (اختلاف زمانی میان تاریخ پایان سال مالی و تاریخ گزارش صورت‌های مالی) تقسیم شدند. پس از آن به بررسی سرعت گزارشگری در صنایع مختلف و همچنین روند سرعت گزارشگری مالی طی سال‌های مورد مطالعه پرداخته شد. افزون بر این، رابطه معنادار میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته بررسی گردید. در نهایت، به منظور ارائه مدل پیش‌بینی‌کننده سرعت گزارشگری، از تجزیه و تحلیل رگرسیونی بهره گرفته شد.

متغیرهای پژوهش

در این پژوهش، علاوه بر طبقه‌بندی مطرح شده توسط کورنیت و همکاران (2008)، از اندازه شرکت به معنای لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها و لگاریتم طبیعی کل درآمد و نسبت سرمایه‌گذاری مجدد سود جاری به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شد. نسبت‌های استفاده شده در هر دسته در نگاره‌ شماره (1) آورده شده است.

پیش بینی بورس شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱

پیش بینی بورس شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری رضوی، بورس تهران در ۴ روز معاملاتی این هفته سراسر قرمزپوش بود و حتی یک روز هم مثبت نشد. طی این ۴ روز شاهد افت ۳۲ هزار واحدی در بازار سرمایه بودیم که معادل ۲.۴۱ درصد افت است. در این میان شاخص کل بورس در آخرین روز کاری این هفته، با افت حدود عوامل موثر در پیش بینی بورس ۴۷۸۶ واحدی به ارتفاع یک میلیون و ۳۱۳ هزار واحدی ریزش کرد.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان بورسی، آنچه بازار سرمایه را تهدید می‌کند بی اعتمادی سهامداران به آن است؛ این بی اعتمادی در حالی بازار سرمایه را نشانه رفته که مانع از ورود پول حقیقی به تالار شیشه‌ای می‌شود. اما سوال اصلی این است که بورس در هفته پیش رو شاهد افزایش ارزش معاملات خواهد بود؟
امیدی به رشد بورس هست؟
علی فراقی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: بورس در هفته پیش رو احتمالا شاهد نوسانات جزئی و اصلاحات کوتاه مدت خواهد بود. اگر خبر‌های مثبتی در این هفته به بازار سرمایه وارد شود احتمالا شاهد یک یا دو روز متعادل در بورس خواهیم بود؛ ولی تمایل بورس این هفته به سمت ریزشی و منفی بودن است.
او ادامه داد: نکته مهم در مورد بورس این است که موارد کلانی که مانع رشد بورس شده تغییری نکرده؛ بنابراین فعلا امیدی به رشد بورس نیست. این عوامل عبارتند از: افزایش نرخ بهره، عدم توافق برجام و.
اُفت متوالی ارزش معاملات در بورس
این کارشناس بازار سرمایه گفت: به دلیل بی اعتمادی سرمایه گذاران و معامله گران در بورس شاهد ورود نقدینگی جدید به این بازار نیستیم و حتی شاهد خروج پول هستیم و به همین دلیل ارزش معاملات و جذابیت بازار روز به روز کمتر می‌شود.
فراقی با اشاره به اینکه ازآنجا که خبر خاصی که بر شاخص کل موثر باشد در بازار نیست شاهد رشد بورس نخواهیم بود، گفت: زمانی که سهامداران به آینده سرمایه گذاری در بورس خوش بین نباشند رشد شاخص کل محقق نمی‌شود.
عادت به نوسان‌های برجامی پایان یافت؟
این فعال بازار سرمایه گفت: اگر گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌های بورسی مثبت باشد و با یک سری از حمایت‌ها همراه شود می‌توانیم انتظار رشد‌های یک یا دو روزه را داشته باشیم؛ ولی به طور کلی شاهد جهش در شاخص کل نخواهیم بود.
فراقی ادامه داد: اخبار برجام مهم‌ترین عاملی است که در حال حاضر شاخص کل را مثبت یا منفی می‌کند، اما زمانی بر بازار موثر خواهد بود که در یک بازه زمانی طولانی و با فاصله منتشر شود. این در حالی است که در شرایط کنونی، اخبار برجامی بدون فاصله منتشر می‌شود و همین موجب شده تاثیر خود را بر عوامل موثر در پیش بینی بورس بازار از دست بدهند؛ ولی در حال حاضر که فاصله اخبار کوتاه شده است بازار عقب کشیده و دست نگه داشته است.

پیش بینی بورس فردا 19 مرداد 1401/ احتیاط معامله گران به دلیل اخبار سیاسی

به نظر می رسد که سهامداران عوامل موثر در پیش بینی بورس تا زمان انتشار خبر موثق تر از جریان مذاکرات برجامی، دست به عصا حرکت کنند. بدین ترتیب احتمالاً در روز آتی نیز دست کم در ساعت ابتدایی، معاملاتی محتاطانه همراه با افزایش کم و بیش تحرکات سمت عرضه را شاهد باشیم.

پیش بینی بورس فردا 19 مرداد 1401/ احتیاط معامله گران به دلیل اخبار سیاسی

بورس24 : بورس تهران امروز به مراتب شروعی متعادلتر و محتاطانه تر داشت. به گونه ای که بر خلاف روز ابتدایی هفته که بازار سرمایه تحت تاثیر خبر آغاز مجدد مذاکرات برجامی و همچنین عرضه برخی محصولات خودروزسازان در بورس کالا، با افزایش محسوس تقاضا به خصوص در صنایع داخلی روبرو شده بود، معاملات امروز در دقایق ابتدایی به گونه ای محتاطانه پیش رفت که به وضوح فعالیت عرضه ها در کلیت بازار افزایش یافته و خریداران کمی عقب نشستند. با اینکه محرک های رشد بازار کم نیستند، اما به نظر می رسید که به نوعی عدم انتشار اخبار قطعی از مذاکرات برجامی در پی بازگشت طرف های مذاکره کننده به کشورهای خود، سرمایه گذاران را محتاط کرده و کمی از جسارت آن ها در ورود به معاملات کاسته بود.

با این حال بتدریج با بهبود تقاضا در کلیت بازار بخصوص در صنایع داخلی همچون خودرویی ها، بانکی ها، انبوه سازی، زراعی و سیمانی نماگرها ریزش ابتدای روز خود را عوامل موثر در پیش بینی بورس جبران کرده و به مدار صعود بازگشتند. البته ناگفته نماند که با وجود بازگشت تعادل و آرامش نسبی به بازارهای جهانی، معاملات در صنایع کامودیتی محور پتروشیمی و فلزات کم رمق دنبال شد و با وجود سبزپوشی نمادهای زیادی از صنعت پتروشیمی، اغلب این نمادها در محدوده صفر تابلو دست به دست شدند. در صنعت پالایشی نیز به جهت افت قیمت نفت، برای دومین روز معاملاتی متوالی معاملات اغلب نمادها در مدار منفی دنبال شد.

با این حال به نظر می رسید که امروز عملکرد صنایع کوچک و متوسط بهتر بوده است. اما بازگشایی بدون دامنه نوسان فولاد کافی بود تا با رشد 2800 واحدی شاخص کل به واسطه همین مساله، میزان رشد شاخص کل به شاخص هم وزن نزدیک شود. بدین ترتیب در نهایت شاخص کل و هم وزن با رشد 0.21 درصدی روبرو شدند. ارزش معاملات خرد با افت 6 درصدی در سطح 2500 میلیارد تومان قرار گرفت و کدهای حقیقی حدود 250 میلیارد تومان از بازار خارج کردند.

با تمام اینها به نظر می رسد که سهامداران تا زمان انتشار خبر موثق تر از جریان مذاکرات برجامی، دست به عصا حرکت کنند. بدین ترتیب احتمالاً در روز آتی نیز دست کم در ساعت ابتدایی، معاملاتی محتاطانه همراه با افزایش کم و بیش تحرکات سمت عرضه را شاهد باشیم. هرچند طبیعتاً با انتشار هر خبر مثبت یا منفی از عوامل موثر بر بازار بخصوص مذاکرات برجامی، در ادامه مسیر معاملات می تواند تحت تاثیر قرار گیرد.

پیش بینی بورس شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱

پیش بینی بورس شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری رضوی، بورس تهران در ۴ روز معاملاتی این هفته سراسر قرمزپوش بود و حتی یک روز هم مثبت نشد. طی این ۴ روز شاهد افت ۳۲ هزار واحدی در بازار سرمایه بودیم که معادل ۲.۴۱ درصد افت است. در این میان شاخص کل بورس در آخرین روز کاری این هفته، با افت حدود ۴۷۸۶ واحدی به ارتفاع یک میلیون و ۳۱۳ هزار واحدی ریزش کرد.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان بورسی، آنچه بازار سرمایه را تهدید می‌کند بی اعتمادی سهامداران به آن است؛ این بی اعتمادی در حالی بازار سرمایه را نشانه رفته که مانع از ورود پول حقیقی به تالار شیشه‌ای می‌شود. اما سوال اصلی این است که بورس در هفته پیش رو شاهد افزایش ارزش معاملات خواهد بود؟
امیدی به رشد بورس هست؟
علی فراقی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: بورس در هفته پیش رو احتمالا شاهد نوسانات جزئی و اصلاحات کوتاه مدت خواهد بود. اگر خبر‌های مثبتی در این هفته به بازار سرمایه وارد شود احتمالا شاهد یک یا دو روز متعادل در بورس خواهیم بود؛ ولی تمایل بورس این هفته به سمت ریزشی و منفی بودن است.
او ادامه داد: نکته مهم در مورد بورس این است که موارد کلانی که مانع رشد بورس شده تغییری نکرده؛ بنابراین فعلا امیدی به رشد بورس نیست. این عوامل عبارتند از: افزایش نرخ بهره، عدم توافق برجام و.
اُفت متوالی ارزش معاملات در بورس
این کارشناس بازار سرمایه گفت: به دلیل بی اعتمادی سرمایه گذاران و معامله گران در بورس شاهد ورود نقدینگی جدید به این بازار نیستیم و حتی شاهد خروج پول هستیم و به همین دلیل ارزش معاملات و جذابیت بازار روز به روز کمتر می‌شود.
فراقی با اشاره به اینکه ازآنجا که خبر خاصی که بر شاخص کل موثر باشد در بازار نیست شاهد رشد بورس نخواهیم بود، گفت: زمانی که سهامداران به آینده سرمایه گذاری در بورس خوش بین نباشند رشد شاخص کل محقق نمی‌شود.
عادت به نوسان‌های برجامی پایان یافت؟
این فعال بازار سرمایه گفت: اگر گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌های بورسی مثبت باشد و با یک سری از حمایت‌ها همراه شود می‌توانیم انتظار رشد‌های یک یا دو روزه را داشته باشیم؛ ولی به طور کلی شاهد جهش در شاخص کل نخواهیم بود.
فراقی ادامه داد: اخبار برجام مهم‌ترین عاملی است که در حال حاضر شاخص کل را مثبت یا منفی می‌کند، اما زمانی بر بازار موثر خواهد بود که در یک بازه زمانی طولانی و با فاصله منتشر شود. این در حالی عوامل موثر در پیش بینی بورس است که در شرایط کنونی، اخبار برجامی بدون فاصله منتشر می‌شود و همین موجب شده تاثیر خود را بر بازار از دست بدهند؛ ولی در حال حاضر که فاصله اخبار کوتاه شده است بازار عقب کشیده و دست نگه داشته است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.